Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Aröd, Rönnäng 1:65 m.fl.

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Utställning

Antagen

 

Rönnäng 1:65 m.fl., Geteryggen

Under hösten 2015 startade arbetet med en detaljplan på ömse sidor om väg 169. Detaljplanen rör vattenområdet mellan ishallen och Hjalmar Olssons trä samt bergen längs gång- och cykelvägen upp mot Bleketskolan. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att anlägga en småbåtshamn med förråd och verksamhet samt bostäder öster om vägen.

Enklare samråd inför begäran om planeringsbesked

I enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 5 kap 10f § begär Tjörns kommun ett planeringsbesked i samband med pågående detaljplanearbete för Aröd 1:65 mfl.

Syftet med begäran om planeringsbeskedet är att få Länsstyrelsens svar på om föreslagen verksamhetsbebyggelse och bostäder inom planområdet strider mot någon av ingripandegrunderna enligt 11 kap. 10 § andra stycket PBL. Innan begäran skickas till länsstyrelsen behöver kommunen höra remissinstanser och sakägare inom det föreslagna planområdet.

I detaljplanen prövas utbyggnad av bostäder och att utveckla en småbåtshamn i anslutning befintlig hamn- och industriverksamhet. Totalt föreslås utbyggnad av ca 24 villor och ett mindre antal par­hus. Småbåtshamnen ger utrymme för ca 350 båtplatser med tillhörande utbyggnadsmöjlig­heter för förråd, lager samt handel och service. Planförslaget möjliggör även utbyggnadsmöjligheter för befintlig industriverksamhet. Planförslaget har stöd i gällande översiktsplan (ÖP 13). En miljöbedömning genom upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och Miljöbalken (MB) har upprättats.

Underlaget för begäran om planeringsbesked finns tillgängligt på
Kommunhuset i Skärhamn 190918-191009

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till:
Tjörns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn, eller via mail till samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 10 oktober 2019.

Inkomna synpunkter sammanställs sedan och bifogas till begäran om
planeringsbesked.

Upplysningar lämnas av planchef:
Åsa Jönsson 0304-60 11 59

asa.jonsson@tjorn.se

 

Planhandlingar

MissivPDF
Plankarta del 1PDF
Plankarta del 2PDF
IllustrationskartaPDF
PlanbeskrivningPDF
MKBPDF 
RemisslistaPDF


DagvattenutredningPDF
Dagvattenutredning bostadsområdet Bilaga APDF
Dagvattenutredning småbåtshamn Bilaga BPDF
Bergteknisk rapportPDF
Geoteknik PMZIP
MarinbiologiskundersökningPDF
Markteknisk undersökningsrapportZIP
Arkeologi förundersökning utredningPDF
Arkeologi slutmeddelande förundersökningPDF


 

 

Samrådshandlingar arbetas fram

Planarbetet pågår med att ta fram utredningar så som geoteknisk utredning, arkeologisk utredning, naturvärdesinventering, marinbiologisk undersökning, trafikutredning och dagvattenutredning.

När samrådshandlingar (planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta etc) är klara kommer de att samrådas med berörda och allmänhet. När detta kan ske kommer att meddelas här och annonseras samt att sakägare får handlingarna skickade till sig.

Sammanställning av workshop 21 januari 2016

Ett stort tack till alla er som deltog i workshopen den 21 januari i Bygdegården. Cirka 50 personer deltog och här presenteras en sammanställning av resultatet av workshopen.

Diskussionerna i grupperna var mycket konstruktiva och det finns många kreativa förslag på hur området kan utvecklas. Idag är det många som uppskattar utsiktspunkterna och närheten till naturen/Tuveslätt. Många är också stolta över surdegsbageriet, bygghandeln och kompetensen och vitaliteten i industriområdets verksamheter.

Områdets identitet är inte självklar utan det finns i huvudsak tre inriktningar:

  • hav/båt/fiske/kustsamhälle i Bohuslän
  • ishockey och verksamheten i ishallen
  • industriområdet och dess kompetens och vitalitet

Många konstaterade att området och dess omgivningar uppfattas som skräpigt samt behöver kompletteras med gång- och cykelväg längs väg 169 mellan Bleket och Rönnäng. Det finns också en generell önskan att kunna röra sig längs vattnet. De flesta var positiva till bostadsbebyggelse men påpekade att det bör vara blandade upplåtelseformer och att husen bör anpassas till terrängen.

Nedan finns gruppernas arbete sammanställt i text- och kartform om du vill läsa mer. Resultatet kommer att användas i det fortsatta planarbetet.

Kartor

Nulägeskarta_A1.pdfPDF

Önskekarta_A1.pdfPDF

Textsammanställning

Allagrupper.pdfPDF

Textsammanställning per grupp

Grupp1.pdfPDF

Grupp2.pdfPDF

Grupp 3 (kommer senare)

Grupp4.pdfPDF

Grupp5.pdfPDF


Cultural planning workshop 21 januari

Eftersom platsen är identifierad som en viktig entrépunkt till Rönnäng samt länk mellan Rönnäng och Bleket hölls en Culturalplanning workshop den 21 januari. Det finns många kreativa idéer och tankar kring hur området kan utvecklas, samtidigt som befintliga kvaliteter tas tillvara.

Mer information om hur Tjörns kommun arbetar med Cultural planning finns här.

PDF_inbjudan workshop Rönnäng 21 januari


Tätortsstudie Rönnäng - Bleket - Klädesholmen

Som grund för planarbetet finns en tätortsstudie för hela Rönnängsområdet samt Bleket och Klädesholmen.

Gångstråksutredning

Inom ramen för stråketgruppen i Rönnäng gjordes under 2013 ett arbete kring Rönnängs uppbyggnad och struktur. Aröd detaljplan ligger delvis inom det område som undersöktes. Läs om resultatet härPDF. (Observera att det kan ta en stund att öppna filen, eftersom den är stor.)Sidan senast uppdaterad: 2019-11-06 11.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se