Detaljplaner pågående

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • Tjörnbron Almöstrand, Tjörns entré
  Detaljplanens syfte är att utveckla planområdet till en del av Myggenäs tätort och skapa en modern naturnära skärgårdsmiljö med en blandad bebyggelse. Syftet med detaljpl...
 • Rönnäng 1:65 m.fl., Geteryggen Aröd, Rönnäng 1:65 m.fl.
  Under hösten 2015 startade arbetet med en detaljplan på ömse sidor om väg 169. Detaljplanen rör vattenområdet mellan ishallen och Hjalmar Olssons trä samt bergen längs gå...
 • Del av Rönnäng 1:553 m.fl.
  Bostäder på Skalåsberget

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i form av ca 25 friliggande villor som kan komplettera helårsbebyggelsen i Rönnäng.
  Detaljplanen gör det möjligt att änd...
 • Dunkavlemyren Dunkavlemyren, del av Nötsäter 1:311
  Planområdet är beläget i centrala Skärhamn, där Skärhamns reningsverk ligger idag.
 • Höviksnäs Hövik 3:23 m.fl.
  Planarbete pågår i gamla Höviksnäs. Befintlig bebyggelse ska planläggas och befintlig verksamhet på udden ska omvandlas till bostäder.
 • Höviksnäs Hövik 5:1, Fridhem
  Kommuen har förvärvat fastigheten Tångeröd 1:25 som numer ingår i kommunens fastighet Hövik 5:1.
 • Förslag färjelägen Infrastruktur i Rönnängsområdet
  Färjelägets placering i eller i närheten av Rönnäng. Färjan trafikerar Rönnäng, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön och är nuvarande linje 361 inom Västtrafiks verksamhet.
 • Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 m fl, etapp 2
  Etapp 2 omfattar norra Koholmen. Syftet med planen är att utreda hur norra hamnens magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna utvecklas.Planförslaget var ute p...
 • Koholmen 1:206, 1:207
  Ett detaljplanearbete har påbörjats för två fastigheter på Koholmen. Syftet är att pröva ombyggnad av magasin och ändra användning till verksamhet/förråd och bostad.

 • Koholmen 1:38, 1:52, 1:1 m fl, etapp 3
  Etapp 3 omfattar södra Koholmen. Syftet med den här planen är att att utreda hur magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna användas och utvecklas.Planförslage...
 • Rönnäng 1:27
  Syftet är att jobba utefter de intentioner som finns i Översiktsplan 2013 och ”Tätortsstudie för Rönnäng, Bleket och Klädesholmen”, antagen av KF 2007, och ta fram en ny ...
 • Skärhamn centrum
  Skärhamns centrum är en inaktuella detaljplan som arbetas om.
 • Stockevik Stockevik
  Detaljplan för Stockevik 1:16 m.fl.  har varit på samråd och många yttranden har inkommit till kommunen. Alla dessa synpunkter  sammanställas i en samrådsredogörelse, där...
 • Detaljplaneförslag Södra hamnen Södra hamnen
  Planarbetet inleddes med att ett detaljplaneprogram upprättades. Samråd om programmet hölls våren 2011. Planarbete pågår och plansamråd planeras hållas våren 2016.
 • Tångeröd 2:18 m.fl.
  Under hösten 2016 startade arbetet med en detaljplan för området kring Tångeröd 2:18, som syftar till att pröva möjligheterna att bygga bostäder. Eventuellt kan det även ...
 • Ävja 1:29, Mällby 1:29
  En samrådsredogörelse är framtagen för att sammanfatta de yttranden som inkommit. I samrådsredogörelsen kommer kommunen också att kommentera yttrandena. Utifrån denna han...
Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 14.02

Du hittar kontaktuppgifter under respektive detaljplan.

Mer information

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se