Tjörns kommuns logotype
Temperatur 16,6 °C
Medelvind S 5,4 m/s

Stockevik

Störst text
Stor text
Normalstorlek

 

 

 

 

 

 

 

 

Status:

Påbörjad

Samråd

Granskning

Antagen

Laga kraft

 

 

Initiering

...

Beredning

....

...

Beslut

 

 

Stockevik

Detaljplan för Stockevik 1:16 m.fl.  har varit på samråd och många yttranden har inkommit till kommunen. Alla dessa synpunkter har sammanställas i en samrådsredogörelse, där kommunen också har kommenterar yttrandena.

Efter att samrådsredogörelsen nu är godkänd av utskottet för miljö- och samhällsbyggnad, kan planhandlingarna arbetas om till granskningshandlingar.

Samråd 2017

Planförslaget var utsänt för samråd under tiden 2017-01-11–2017-02-08. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa finns samlade i en samrådsredogörelse, godkänd av Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, KMSU, 2017-09-13 §200.

SamrådsredogörelsePDF


Vad händer nu?

Arbetet med granskningshandlingar har påbörjats. Nya plankostnadsavtal görs inför fortsatt arbete innan upphandling av nya utredningar kan påbörjas. Samrådshandlingarna kommer därefter att arbetas om till granskningshandlingar.

Preliminär tidsplan framöver är att resterade utredningar och omarbetningar görs för att ha klara granskningshandlingar 4e kv 2018.

 

Samrådshandlingar

Förslaget var ute på samråd under tiden 2017-01-11–2017-02-08 och fanns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn och på kommunens hemsida www.tjorn.selänk till annan webbplats. Ett samrådsmöte har också ägt rum i kommunhuset den 17e januari.

Planarbetet tar utgångspunkt i det detaljplaneprogram som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 2008 (länk nedan).

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bebyggelse samtidigt som den ska säkerställa att området behåller sin karaktär. En övergripande ambition är att bebyggelseutvecklingen ska ske utifrån befintliga kulturvärden. Några av de äldre bostadshusen som är välbevarade och särskilt viktiga för karaktären i området får enligt planförslaget inte rivas eller får varsamhetsbestämmelser för att ombyggnad och renovering ska göras så att byggnaderna inte förvanskas. Bebyggelsen i Stockevik speglar att man historiskt sett både livnärt sig på fiske och jordbruk. Ny bebyggelse föreslås i huvudsak längs bergsfoten och de öppna ängsmarkerna och de låglänta delarna lämnas obebyggda. Planen möjliggör en utveckling av Stockeviksområdet med ca 50 småhus och ca 30 lägenheter i mindre flerbostadshus. Nya bostäder skapar förutsättningar för fler boende och en mer blandad hushållssammansättning

Bevis på att människor har levt och verkat i Stockevik under en mycket lång tid finns i rapporten Folkvandringstid, vikingatid och sen medeltid/nyare tid i Stockevik på TjörnPDF. Den är ett resultat av den arkeologiska förundersökning som genomfördes under 2015. Dessförinnan, under 2014, genomfördes en utredning och en undersökning som föranledde förundersökningen Arkeologisk utredning i Stockevik på sydvästra Tjörn.PDF En slutundersökning kommer att behövas innan exploatering kan ske på en del av områderna.

Detaljplanen för den intillliggande Duvedalen kommer att ses över i samband med ett program för fritidsboenden på Tjörn, för att få ett samlat grepp om den sortens planer.

Sidan senast uppdaterad 2019-02-15 11.32
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se