Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörnföräldrar om förskolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Mellan god och utmärkt. Ungefär så svarar vårdnadshavarna på Tjörn om hur de upplever sina barns förskola.

På Tjörn var det 352 vårdnadshavare som svarade på Göteborgsregionens enkät. Fem områden från förskolans läroplan har bedömts i en sjugradig skala, där 1 betyder Otillräcklig och 7 betyder Utmärkt.

Så här ser resultatet från Tjörn ut (genomsnittet från hela Göteborgsregionen visas inom parentes):

Trygghet och gemenskap 5,9 (5,7)

Information och inflytande 5,3 (5,3)

Förutsättningar 5,8 (5,6)

Pedagogik 5,7 (5,6)

Kontinuitet 5,8 (5,7)

Enkäten besvarades sammanlagt av 22 118 vårdnadshavare i Göteborgsregionen. Det är en svarsfrekvens på 59,5 procent. På Tjörn svarade 68,9 procent på enkäten.

Bakgrund

Under fem veckor i november-december svarade 25 000 vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem på frågor gällande verksamheten. Syftet med enkäten är att ge ett underlag om hur vårdnadshavarna uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Resultatet används i kommunernas systematiska kvalitetsarbete och verksamheterna får rapporter ner på avdelningsnivå, förutsatt att det är sju eller fler svarande.

Högst betyg får att barnen lär sig samarbeta i grupp

Generellt värderar vårdnadshavarna sina förskolor högt på de frågor som ställs. Allra högst medelvärde har frågan om att barnen får lära sig hur man fungerar tillsammans i grupp, att flickor och pojkar har samma möjligheter, samt att förskolan är rolig, trygg och lärorik för alla barn. De frågor vårdnadshavarna inte har någon uppfattning om hur förskolan jobbar med är barnens påverkan på verksamhetens innehåll samt barnens förståelse för matematik och naturvetenskap. Resultaten regionalt ligger i linje med föregående års undersökning, men skillnader kan ses på kommun och förskolenivå.

840 förskolor och familjedaghem deltog i enkäten, vilket sammanlagt ger ca 43 000 inbjudna vårdnadshavare i GRs tretton kommuner. Enkäten var översatt till arabiska, BKS, engelska, finska, persiska, somaliska och turkiska och nästan 1300 personer valde att svara på annat språk än svenska.

Enkätundersökningen omfattar vårdnadshavare i såväl kommunala som fristående verksamheter i samtliga GRs kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 60 procent av vårdnadshavarna i GR svarade på enkäten där Lerums kommun toppade med 77 procent svarande.

Göteborgsregionerna arbetar ihop sedan 2011

Uppdraget är en naturlig fortsättning på den regiongemensamma elevnkäten, där samordning har skett sedan 2011. Arbetet är väl förankrat och högt prioriterat i kommunerna vilket bland annat den höga svarsfrekvensen visar på. Den regiongemensamma enkäten åskådliggör nyttan av och kraften med regional samverkan.

Resultatet av undersökningen redovisas avdelnings-, förskole-, kommun samt regional nivå för samtliga kommuner. Några kommuner har ytterligare redovisningsnivå. Det regionala resultatet finns tillgängligt på www.grkom.se/u3länk till annan webbplats från och med vecka 51 och kompletteras med kommunrapporterna i januari 2018.

Om Utbildningsgruppen inom GR

Utbildningsgruppen har etablerat det mest långtgående samarbetet kring livslångt lärande i landet. Ingen annanstans i Sverige finns en så bred och djup samverkan omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande. Ca 210 000 studerande i alla åldrar, uppemot 20 000 lärare och drygt 1 000 skolledare inbegrips i samarbetet. Utbildningsgruppens arbete omfattar således samtliga de skolformer som kommunerna har ett ansvar för, förskola, grundskola, (obligatorisk) grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.

Bred samverkan inom ett flertal verksamhetsfält

GRs medlemskommuner samverkar även kring
skola-arbetslivssatsningar (www.praktikplatsen.selänk till annan webbplats), ledares och lärares kompetensutveckling, de drygt 1 000 skolornas läromedelsförsörjning, uppföljning, utvärdering och kvalitetsjämförelser, prisöverenskommelser, EU- och FN-rollspel samt andra insatser rörande upplevelsebaserat lärande.

Denna samverkan har gett en rad mycket positiva effekter

De kontinuerliga kvalitetsjämförelser, som förutsätts för att följa upp Utbildningsgruppens målsättningar, visar att samarbetet ger positiva effekter. Regional samverkan utvecklar utbildningarnas kvalitet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-22 15.09

Mer information

Det regionala resultatet finns tillgängligt på www.grkom.se/u3länk till annan webbplats från och kompletteras med kommunrapporterna i januari 2018.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se