Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SW 8,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311 m fl

Status:

Påbörjad

Samråd

Utställning

Antagen

Laga kraft

 

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att Södra Hamnen ska bli en tydligare del av Skärhamn med inslag av bostäder och med fler typer av verksamheter.

SAMRÅDSTID: onsdag 2017-11-29 till och med onsdag 2018-01-10 (6 veckor)

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har vid sammanträde 2017-11-08 § 267 beslutat att godkänna samrådshandlingar för detaljplan Södra hamnen.

Under samrådstiden är detaljplaneförslaget utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn.

”Samrådsmöte - Öppet hus”

Välkommen på ”Öppet hus ” och passa på att ta del av det utställda förslaget, diskutera och ställa frågor till tjänstemän och politiker som är på plats under kvällen.

Öppet hus i Kommunhuset i Skärhamn den 7 december, klockan 18.00- 20.00 och den 18 december klockan 18.00- 20.00

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att Södra Hamnen ska bli en tydligare del av Skärhamn med inslag av bostäder och med fler typer av verksamheter. Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse i Södra Hamnen i huvudsak finns kvar och kompletteras med ny bebyggelse för bostäder och verksamheter, som kontor och handel. I planområdets västra delar föreslås nyetablering av besöksverksamhet (hotell m.m.). Detaljplanen föreslår också nya parkeringsmöjligheter, en drivmedelstation för fritidsbåtar och en utbyggnad av Akvarellmuseet. Plankartan redovisar olika användningar och generellt är fler än en användning tillåten inom varje fastighet. Planförslaget föreslår också ändrad användning från tidigare småindustri till handel/kontor och centrumverksamhet. En ny trafiklösning i korsningen av Södra Hamnen – Hamngatan ingår också samt en ny vägsträckning nordväst i planområdet.

Samrådshandlingen har föregåtts av ett detaljplaneprogram som godkändes i Samhällsbyggnadsnämnden 2011-02-16.

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska senast 10 januari 2018 lämnas in skriftligt antingen via e-post, samhallsbyggnad@tjorn.se, eller till Tjörns kommun, Sektor Samhällsbyggnad, 471 80 Skärhamn. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas av Tjörns-kommun i en samrådsredogörelse.

Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter: samrådet och utställning/ granskning. Senast under granskning måste du ha framfört dina skriftliga synpunkter för att inte förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av Åsa Jönsson, planchef tel. 0304-601159 eller Daniel Rutgersson, planarkitekt tel. 0304-601159.


 

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-22 12.01

Synpunkter?

Vi vill gärna veta vad du tycker! Skicka dina synpunkter till

samhallsbyggnad@tjorn.se

eller per post till

Sektor Samhällsbyggnad
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

senast den 10 januari

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se