Tjörns kommuns logotype
Land 6,4 °C Hav 12,4 °C
Medelvind SSE 3,1 m/s

Medborgarundersökning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Medborgarundersökning SCB

Tjörn har trygga kommuninvånare

När Statistiska centralbyrån (SCB) summerar årets medborgarunder-sökning står det åter klart att Tjörn är en trygg kommun att bo i och som man kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till.

Medborgarundersökningen ger invånarna en möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Frågorna är indelade i tre huvudområden:

Kommunen som plats att bo och leva på – jämfört med samtliga deltagande kommuner
Tjörns Nöjd-Region-Index (NRI) som mäter hur bra kommunen anses vara att bo och leva på är 62 för årets undersökning, genomsnittet i undersökningen är 60. Betygsindex för frågeområdena trygghet och rekommendation får högre betyg än genomsnittsresultatet. Tjörnborna är framför allt nöjda med att man tryggt och säkert kan vistas utomhus på kvällar och nätter. Drygt hälften av Tjörnborna rekommenderar gärna vänner och bekanta att flytta till Tjörn. Betygsindex för frågeområdena arbetsmöjligheter och fritidsmöjligheter ligger på en likvärdig nivå jämfört med övriga kommuner. För frågeområdena utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer och kommersiellt utbud får Tjörn ett något lägre betygsindex än genomsnittsresultatet.

För att få nöjdare invånare bör kommunen, enligt undersökningen, prioritera bostadsfrågan.

Kommunens verksamheter - jämfört med samtliga deltagande kommuner
Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter vad invånarna anser om kommunens verksamheter. Tjörns NMI är 47, genomsnittet i undersökningen är 55. Tjörnborna är mycket nöjda med biblioteksverksamheten, utställnings- och konstverksamheterna och därmed får kulturen ett högre betygsindex än genomsnittsresultatet. För nöjdheten med verksamheterna grundskolan, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer, gång- och cykelvägar samt gator och vägar har Tjörn ett betygsindex på en likvärdig nivå jämfört med övriga kommuner. Övriga verksamheter får ett lägre betygsindex än genomsnittsresultatet.

För att få nöjdare invånare bör kommunen, enligt undersökningen, prioritera verksamheterna gator och vägar, äldreomsorgen, miljöarbete samt idrotts- och motionsanläggningar.

Inflytandet i kommunen - jämfört med samtliga deltagande kommuner
Det sammanfattade Nöjd-Inflytande-Index (NII) är 34 för Tjörn, genomsnittet i undersökningen är 40. När det gäller Tjörnbornas möjligheter till inflytande så ligger Tjörns resultat lägre jämfört med genomsnittet. Frågeområdena information, kontakt och förtroende samt möjligheten till att påverka inom de kommunala verksamheterna har lägre betygsindex än genomsnittsresultatet.

För att få nöjdare invånare bör kommunen, enligt undersökningen, prioritera frågeområdena påverkan och förtroende.

SCB:s medborgarundersökning
Tjörns kommun deltar sedan 2007 i SCB:s medborgarundersökning. Hösten 2015 och våren 2016 deltog 133 svenska kommuner i medborgarunder-sökningen. Enkäten gick ut till 1200 Tjörnbor mellan 18-84 år våren 2016. Inte fullt hälften av dem besvarade enkäten.

För varje område tas ett sammanfattande index fram utifrån skalan 0-100. För att kunna värdera resultaten beräknas ett genomsnitt för de kommuner som gjorde medborgarundersökningar under hösten 2015 och våren 2016. SCB pekar också ut områden som kommunen bör uppmärksamma för att få nöjdare medborgare. De frågeområden som prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor påverkan på helhetsbetygen.


Sidan senast uppdaterad 2016-06-27 10.15
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se