Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,3 °C
Medelvind WSW 17,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Stockevik

Störst text
Stor text
Normalstorlek

 

 

 

 

 

 

 

 

Status:

Påbörjad

Samråd

Granskning

Antagen

Laga kraft

 

 

Initiering

...

Beredning

....

...

Beslut

 

 


Text

Stockevik

Detaljplanen för Stockevik 1:16 m.fl. är på granskning under perioden 2019-09-04 till 2019-10-08 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn.

Granskning

- normalt planförfarande enligt reglerna 5 kap Plan- och bygglagen 2010:900

Samhällsbyggnadsnämnden, har vid sammanträde 2019-06--12,§ 181, beslutat att godkänna granskningshandlingarna för detaljplan Stockevik 1:16 m.fl.

Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna att tillföra ny bostadsbebyggelse och tillfartsväg i Stockevik. Planen ska också bekräfta befintlig bebyggelse.

Planen möjliggör cirka 44 nya bostäder i form av villor samt cirka 45 nya lägenheter i flerbostadshus. Det finns även möjlighet att uppföra förskola. Planen innefattar en stor del kommunal mark och en målsättning är att skapa kommunala tomter.

En behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § har gjorts och planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planförslaget är ute på granskning under tiden 2019-09-04 till och med 2019-10-08 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn.

Samtliga handlingar finns även att tillgå på kommunens hemsida, www.tjorn.selänk till annan webbplats.

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till

Tjörns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn,

eller via mail till samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 08 oktober 2018.

Efter avslutad granskning sammanställs ett granskningsutlåtande i vilket kommunen tar ställning till inkomna yttranden. Inga väsentliga ändringar av planförslaget får göras inför antagande av detaljplanen.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Handläggare för detaljplanen är Daniel Rutgersson.
Kontaktuppgifter:
daniel.rutgersson@tjorn.se
0304 60 15 27

Samråd 2017

Planförslaget var utsänt för samråd under tiden 2017-01-11–2017-02-08. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa finns samlade i en samrådsredogörelse, godkänd av Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, KMSU, 2017-09-13 §200.

SamrådsredogörelsePDF


Vad händer nu?

Efter att granskningen har avslutats sammanställs ett granskningsutlåtande i vilket kommunen tar ställning till inkomna yttranden. Inga väsentliga ändringar av planförslaget får göras inför antagande av detaljplanen. Efter att granskningsutlåtandet har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden kan detaljplanen antas.

Nu kommer även arbetet med att ta fram ett exploateringsavtal påbörjas. Detta reglerar ansvar och kostnader för utbyggnad av allmänplats och tecknas mellan kommunen och berörda exploatörer.


Då antalet utredningar är flertaliga finns här en fil med alla planhandlingar inklusive utredningar för nedladdning.

Komprimerad mapp med alla planhandlingarZIP

Sidan senast uppdaterad 2019-09-03 13.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se