Tjörns kommuns logotype
Land 15,8 °C Hav 18,1 °C
Medelvind SW 3,1 m/s

Slam - vad kostar det?

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kommunfullmäktige har antagit följande taxa, gäller från 2016-06-01.

Avgifter vid slamhämtning
Den Totala avgiften = Grundavgift + Tömningsavgift + ev. Tilläggsavgift
Samtliga priser är inkl moms 25%.

Grundavgift
Grundavgift/år och fastighet är 363 kr

Grundavgiften för slam är en fast avgift som debiteras alla fastigheter som har kommunal slamhämtning. Även fastighetsägare som har gemensam slamanläggning betalar grundavgift. Grundavgiften täcker kommunens miljö- och utvecklingsarbete, administration, planering och information m.m.

Grundavgiften i slamtaxan kommer att tas ut även om dispens från slamhämtning beviljas.

Tömningsavgift, avgift per tömning
Ordinarie, schemalagd tömning mellan 1 april– 30 september

I tömningsavgiften ingår slanglängd upp till och med 20 m.

 

Slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk

inkl moms

≤ 1 m³

925 kr 

1,1 - 2 m³

1 165 kr

2,1 - 3 m³

1 450 kr

3,1 - 6 m³

2 200 kr

6,1 - 9 m³

2 963 kr

9,1 - 12 m³

3 713 kr

12,1 - 15 m³

4 475 kr

Över 15 m³, pris per m³

388 kr

 

Tilläggsavgifter

inkl moms

Slanglängd per påbörjad 10 m

60 kr

Tungt lock (25-49 kg)

125 kr

Tungt lock (över 50 kg)

500 kr

Pris för tidsangivelse om tömning (inom en tvåtimmarsintervall)

250 kr

Bomkörning

375 kr

Tillägg för budad tömning utöver tömningsavgiften


Inom 5 arbetsdagar¹

375 kr

Jourtömning²

2 375 kr


¹ gäller från och med år 2017
² Endast tillgänglig för öar med broförbindelse.

Vid tömning i tidsintervallet 6 -14 arbetsdagar utgår ingen budningsavgift.

I vissa fall kan fastighetsägare söka dispens från årlig slamtömning. Det innebär att din enskilda avloppsanläggning töms en gång vartannat år istället. Du kan få dispens om:

  • anläggningen används sällan eller hör till ett litet hushåll på 1 – 2 personer
  • slamavskiljare och reningsanordning fungerar bra och är godkända av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott
  • mängden slam per år inte överstiger hälften av den slammängd som slamavskiljaren är dimensionerad för

Här hittar du blanketten: Ansökan om dispens för förlängt tömningsintervallSidan senast uppdaterad 2017-06-09 11.58
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se