Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind WSW 17,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Hövik 3:23 m.fl.

Störst text
Stor text
Normalstorlek
      
Status: PåbörjadSamrådGranskningAntagenLaga kraft
Initiering ... Beredning .......Beslut
Höviksnäs

Syftet med detaljplanen är att markanvändningen längst ut på udden ska omvandlas från industri till bostäder. Planarbetet innebär också att revidera befintlig avstyckningsplan för den äldre bebyggelsen. THAB ser även på en möjlighet att utöka småbåtshamnen.

Samråd 2017

Planförslaget var utsänt för samråd under tiden 2017-05-24 – 2017-06-21. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa finns samlade i en samrådsredogörelse, godkänd av Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, KMSU, 2017-09-13 §199.

SamrådsredogörelsePDF

Vad händer nu?

Arbetet med granskningshandlingar har påbörjats med en kompletterande geoteknisk utredning för att komma fram till om föreslagen tryckbanken är nödvändig.

Strandsskydd

Arbetet med detaljplanen för Hövik 3:23 m.fl. blir också påverkad av de två domar från MÖD, Mark- och miljööverdomstolen, som lett fram till att detaljplaner upphävts på grund av att de ligger inom område där strandskydd inträder.

För ny detaljplaneläggning eller ändring av detaljplan som ligger inom strandskydd (300 meter från havets kustlinje), ska kommunen därför utreda "alternativa lokaliseringar". Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer på vad en sådan lokaliseringsutredningen ska klargöra.

Bakgrunden till Länsstyrelsens ställningstagande är de två vägledande domarna. (Se länkarna här nedan)

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2016/P-6876-15/länk till annan webbplats

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2016/P-8109-15/länk till annan webbplats

Kommuen och Länsstyrelsen för en dialog i ärendet.

 

Planförslaget

Planförslaget som varit på samråd

Idag finns här en trävaruverksamhet. Tidigare var det en strategisk plats med ett färjeläge. Numera är det problematiskt då lastbilar måste ta sig igenom den gamla bebyggelsen för att nå verksamheten. Den gällande planen är en avstyckningsplan från 1932.

MissivWord
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
IllustrationsplankartaPDF
BehovsbedömningPDF
GrundkartaPDF
RemisslistaWord

Utredningar:

MKB-detaljplanPDF
TrafikutredningPDF
Geoteknik PM 2017-03-17ZIP
Geoteknik PM 2016-02-15ZIP
Markteknisk undersökningZIP
KulturmiljöunderlagPDF

I samband med planering för en utökning av småbåtshamnen har THAB (Tjörns hamnar AB) utfört en ansökan för tillståndsprövning i vattenverksamhet. Samråd till denna hölls 31maj till 27juni 2017.

Sidan senast uppdaterad 2018-10-24 13.54
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se