Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SW 7,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Ävja 1:29 m fl 

Status:

Påbörjad

Samråd

Granskning

Antagen

Laga kraft

Initiering

...

Beredning

....

...

Beslut

 

Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för utbyggnad av bostadsbebyggelse i anslutning till tätorten Myggenäs i Almösund.

Granskning

Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för utbyggnad av bostadsbebyggelse i anslutning till tätorten Myggenäs i Almösund. Planen möjliggör för 3 nya bostäder i form av friliggande villor, norr om Almösundsvägen, utmed ny lokalgata.

Detaljplanen grundas i antaget program 2009-01-26. Efter samrådet 2016-10-19, minskades planområdet kraftigt på grund av strandskyddet som inträder när en detaljplan ersätts av en ny. Exploateringen på Ävja 1:29 kommer dock inte påverka strandskyddet nämnvärt.

Planförslaget är ute på granskning under tiden 2019-03-06 till och med 2019-03-26 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Handlingarna finns även att tillgå på kommunens hemsida www.tjorn.selänk till annan webbplats.

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till Tjörns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn, eller via mail till samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 26 mars 2019.

Planförslaget var utsänt för samråd under tiden 2016-11-02 – 2016-11-30. Läs samrådsredogörelsen här:
SamrådsredogörelsePDF

Vad händer nu?

Efter avslutad granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter bearbetning kommer att göras. Planen kommer därefter att antas.

Planhandlingar:

PlankartaPDF  

IllustrationskartaPDF 

GrundkartaPDF 

PlanbeskrivningPDF 

BehovsbedömningPDF

MissivPDF

RemisslistaPDF

Övriga handlingar: 

NaturvärdesinventeringPDF       

DagvattenutredningPDF            

TrafikutredningPDF
Geoteknisk utredningPDF     

Bullerutredning ur tätortsstudie,PDF    

Planprogram
PDF
ProgramsamrådsredogörelsePDF   

Tätortsstudie MyggenäsPDF

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-22 12.03
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se