Tjörns kommuns logotype
Land 5,7 °C Hav 12,4 °C
Medelvind --- 0,0 m/s

Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2017-11-20 14.40

  Japanskt på Nordiska Akvarellmuseet


  Tomoko Konoike, Förborgat berg (detalj)
  Nordiska Akvarellmuseet visar just nu en utställning med såväl gammal som framför allt samtida konst från Japan.
  Den japanska övärlden är full av underverk. Tanken att naturens själ lever i nattens mörker förekommer under olika namn och former i japansk kultur. Myter, som förr i tiden förklarade svårbegripliga naturföreteelser, gav mening i en gåtfull värld. Dessa berättelser lever vidare i samtidskonsten, som synliggör det vanligtvis osynliga för ögat.
  Teknik och material skiftar från multimedia, handgjorda animeringar och installationer till traditionell akvarellkonst, träsnitt och andra skapelser på papper. Verk av sex framstående japanska samtidskonstnärer visas sida vid sida med mästerverk ur det förflutna, där samtiden har sina djupa rötter.Utställningen pågår fram till och med den 28 januari 2018.
  Läs mer
 • 2017-11-20 11.09

  Snabbprotokoll från kommunfullmäktige


  Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson
  Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november.
  Innan kommunfullmäktiges formella sammanträde samlades ledamöterna för en allmänpolitisk debatt med fokus på näringslivet och dess utveckling. Ta del av debatten i efterhand härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Sammanträdet inleddes därefter med en föredragning från 8-fjordar som presenterade genomförda projekt och diskuterade fortsatta arbetet inom verksamhetsområdet. 8-fjordars arbete har drivits sedan 1999 i kustkommunerna Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn och Uddevalla, med målsättning att återfå ett sunt lokalt rovfiskbestånd och att leva upp till det nationella miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.På ärendelistan stod bland annat beslut om valdistriktsindelning. Kommunfullmäktige beslutade att följa Valnämndens förslag; att Åstol och Dyröns valdistrikt ska slås samman med Rönnängs valdistrikt. Beslutet översänds till Länsstyrelsen som formellt fastställer valdistrikten.På sammanträdet anmäldes även Revisionens granskning av kommunens flyktingmottagande och integration. Du kan läsa rapporten i sin helhet på följande länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 23 november 2017.
  Läs mer
 • 2017-11-20 10.53

  Europa minskar avfallet 18–26 november  Nu är det Europa minskar avfallet-veckan. Veckan handlar om att uppmärksamma olika sätt att minska avfallet, eller soporna, genom olika evenemang och aktiviteter.
  Årets tema är detsamma över hela Europa: ”Reuse and repair: Give it a new life!” Genom att återanvända och använda grejer länge kan vi minska sopbergen.Läs mer om aktiviteter i samband med Europa minskar avfallet-veckan.länk till annan webbplats 
  Läs mer
 • 2017-11-17 08.21

  Enkät om likabehandling i skolan


  Ryggsäckar. Foto: Maria Johannessen
  Just nu kan alla elever i grundskola/grundsärskola på Tjörn svara på en enkät om likabehandling.
  Syftet är att få ett bättre underlag för arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan.Svaren är anonyma.
  Mål för likabehandlingsplanAlla skolor ska årligen ta reda på hur eleverna upplever den fysiska och psykiska miljön i skolan. Med hjälp av svaren från enkäten sätter skolorna upp mål mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Målen finns sedan i likabehandlingsplanen för skolan.Frågorna handlar om:
  • Diskriminering betyder att negativt särbehandla eller missgynna. Grunderna för diskriminering är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  • Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
  • Kränkande behandling innebär att någon behandlar en annan människa nedsättande. Till exempel fysiska (slag och knuffar), verbala (kränkande ord), psykosociala (utfrysning, ryktesspridning), text- och bildburna (bloggar, klotter, sms, comunitys, fotografier), materiella (få sina saker förstörda).   
  • Mobbning är upprepade kränkningar under en viss tid samt obalans i maktförhållandet mellan den som kränker och den som blir kränkt. 

  Läs mer
 • 2017-11-16 08.57

  Världstoalettdagen 19 november  I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi måste sluta fulspola. Världstoalettdagen sätter fokus på att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toapapper.
  Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, då globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. Varje år uppmärksammar Svenskt Vatten dagen genom att bedriva kampanj mot avloppssystemens största fiender. I år uppmärksammas papper som inte är toapapper.Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper
  inte ska spolas ned i toaletten
  Ett stort toalettrelaterat problem i Sverige är att vi spolar ner en mängd saker som inte hör hemma i våra toaletter. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.- Alla kan nog känna igen sig i paniken när toalettpappret är slut hemma. Det var ändå förvånande att en så stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletten, och framförallt att de inte vet orsaken till varför. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten som toalettpapper gör. Många svenskar tror att det är rutornas storlek som är problemet, men det hjälper alltså inte att strimla hushållspappret, det löses inte upp ändå, säger Anna Linusson, VD för Svenskt Vatten.Motsvarande 9 hushållsrullar med skräp
  i toaletterna per person och år
  Förutom stopp i ledningar och pumpar och översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas cirka 1,3 kg skräp per person och år bort från avloppsreningsverken.- Det är svårt att avgöra för oss exakt vad som är vad bland detta skräp, men hushållspapper och våtservetter är stora bovar här. Allt skräp som rensas bort från gallren motsvarar i vikt cirka 9 hushållspappersrullar per person och år. Det är en kostsam hantering för både vår vattenmiljö och VA-organisationerna som vi skulle kunna undvika om vi alla blev lite bättre på att slänga skräp direkt där det hör hemma, i papperskorgen bland brännbara sopor. Vi bryr oss egentligen inte om vad svenskarna torkar sig med, så länge som de bara spolar ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletterna, säger Anna Linusson.Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkningen är pappersnäsdukar.Läs hela undersökningenlänk till annan webbplats 
  Läs mer
 • 2017-11-15 15.00

  Tjörns skolstruktur ses över


  Gymnasium
  På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunchefen inlett en utredning av Tjörns skolstruktur.
  Förstudien ska vara klar innan årets slut och slutrapporten presenteras i juni 2018. Berörda nämnder och styrelser ska i förstudien ge underlag till ett inriktningsbeslut för lokaler och struktur i skolorna på Tjörn.Utredningen innehåller två delar:
  • En investeringsplan för upprustning och modernisering av samtliga grundskolor på Tjörn för bästa möjliga utnyttjande av lokalerna.
  • En jämförelse mellan tre olika skolalternativ – ny samlad skola vid Häggvallskolan och Fridas hage, upprustning och utbyggnad av Bleketskolan eller en ny skola på annan plats.
  Tjörn har en situation där flera nya detaljplaner tas fram och skollokaler är en del av detaljplanen. Befolkningsprognosen har överträffat förväntningarna och ökningen av antalet barn är stor. Det har också kommit nya krav och reformer som påverkar skolan.Utredningen ska ge politikerna ett underlag för att beslut om modernisering av skolstrukturen på Tjörn. Därför behövs ett samlat grepp om hela lokal- och strukturfrågan avseende skola och barnomsorg kopplat till behovet av framtida lokaler med stöd av redan genomförda utredningar.Kontaktperson och informationMartin Johansen
  Kommunstyrelsens ordförande
  0304-60 10 51
  martin.johansen@tjorn.se

  Läs mer
 • 2017-11-09 11.53

  Hej rektor!


  Logga Klimatklivet
  Jenny Lundström, Anna Kern, Lisa Adolfsson och Linda Åberg har i höst börjat sina nya tjänster som rektorer respektive förskolechef i Tjörns kommun. Vi frågade dem vad de brinner för i sina jobb...
  Jenny Lundström, förskolechef Myggenäs förskola– Jag brinner för att driva den pedagogiska utvecklingen och skapa en arbetsplats där barn, personal och verksamhet hela tiden utvecklas. Det vill jag uppnå genom att arbeta systematiskt. Både små och stora ska kunna nå så långt som möjligt utifrån deras egna förutsättningar. Alla ska känna att de är viktiga – barn, föräldrar och personal. När barnen lämnar oss vill jag att de ska vara trygga och harmoniska, väl rustade för framtiden.Anna Kern, rektor Skärhamns skola– Jag brinner för alla elevers rätt till utbildning och möjlighet att bidra till ett fortsatt demokratiskt samhälle. Det är viktigt för mig att verka för elevers inflytande i skolan och därför är jag extra stolt över vårt nya elevråd. Pedagogiken i skolan är också viktig – den behöver utvecklas för att möta samhällets krav på välutbildade människor. Att i min vardag få varva en samhällsvision med glädjen och spontaniteten från eleverna är oslagbar.Lisa Adolfsson, rektor, Rönnängs skola– Jag brinner för att se elever och personal utvecklas till att bli ännu bättre än vad de redan är. Min första uppgift på skolan blir att lära känna eleverna och personalen, sedan vill jag arbeta för att få en skola som följer med samhällets utveckling. Det jag gillar bäst med jobbet är att ingen dag är den andra lik och jag aldrig vet vad jag behöver ta tag i.Linda Åberg, rektor, Kållekärrs skola– Jag brinner för skolutveckling och alla personliga möten med barn och vuxna. Jag vill jobba för en trygg skola, där elever och personal trivs och blir sedda, en skola med hög måluppfyllelse. Efter många år som lärare är det en spännande utmaning att bli rektor. Jag gillar att vara spindeln i nätet och att ha många varierande arbetsuppgifter.Vad gör en rektor?En rektor är inte bara pedagogisk ledare på skolan eller lärarnas chef. Det finns många uppgifter som en rektor har ansvar för.Här är några av dem:Pedagogisk ledareRektorn ska se till att de nationella målen i läroplanen följs och att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till kunskapskraven i läroplanen.ElevinflytandeRektorn har ansvar för att sättet att jobba i skolan gynnar elevinflytande.ArbetsmiljöEleverna ska ha tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.Särskilt stöd och hjälpUndervisningen och elevhälsan ska fungera så att eleverna får den hjälp de behöver.Kontakt hem – skolaOm det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan är det rektorn som har ansvar för att det upprättas en kontakt mellan hem och skola. Utvecklingen av samarbete mellan hem och skola är också rektorns ansvar – att till exempel föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta.KompetensutvecklingRektorn ska se till att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter professionellt.Samarbete förskoleklass – skola – fritidshem. Samverkan med förskolan. Samverkan med andra skolor och med arbetslivet utanför skolan. Skolans internationella kontakter. Källa: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011  
  Läs mer
 • 2017-11-06 14.26

  Skyfallet var ett 100-årsregn


  Vatten rinner ut på gräs
  Under kvällen den 14 september föll ett intensivt regn över västra Tjörn. Regnet som föll var ett 100-årsregn, vilket innebär att ett sådant regn statistiskt sett återkommer en gång på 100 år.
  Under två timmar uppmättes 68 mm regn lokalt i Skärhamn. De stora regnvolymerna medförde svåra konsekvenser för många fastighetsägare som drabbades av översvämningar.I en del fall var det vatten som rann in i husen från gatan utanför. I andra fall var det uppträngande avloppsvatten i golvbrunnar och toaletter.Systemen ska inte hantera alla typer av regnDagvattensystem ska avleda regnvatten, men tvärtemot vad man kan tro, så byggs dessa inte för att kunna hantera alla regnväder. Att dimensionera system för alla typer av regn är samhällsekonomiskt olönsamt.Nya bostadsområden som byggs på Tjörn dimensioneras för regn som återkommer oftare än vart tjugonde år, enligt branschpraxis. Inte ens ledningssystemen i en nybyggd storstadskärna byggs för att kunna hantera ett 100-årsregn.Nya spillvattensystem konstrueras så att de är helt täta och inte svämmar över. I många äldre områden, exempelvis Skärhamn, bygger ledningsnätet på en gammal systemtyp. Där avleds regnvatten, dräneringsvatten och spillvatten till samma ledning vilket kan orsaka uppträngning av avloppsvatten. Sättet att bygga på då var okej enligt dåtidens normer, men möter inte dagens krav.Kommunen arbetar med att uppgradera sina system och successivt byta ut ledningsnätet, men detta är ett tids- och kostnadskrävande arbete.Vem bär ansvaret?Kommunen utreder nu händelseförloppet samt ansvarsfördelning. Generellt vilar ansvaret på flera aktörer – vägföreningarna, som ansvarar för skötsel av dagvattenbrunnar, kommunen, bland annat genom detaljplanering och skötsel av ledningar, samt fastighetsägarna själva.Vill du ha råd kring hur du kan minska översvämningsrisken på din fastighet kan du vända dig till kommunens VA-avdelning. Viktigt att veta är att källare alltid är en riskkonstruktion och att man aldrig ska förvara saker man är rädd om där.
  Läs mer
 • 2017-11-02 16.00

  Tjörns Hamnar köper marinan i Vallhamn


  Gustav Jannesson, Martin Janson, Oskar Janson och Andrea Rauda.
  Det kommunala bolaget Tjörns hamnar köper småbåtshamnen i Vallhamn. Där finns idag nästan 250 båtplatser.
  Precis som med många andra småbåtshamnar på Tjörn kommer kommunen att arrendera ut driften till en lokal båtförening.Den befintliga marinan kommer nu att rustas upp och dessutom kommer det att byggas nya toaletter och duschar, tömningsanläggning för fritidsbåtar och en spolplatta. Möjligheten till vinterförvaring utomhus kommer att fungera precis som tidigare.Tjörns Hamnar äger – båtföreningarna arrenderarKontraktet med båtföreningen i Vallhamn löper på tjugo år.– Det är samma arrendetid som föreningarna har i övriga hamnar på Tjörn. Det är viktigt att de lokala båtföreningarna känner att de kan investera och tänka långsiktigt i sin verksamhet, säger Lasse Pettersson, VD Tjörns hamnar.Marinan i Vallhamn kommer alltså även fortsättningsvis att vara en småbåtshamn.Vad gör Tjörns Hamnar?Tjörns Hamnar AB är ett kommunalt bolag som:– sköter färjetrafiken till öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön.– äger och förvaltar mark, fastigheter och anläggningar, främst i Vallhamn.– äger och arrenderar ut fritidshamnar och gästhamnar– producerar energi till ett 80-tal lägenheter genom värmeverket i Kållekärr.En stor del av bolagets mark och lokaler finns i Vallhamn. Det mesta är uthyrt till privata företag. I och med att det privatägda företaget Wallhamn AB expanderar, kommer det från och med 1 september att arrendera 30 000 kvadratmeter mark från Tjörns hamnar, vilket ger hyresintäkter till kommunen. Tjörns Hamnar äger de flesta småbåtshamnarna på Tjörn. Sedan 2009 är samtliga utarrenderade till båtföreningar. Så blir också fallet med den nyligen förvärvade småbåtshamnen i Vallhamn.


  Läs mer
 • 2017-11-02 08.37

  Nattlig ro med kamera


  Sovande person
  Nu kan Tjörnbor som har nattlig tillsyn slippa bli störda i sin nattsömn.
  Med en kamera kan personalen i hemtjänsten se om allt är som det ska.Ibland gör hemtjänsten schemalagda besök på nattetid, enbart för att kontrollera att allt är som det ska. Det kallas för ”nattlig tillsyn”. När nattpersonalen kommer eller går kan det vara lätt att vakna till. En del ligger vakna och väntar på att nattpersonalen ska komma.Nu finns det möjlighet att välja att ha en kamera hemma i stället för att bli störd på natten. Personalen i hemtjänsten kopplar upp sig mot kameran och kan se sängen och delar av sovrummet. Om personen som har tillsyn sover gott, behöver de inte gå dit och störa. Om inte, larmas nattpatrullen ut till bostaden.– Vi vill ge våra brukare möjlighet till hög integritet där de kan ta hand om sig själva så långt det går, samtidigt som vi finns som en trygghet, säger Shujaat Noormohamed, chef för socialförvaltningen i Tjörns kommun.Säkerhetsnivån är hög och endast behöriga användare kan komma åt kameran. Tillsynen sker endast vid i förväg bestämda tillfällen. Andra kommuner som använt sig av tillsyn på natten med kamera har märkt att det är ett bra verktyg för oroliga personer som började sova bättre efter införandet.– Nu informerar vi om att möjligheten finns för den som har nattlig tillsyn och vill prova, säger Emelie Hildingsson, enhetschef på socialförvaltningen.
  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se