Tjörns kommuns logotype
Temperatur 12,2 °C
Medelvind E 1,3 m/s

INSIKT – en del av öppna jämförelser

Störst text
Stor text
Normalstorlek

SKL genomför vartannat år en servicemätning, så kallat Nöjd-Kund-Index (NKI) av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Fem myndighetsområden undersöks:

  • Brandtillsyn
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Serveringstillstånd

För dessa fem områden ställs frågor kring sex kvalitetsfaktorer på myndighetsutövningen: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen vänder sig enbart till de företag som under det senaste året har haft ärenden hos kommunen.

Undersökningen visar vad företagen anser om myndighetsutövningen inom olika förvaltningar – vad som fungerat bra och mindre bra, samt vad kommunen behöver bli bättre på.

Tjörn har deltagit i Insiktsstudien vid fyra tillfällen (2009, 2011, 2013 samt 2015). Attityderna omräknas sedan som indextal 0-100 som också används som jämförelsetal mellan alla de 193 kommuner som deltar i studien.

Huvudresultat INSIKT 2015

Enligt Insikt 2015 upnår Tjörns kommuns ett Nöjd-Kund-index på 60. Jämfört med 2013 har NKI-värdet inom Tjörns kommun minskat från 61 till 60. Snittet för Sverige ligger på 68 och Tjörn hamnar på efterkälken i den rankninglista som Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställt över resultaten.

Undersökningen ställer en rad frågor kring hur företagen upplever kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Totalt sett har företagens bedömning av handläggarnas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet blivit bättre från mätningen 2013. Kommunens arbete med bemötandefrågor har gett resultat. Bemötandet har klättrat med 6 enheter till index på 69.

Brandtillsyn har totalt sett fått något sämre resultat i årets mätning på serviceområden, detsamma gäller för bygglovssidan som tappat rejält (det senare resultatet bygger på enbart 16 ärenden). Bäst gick det för miljö- och hälsoskydd som har fått ökade indexvärden på samtliga serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet).

Åtgärder och handlingsplaner

Företagen anser att servicen har blivit bättre, men att förvaltningarna ändå inte lever upp till deras förväntningar. Detta faktum, tillsammans med årets resultat, har lett till följande åtgärder inom kommunen och förvaltningarna:

  • För att kommun och näringsliv ska kunna utveckla företagsklimatet tillsammans genomförs en workshop den 30 september. Målet är att kommunen och det lokala näringslivet ska få en större samsyn och förståelse för sina respektive förutsättningar. Kommunen behöver få ta del av vilka förväntningar som företagen har på verksamheterna.
  • En uppföljande enkät har gått ut till de företag som besvarade enkäten inom bygglov. Detta för att ge chansen till företagen att utveckla sina svar och ge en djupare feedback på vad som var mindre bra i mötet mellan kommunen och företaget ifråga.
  • Fortsatt arbete med att hålla korta ledtider, första halvåret 2015 låg den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov inom Tjörns kommun på 12 dagar.


Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.43
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se