Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind WSW 17,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Almöstrand, Tjörns entré

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Status: PåbörjadSamrådUtställningAntagen
Tjörnbron

Detaljplanens syfte är att utveckla planområdet till en del av Myggenäs tätort och skapa en modern naturnära skärgårdsmiljö med en blandad bebyggelse. Syftet med detaljplanen är även att säkra allmänhetens tillgång till natur- och rekreationsområden samt utveckla och förstärka områdets naturmiljö för att öka attraktionskraften för både boende och besöksnäringen.

Samråd 2014

Planförslaget var utsänt för samråd under tiden 2014-05-05 – 2014-06-02. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa finns samlade i en samrådsredogörelse, godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2014-12-16 § 327.

Läs samrådsredogörelsen här:
SamrådsredogörelsePDF

Vad händer nu?

Arbetet med detaljplanen har stannat av efter samrådsskedet. Dels beror det på utbyggnadsbehov av Myggenäs korsväg men även på grund av två domar från MÖD, Mark- och miljööverdomstolen, som lett fram till att detaljplaner upphävts på grund av att de ligger inom område där strandskydd inträder. Vilket även Almöstrand detaljplan gör.

För ny detaljplaneläggning eller ändring av detaljplan som ligger inom strandskydd (300 meter från havets kustlinje), ska kommunen därför utreda "alternativa lokaliseringar". Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer på vad en sådan lokaliseringsutredningen ska klargöra.

Bakgrunden till Länsstyrelsens ställningstagande är de två vägledande domarna. (Se länkarna här nedan)

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2016/P-6876-15/länk till annan webbplats

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2016/P-8109-15/länk till annan webbplats

Kommunen och Länsstyrelsen för en dialog i ärendet

 

Nästa steg i planprocessen är att detaljplanen ställs ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare. Inför granskningen behöver planförslaget bearbetas. Samrådet har också visat att det behövs ytterligare utredningar.

Inkomna yttranden från samrådet har omsatts i riktlinjer för det fortsatta arbetet. Riktlinjerna är politiskt antagna och kommer att ligga till grund för nästa skede då granskningshandlingar ska tas fram. Huvudbudskapet i framtagna riktlinjer för fortsatt arbete är att antalet bostäder ska vara fortsatt stort, att allmänhetens tillgång till strandområden ska säkras och att natur- och friluftslivets värden ska förstärkas. 70% av de nya bostäderna planeras bli lägenheter (vilket har en hög prioritet).

Trafikverket gör en ÅVS, åtgärdsvalsstudie, för att utreda möjligheter att åtgärda framtida kapacitetsproblem vid Myggenäs korsväg. ÅVS:en blev klar sommaren 2016.

Planförslaget

Förslaget som varit på samråd består av ca 350 bostäder i form av flerbostadshus, enfamiljshus, radhus och parhus. Planen medger också verksamhetsetableringar längs väg 160, hamnutbyggnad samt utveckling av Myggenäs korsväg och Almöns camping.Inom planområdet finns stora naturvärden, riksintressen och strandskydd som hanteras i planarbetet. Hela planområdet utformas också så att allmänhetens tillgång till strandlinjen säkras. Planen föreslår att strandskyddet skall upphävas för delar av planområdet, motivet för detta är att exploateringen av Almöstrand bedöms som av angeläget allmänt intresse för tätortsutveckling. Innehållet i planförslaget beskrivs i planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta. Det finns också ett antal utredningar som ligger till grund för planförslaget.

Handlingar

Plankartan är uppdelad i tre delar, norra, södra och östra Almön. Planbestämmelserna hittar du på separat blad. I planbeskrivningen kan du läsa om innehållet i planförslaget.

Utredningar

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-24 13.53
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se