Tjörns kommuns logotype
Land 4,0 °C Hav 12,4 °C
Medelvind E 0,4 m/s

Förslag till ny detaljplan för Södra hamnen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Modellbild Södra hamnen

Modell av Södra hamnen. Byggnader med mörka tak är ny bebyggelse.

Hur ska Södra hamnen utvecklas? Ta en titt på förslaget till ny detaljplan och tyck till! Och välkommen ikväll!

Förslaget gick ut på samråd den 29 november. Det innebär att alla Tjörnbor nu har möjlighet att tycka till om planen.

Samrådstid

Den så kallade samrådstiden är från onsdagen den 29 november till och med tisdag den 10 januari 2018.

Två öppna hus i december

Under samrådstiden hålls Öppet Hus två gånger: den 7 december och 18 december, båda gångerna kl 18.00–20.00 i kommunhuset i Skärhamn. Planens olika delar presenteras vid olika stationer.

Utbyggnad av museum, bostäder, parkeringar och hotell

I planförslaget ges möjlighet till nya verksamheter, en drivmedelsstation för fritidsbåtar, bostäder, utbyggnad av Nordiska Akvarellmuseet, hotell och parkeringar. Befintlig bebyggelse finns kvar och ges i flera fall möjlighet till ändrad/kompletterad användning. De olika områdena kan användas till olika funktioner eftersom de har så kallade flexibla byggrätter. Allt för att skapa flexibilitet och långsiktighet för områdets utveckling.

Detaljplaneförslaget ger plats till 70-100 nya lägenheter, 6 000 m² yta för verksamheter, 3 200 m² för kultur- och museiverksamhet och 11 000 m² för hotell. Planen föreslår både ett parkeringshus och ett bergrum för att lösa parkeringssituationen.

Ny trafiklösning

I detaljplanen ingår en ny trafiklösning i korsningen Södra hamnen–Hamngatan samt en ny vägsträckning nordväst om planområdet.

Modeller att titta på

I Tjörns kundcenter finns en modell och planskisser över förslaget.

I Södra hamnen finns en utställningscontainer vid rondellen under samrådstiden. Där har hotellexploatören modell- och planskisser av hotellet; Mer om hotellet.länk till annan webbplats

Så här går detaljplanearbetet vidare

Efter samrådet tar utskottet ställning till de yttranden som kommit in och justeringar görs i planen. Därefter ställs planen ut för granskning. Då finns det återigen möjlighet att yttra sig kring förslaget. Utskottet tar sedan ställning till dessa yttranden och justeringar kan komma att göras innan planen antas. Om planen inte överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter att beslutet meddelats, det vill säga blir den gällande detaljplanen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-18 08.02

Mer information

Synpunkter?

Vi vill gärna veta vad du tycker! Skicka dina synpunkter till

samhallsbyggnad@tjorn.se

eller per post till

Sektor Samhällsbyggnad
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

senast den 10 januari

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se