Tjörns kommuns logotype
Temperatur 17,8 °C
Medelvind SSW 2,7 m/s

Extra anpassningar, särskilt stöd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Det är rektorn som bedömer om en elev behöver särskilt stöd. Behovet av särskilt stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden.

Sedan den 1 juli 2014 lyfter skollagen fram extra anpassningar i undervisningen. Skolan är skyldig att erbjuda extra anpassningar som svarar för elevens individuella behov. Dessa anpassningar ska göras skyndsamt och utvärderas kontinuerligt.

Så här säger Skollagen, 3 kap 5 § a:

"Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen."

Rätt till särskilt stöd

Skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Om det framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd getts i form av extra anpassningar ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ger berörda pedagoger samt elevhälsan uppdrag att utreda behovet av särskilt stöd.

Det särskilda stödet beskrivs i ett åtgärdsprogram.

Vad är ett åtgärdsprogram?

Åtgärdsprogrammet är en beskrivning av vilket särskilt stöd skolan kommer att ge en elev.  Det särskilda stödet innebär att man går vidare och anpassar undervisningen ytterligare efter elevens behov och förutsättningar.

Särskilt stöd är insatser som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Det krävs ingen diagnos för att en elev ska ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd. Särskilt stöd och hur det ska utformas är något man kommer fram till efter en utredning. Det särskilda stödet dokumenteras i åtgärdsprogram.

Målet med att utreda en elevs behov av särskilt stöd är att lärarna tillsammans med den samlade elevhälsan ska få ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma elevens skolsituation.

Det är viktigt för att förstå varför och när svårigheter uppstår och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in. Elevens och vårdnadshavarnas upplevelse av skolsituationen utgör en del av underlaget.

Sidan senast uppdaterad 2018-09-03 10.32
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se