Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Koholmen 1:38, 1:52, 1:1 m fl, etapp 3

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Utställning

Antagen

Laga kraft

 

Etapp 3 omfattar södra Koholmen. Syftet med den här planen är att att utreda hur magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna användas och utvecklas.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 2016-01-20 - 2016-02-19

En sammanställning av inkomna yttranden/synpunkter är klar och redovisas i en samrådsredogörelse. (Samrådsredogörelsen hittar ni längst ner på denna sida bland övriga samrådshandlingar).

I Tjörns kommun finns flera äldre kustsamhällen där gällande planer är inaktuella och behöver uppdateras.

Planen ingår i programmet för Klädesholmen där en etapp-indelning togs fram. Programmet finns att ladda ner under Lagakraft vunna planer, detaljplanen Klädesholmen 1:1, 1:109 mfl (etapp 1)

Detaljplanen för Södra Koholmen är en av dessa. Planområdet omfattar södra Koholmen, en del av Klädesholmen. Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra utveckling av befintlig bebyggelse men också viss nybyggnation.

En övergripande ambition är att bebyggelseutvecklingen ska ske utifrån befintliga kulturmiljövärden. I och magasinsområdet på öns östra sida medges ändrad markanvändning från industri och hamn till bostäder och kontor. Utbyggnad medges för befintlig restaurangverksamhet i sydväst. Två nya bostadstomter för småhus föreslås i väster, i anslutning till befintliga bostäder. Klädesholmens skola och området runt denna kommer att utredas för möjlighet att omvandlas till bostäder. Tjörns Bostads AB önskar här kunna göra ett flertal lägenheter. För planen gäller dessutom att ta hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön. I planarbetet måste även frågan om stigande vatten behandlas.

En behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § har gjorts och planens genomförande har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram.

Samrådsmöte hölls i Kommunhuset i Skärhamn den 4 februari 2016.

Efter avslutat samråd har inkomna synpunkter/yttranden sammanställts och bearbetning av planhandlingarna kommer att göras. Därefter kommer detaljplanen att ställas ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.

Efter avslutat samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter bearbetning kommer att göras. Därefter kommer detaljplanen att ställas ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.

 

Medborgardialog

Under våren 2014 inledde Tjörns kommun en medborgardialog som start på arbetet med två nya detaljplaner på Klädesholmen, för Norra respektive Södra Koholmen.

Dialogen har skett dels vid en workshop i kommunhuset i Skärhamn, dels i form av enkätfrågor vid en utställning i KIF-huset på Klädesholmen.

Syftet med workshopen och enkätfrågorna har varit att genom cultural planning-metoden identifiera Klädesholmens värden samt utforska dess styrkor och svagheter.

Identifieringen har gjorts genom att deltagarna enskilt eller i grupp dels har svarat skriftligt på frågor i ett formulär, dels genom att lägga ut symboler på en nuläges- och önskekarta. Frågorna i dialogen rör bland annat varför man vill bo på Klädesholmen, vad man kan vara stolt över, hur orten fungerar i vardagen och på fritiden, om Klädesholmsborna kan/bör bli fler, om något saknas idag som man önskar fanns på holmen och hur Klädesholmen kan se ut om 20 år.

Vid workshopen 2014-01-14 deltog ca 70 personer. Resultatet av dialogen visar på ett stort engagemang bland Klädesholmsborna. Den har gett en god bild av hur de boende ser på sin ort, nu och framöver.

Det inkomna materialet rymmer olika uppfattningar på flera områden, men även en tydlig samsyn inom andra.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fastighetskonsekvenser södra Koholmen_bilaga1 A1-L_151127.pdföppnas i nytt fönster 610 kB 2016-01-20 06.57
Fastighetskonsekvenser södra Koholmen 151127.pdföppnas i nytt fönster 30.9 kB 2016-01-20 06.57
GK_Koholmen Södra151112.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2016-01-20 06.58
Illustrationsritning södra Koholmen A1-L_151127_samrådshandl.pdföppnas i nytt fönster 487.4 kB 2016-01-20 06.58
Koholmen_workshop_sammanställning.pdföppnas i nytt fönster 937.9 kB 2014-06-17 09.39
Kulturmiljöunderlag Koholmen 141003 lågupplöst.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2016-01-20 07.02
MKB_151127.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2016-01-20 06.58
Naturvärdesinventering Koholmen Tjörn 2015-06-25.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2016-01-20 07.03
Planbeskrivning_södra Koholmen A4_151127_samrådshandl.pdföppnas i nytt fönster 20.9 MB 2016-01-20 07.00
Planbestämmelser södra Koholmen A3-L_151127_samrådshandl.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2016-01-20 07.00
Plangräns Koholmen 3_art.pdföppnas i nytt fönster 107.7 kB 2013-06-12 15.38
Plankarta södra Koholmen A1-L_151127_samrådshandl.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2016-01-20 07.01
PM Geoteknik Koholmen Södra.pdföppnas i nytt fönster 27.9 MB 2016-01-20 07.05
PM Radonmätning Koholmen.pdföppnas i nytt fönster 425.8 kB 2016-01-20 07.06
Program.pdföppnas i nytt fönster 7.2 MB 2016-01-20 07.06
Södra koholmen_planhandlingar.raröppnas i nytt fönster 9 MB 2016-01-20 07.02
Södra Koholmen etapp 3 Samrådsredogörelse Anonymiserad.pdföppnas i nytt fönster 31.1 MB 2016-11-23 14.37
Sidan senast uppdaterad: 2018-04-05 11.57
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se