Tjörns kommuns logotype
Temperatur 16,6 °C
Medelvind S 5,4 m/s

Aröd, Rönnäng 1:65 m.fl.

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Utställning

Antagen

 

Rönnäng 1:65 m.fl., Geteryggen

Under hösten 2015 startade arbetet med en detaljplan på ömse sidor om väg 169. Detaljplanen rör vattenområdet mellan ishallen och Hjalmar Olssons trä samt bergen längs gång- och cykelvägen upp mot Bleketskolan. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att anlägga en småbåtshamn med förråd och verksamhet samt bostäder öster om vägen.

Samrådshandlingar arbetas fram

Planarbetet pågår med att ta fram utredningar så som geoteknisk utredning, arkeologisk utredning, naturvärdesinventering, marinbiologisk undersökning, trafikutredning och dagvattenutredning.

När samrådshandlingar (planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta etc) är klara kommer de att samrådas med berörda och allmänhet. När detta kan ske kommer att meddelas här och annonseras samt att sakägare får handlingarna skickade till sig. Det beräknas ske 3e kv 2018.

 

Sammanställning av workshop 21 januari 2016

Ett stort tack till alla er som deltog i workshopen den 21 januari i Bygdegården. Cirka 50 personer deltog och här presenteras en sammanställning av resultatet av workshopen.

Diskussionerna i grupperna var mycket konstruktiva och det finns många kreativa förslag på hur området kan utvecklas. Idag är det många som uppskattar utsiktspunkterna och närheten till naturen/Tuveslätt. Många är också stolta över surdegsbageriet, bygghandeln och kompetensen och vitaliteten i industriområdets verksamheter.

Områdets identitet är inte självklar utan det finns i huvudsak tre inriktningar:

  • hav/båt/fiske/kustsamhälle i Bohuslän
  • ishockey och verksamheten i ishallen
  • industriområdet och dess kompetens och vitalitet

Många konstaterade att området och dess omgivningar uppfattas som skräpigt samt behöver kompletteras med gång- och cykelväg längs väg 169 mellan Bleket och Rönnäng. Det finns också en generell önskan att kunna röra sig längs vattnet. De flesta var positiva till bostadsbebyggelse men påpekade att det bör vara blandade upplåtelseformer och att husen bör anpassas till terrängen.

Nedan finns gruppernas arbete sammanställt i text- och kartform om du vill läsa mer. Resultatet kommer att användas i det fortsatta planarbetet.

Kartor

Nulägeskarta_A1.pdfPDF

Önskekarta_A1.pdfPDF

Textsammanställning

Allagrupper.pdfPDF

Textsammanställning per grupp

Grupp1.pdfPDF

Grupp2.pdfPDF

Grupp 3 (kommer senare)

Grupp4.pdfPDF

Grupp5.pdfPDF


Cultural planning workshop 21 januari

Eftersom platsen är identifierad som en viktig entrépunkt till Rönnäng samt länk mellan Rönnäng och Bleket hölls en Culturalplanning workshop den 21 januari. Det finns många kreativa idéer och tankar kring hur området kan utvecklas, samtidigt som befintliga kvaliteter tas tillvara.

Mer information om hur Tjörns kommun arbetar med Cultural planning finns här.

PDF_inbjudan workshop Rönnäng 21 januari


Tätortsstudie Rönnäng - Bleket - Klädesholmen

Som grund för planarbetet finns en tätortsstudie för hela Rönnängsområdet samt Bleket och Klädesholmen. Läs mer om den här.

Gångstråksutredning

Inom ramen för stråketgruppen i Rönnäng gjordes under 2013 ett arbete kring Rönnängs uppbyggnad och struktur. Aröd detaljplan ligger delvis inom det område som undersöktes. Läs om resultatet härPDF. (Observera att det kan ta en stund att öppna filen, eftersom den är stor.)Sidan senast uppdaterad: 2018-10-24 13.52
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se