Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 m fl, etapp 2

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Utställning

Antagen

Laga kraft

 

Etapp 2 omfattar norra Koholmen. Syftet med planen är att utreda hur norra hamnens magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna utvecklas.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 2016-01-20 - 2016-02-19.

En sammanställning av inkomna yttranden/synpunkter är klar och redovisas i en samrådsredogörelse. (Samrådsredogörelsen hittar ni längst ner på denna sida bland övriga samrådshandlingar).

I Tjörns kommun finns flera äldre kustsamhällen där gällande planer är inaktuella och behöver uppdateras. Planen ingår i programmet för Klädesholmen där en etapp-indelning togs fram.

Planområdet omfattar norra Koholmen och Rytterholmen, en del av Klädesholmen.

Syftet med detaljplanen är att pröva en utveckling av hamnområdet på norra Koholmen och Rytterholmen med fler verksamheter, nya bostäder och förbättrade vistelse-möjligheter vid vattnet. En övergripande ambition är att bebyggelseutvecklingen ska ske utifrån befintliga kulturmiljövärden i området. För magasinsområdet utmed Industrivägen föreslås att en utveckling av verksamheter och bostäder ska vara möjlig. Hotell- och restaurangverksamheten på ”Danmark” föreslås kunna utökas med bland annat mer flytande bebyggelse. På området vid vattentornet förslås ett 20-tal nya bostäder kunna uppföras. I befintligt bostadsområde väster om Industrivägen föreslås två nya bostadstomter. För planen gäller dessutom att ta hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön. I planarbetet måste även frågan om stigande vatten behandlas. Och så långt som möjligt anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden för övriga delar av detaljplanerna.

En behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § har gjorts och planens genomförande har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram

Samrådsmöte hölls i Kommunhuset i Skärhamn den 8 februari 2016.

Efter avslutat samråd har inkomna synpunkter/yttranden sammanställts och bearbetning av planhandlingarna kommer att göras. Därefter kommer detaljplanen att ställas ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.

 

Medborgardialog

Under våren 2014 inledde Tjörns kommun en medborgardialog som start på arbetet med två nya detaljplaner på Klädesholmen, för Norra respektive Södra Koholmen.

Dialogen har skett dels vid en workshop i kommunhuset i Skärhamn, dels i form av enkätfrågor vid en utställning i KIF-huset på Klädesholmen.

Syftet med workshopen och enkäten har varit att genom cultural planning-metoden identifiera Klädesholmens värden samt utforska dess styrkor och svagheter.

Identifieringen har gjorts genom att deltagarna, enskilt eller i grupp, dels har svarat skriftligt på frågor i ett formulär, dels lagt ut symboler på en nulägeskarta och en önskekarta. Frågorna i dialogen rörde bland annat varför man vill bo på Klädesholmen, vad man kan vara stolt över, hur orten fungerar i vardagen och på fritiden, om Klädesholmsborna kan/bör bli fler, om något saknas idag som man önskar fanns på holmen och hur Klädesholmen kan se ut om 20 år.

Vid workshopen 2014-01-14 deltog ca 70 personer. Resultatet av dialogen visar på ett stort engagemang bland Klädesholmsborna. Den har gett en god bild av hur de boende ser på sin ort, nu och framöver.

Det inkomna materialet rymmer olika uppfattningar på flera områden, men även en tydlig samsyn inom andra.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fastighetskonsekvenser norra Koholmen_bilaga1 A1-L_151127.pdföppnas i nytt fönster 651.9 kB 2016-01-20 06.51
Fastighetskonsekvenser norra Koholmen 151127.pdföppnas i nytt fönster 48.1 kB 2016-01-20 06.51
GK Koholmen Norra 151127.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2016-01-20 06.51
Hej_Koholmen sammanf 140624.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2016-01-19 10.26
Illustrationsritning norra Koholmen A1-L_151127_samrådshandl.pdföppnas i nytt fönster 485.8 kB 2016-01-20 06.51
Koholmen_workshop_sammanställning.pdföppnas i nytt fönster 937.9 kB 2014-06-17 09.38
Kulturmiljöunderlag Koholmen 141003 lågupplöst.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2016-01-20 06.48
MKB_151127.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2016-01-20 06.52
Naturvärdesinventering Koholmen Tjörn 2015-06-25.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2016-01-20 06.49
Norra Koholmen etapp 2 Samrådsredogörelse Anonymiserad.pdföppnas i nytt fönster 5.3 MB 2016-11-23 14.35
Planbeskrivning_norra Koholmen A4_151127_samrådshandl.pdföppnas i nytt fönster 20.5 MB 2016-01-20 06.54
Planbestämmelser norra Koholmen A3-L_151127_samrådshandl.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2016-01-20 06.54
Plankarta norra Koholmen A1-L_151127_samrådshandl.pdföppnas i nytt fönster 683.9 kB 2016-01-20 06.54
PM Geoteknik Koholmen Norra 20150327.pdföppnas i nytt fönster 7.2 MB 2016-01-20 06.49
PM Radonmätning Koholmen.pdföppnas i nytt fönster 425.8 kB 2016-01-20 06.50
Program.pdföppnas i nytt fönster 7.2 MB 2016-01-19 11.08
Trafikutredning norra och södra Koholmen 151127.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2016-01-20 06.50
Sidan senast uppdaterad: 2018-05-29 09.00
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se