Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,0 °C
Medelvind SW 14,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Fridhem, del av Hövik 5:1 m.fl.

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Höviksnäs

Detaljplan Fridhem del av fastigheten Hövik 5:1 m.fl. har varit på samråd vår 2018. En samrådsredogörelse sammanställs och utreder fortsatt arbete.

I enlighet med tätortsstudien för Höviksnäs är området avsett för bostadsbebyggelse. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bebyggelse samtidigt bekräfta befintliga hus i en detaljplan.

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till befintlig bebyggelse samtidigt ta tillvara den centrala platsen i samhället för attraktivt boende. Nya bostäder skapar förutsättningar för fler boende och nyttjande av befintlig infrastruktur, underlag för kollektivtrafik och viss service.

Planförslaget prövar förutsättningar för att bygga bostäder i form av flerbostadshus, med ca 20 till 27 lägenheter samt tre tomter för småhus.

Förslaget var ute på samråd under tiden 2018-04-11 - 2018-05-09, samt samrådsmöte hölls den 24 april i Häggvallskolan.

En samrådsredogörelse görs nu och fortsatt arbete utreds. Fler utredningar ska göras och samrådshandlingar ska arbetas om till granskningshandlingar.


Samrådshandlingar:

MissivPDF
Plankarta
PDF
IllustrationskartaPDF 
PDF
PlanbeskrivningPDF
GrundkartaPDF
PDF
RemisslistaPDF

Tillhörande utredningar:

BehovsbedömningPDF
Trafikutredning
PDF
Arkeologisk utredning
PDF
Geoteknisk undersökning
PDF
Geoteknik, markteknisk undersökning  
PDF
Naturvärdesinventering
PDF
Kompletterande vägutredningPDF PDF

 

Sidan senast uppdaterad 2018-10-24 13.53
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se