Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SW 8,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tennistomten, del av Myggenäs 12:139

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Granskning

Antagen

Laga kraft

Preliminär tidplan: 

2018 

Höst 2019

Vår 2020

Höst 2020


Vy norrut från Fågelvägen

Detaljplanläggning av Tennistomten i Myggenäs syftar till att möjliggöra byggande av förskola, äldreboende alternativt bostäder.

Planområdet

Området ligger centralt i Myggenäs, nära till service och kommunikationer, och läget bedöms vara attraktivt för boende och strategiskt för kommunal service. Platsen är idag planlagd för park och lek i en byggnadsplan från 1969, och nyttjas delvis av föreningslivet för klubbhus och tennisplaner, samt av närboende för rekreation och lek. Tidigare användning av området har varit upplag för bland annat schaktmassor från utbyggnaden av omgivande villaområde.

Planansökan har inkommit från Tjörns kommuns mark- och exploaterings-avdelning för del av den kommunägda fastigheten Myggenäs 12:139. Beslut om positivt planbesked lämnades 2016-09-20. Arbetet med utredning av planeringsförutsättningar och upprättande av samrådshandling har påbörjats under 2018. Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen.

Planförslag - Samrådshandling

Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för ändrad markanvändning inom planområdet till bostäder eller förskola, för att bidra till utveckling av tätorten Myggenäs, med möjlighet för fler att bo nära service. Det finns ett stort behov av både bostäder för äldre och nya förskoleplatser i kommunen. Samrådsförslaget möjliggör ca 40 lägenhetsbostäder, äldreboende med ca 40 platser eller förskola med åtta avdelningar. Förslaget är flexibelt utformat för att medge bebyggelse med högsta byggnadshöjd 12 meter, motsvarande fyra våningar, och högsta bruttoarea 4000 m². Planområdet utgörs av kommunal mark. En behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § har gjorts, och planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planhandlingar och övriga handlingar finns nedan för nedladdning.

Samråd

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2019-10-02 – 2019-10-30. Arbete med sammanställning av inkomna synpunkter pågår. Samrådsredogörelse kommer att göras tillgänglig på hemsidan efter politisk behandling.

 

Alla samrådshandlingar i komprimerad mappZIP

 

Planhandlingar

Övriga handlingar

Sidan senast uppdaterad 2019-11-04 16.59

Kontaktuppgifter

Översiktplanarkitekt
0304-60 13 03
karin.lofgren@tjorn.se

Avdelningschef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se