Tjörns kommuns logotype
Temperatur 13,6 °C
Medelvind ENE 0,4 m/s

Tennistomten, del av Myggenäs 12:139

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Granskning

Antagen

Laga kraft

Preliminär tidplan: 

2018 

Sommar 2019

Höst 2019

Vår 2020


Vy norrut från Fågelvägen

Detaljplanläggning av Tennistomten i Myggenäs syftar till att möjliggöra byggande av förskola, äldreboende alternativt bostäder.

Planstart

Planansökan har inkommit från Tjörns kommuns mark- och exploateringsavdelning för för del av den kommunägda fastigheten Myggenäs 12:139 . Beslut om positivt planbesked lämnades 2016-09-20. Arbetet med utredning av planeringsförutsättningar och upprättande av samrådshandling har påbörjats under 2018. Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Planfrågor

Området ligger centralt i Myggenäs, nära till service och kommunikationer, och läget bedöms vara attraktivt för boende och strategiskt för kommunal service. Platsen är idag planlagd för park och lek i en byggnadsplan från 1969, och nyttjas delvis av föreningslivet för klubbhus och tennisplaner, samt av närboende för rekreation och lek. Tidigare användning av området har varit upplag för bland annat schaktmassor från utbyggnaden av omgivande villaområde.

För att pröva om ändrad användning till byggnation för förskola eller bostäder är lämpligt inom området, behöver områdets tekniska och miljömässiga förutsättningar utredas. Hittills har utredningar genomförts gällande markmiljö och innehåll i utfyllnadsmassor på platsen, geoteknisk och bergteknisk utredning för att klarlägga bland annat markstabilitet samt trafikutredning avseende framkomlighet. Pågående utredningar är naturvärdesbedömning, trafikbullerutredning samt vatten-, avlopps- och dagvattenutredning.

Tidplan

Samråd kring detaljplanen är planerat till sommaren 2019. Preliminär tidplan för granskning av planen är hösten 2019 och antagande första kvartalet 2020.

Sidan senast uppdaterad 2019-02-15 13.34

Kontaktuppgifter

Översiktplanarkitekt
0304-60 13 03
karin.lofgren@tjorn.se

Avdelningschef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se