Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,6 °C
Medelvind SW 5,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vanliga frågor om barnomsorg

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som vi får från föräldrar med barn som redan har eller som ska ha barnomsorg.

Viktigt för dig som är vårdnadshavare. Ta del av de regler som gäller för ditt barn, barnomsorgsreglerna hittar du i högerspalten.

Hur ansöker man om barnomsorg?

Använd gärna vår e-tjänst "Skol- och barnomsorgswebben" för ansökan.
Länk finns i högerspalten.

När ni får barnomsorgsplats måste du ansöka om ett konto till webben. Detta görs tidigast den dag ditt barn börjar inom barnomsorg, tex står det att barnet börjar 21/8 kan ni tidigast gå in och ansöka om konto den 21/8. Har ni fler barn gör ett konto för varje barn. Här lägger ni även in inkomstuppgift. Uppsägning (2 månaders uppsägning, uppsägningen kan inte göras muntligt). För konto krävs e-legitimation. Schema läggs in via appen. .

Öppettider

Förskolan har öppet helgfri måndag till fredag mellan klockan 06:30-18:00 utom Tångeröds förskola som har öppet mellan 06:00-18:30. Tångeröds förskola erbjuder omsorg vid behov på obekväm tid, nätter och helger.

Hur lång är uppsägningen?

2 månader och uppsägningen görs via barnomsorgswebben, platsen kan inte sägas upp muntligen.

Vi flyttar till en annan kommun

Om du flyttar till annan kommun, kan platsen i Tjörns kommun behållas max två månader. Avgift betalas under uppsägningstiden.

När kan man sätta upp sitt barn i kö till förskoleplats?

Du kan ansöka om plats för ditt barn tidigast sex månader innan önskad start. Barnet kan tidigast få en placering när det har fyllt ett år. Garantitid för förskoleplats är 4 månader.

Vi planerar att flytta till Tjörn, när kan vi anmäla vårt barn till förskola, fritidshem eller dagbarnvårdare?

Du kan anmäla ditt barn till förskola, fritidshem eller dagbarnvårdare tidigast 6 månader innan önskad start. Familjen måste vara folkbokfört i Tjörns kommun när barnet börjar. I anmälan anger ni datum och adress som ni ska flytta till på Tjörn.

När och hur får jag besked om plats?

Du får ett brev hemskickat med placeringserbjudande så snart vi vet att det finns en plats. Ni tacka Ja eller Nej till platsen via brev.

Ibland kan vi inte erbjuda den förskola ni önskat, ni kan tack ja till erbjudandet som ni  fått och hamnar då i en opmlaceringskö. Denna kö placerar barn i augusti varje år.

Tackar ni Nej till erbjudandet tas er anmälan bort ur kön.

Har syskon förtur till plats?

Vi har ingen syskonförtur men försöker i möjligaste mån placera syskon tillsammans. Det innebär att yngre syskon kan placeras på samma förskola eller dagbarnvårdare förutsatt att övriga barn med tidigare anmälningsdatum fått sina platser, så ditt barn går inte före i kön.

Vad händer om jag tackar nej till något av mina önskade alternativ?

Tackar du nej till något av dina önskade alternativ kommer ditt barn att tas bort från kön. Du kan därefter välja att göra en ny ansökan och får då nytt ködatum.

Hur gör jag om jag vill byta förskola?

Om du vill byta förskola för ditt barn, måste du göra en ny ansökan. Byte
sker i mån av plats huvudsakligen i augusti.

Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder?

Om ditt barn inte nyttjar sin plats i förskolan/fritidshem under tre månader avslutats platsen. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom.

Vi ska åka utomlands en längre tid, får mitt barn behålla sin plats?

Ja, barnet behåller sin plats men högst i tre kalendermånader. Meddela rektor på förskolan eller rektor på skolan vilket datum ditt barn kommer tillbaka till förskolan, dagbarnvårdaren eller fritidshemmet. Rektor på förskolan eller rektor på skolan avslutar platsen om barnet inte återkommer efter uppehållets utgång. Observera att du fortfarande betalar för platsen under den tid ni är borta.

Vad händer med min plats om jag blir arbetssökande?

Barn som har föräldrar eller vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande har rätt till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem max 15 timmar per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor på förskolan eller rektor på skolan.

Vårt barn får småsyskon och jag ska vara föräldraledig, vad gäller för platsen i förskolan, dagbarnvårdare och fritidshem?

Förskola/dagbarnvård för barn under 3 år: Omsorg erbjuds max 15 timmar/ vecka.

Förskola för barn mellan 3-5 år:

Avgiftsfri allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år som barnet fyller 5 år har barnet rätt till allmän förskola motsvarande 525 timmar per år. Verksamheten är avgiftsfri. Vistelsetiden beslutas av rektor på förskolan.För de föräldrar eller vårdnadshavare som har en barnomsorgsplats med avgift (barnet har omsorg mer än 15 timmar/ vecka) och som vill ha avgiftsfri allmän förskola (omsorg upp till 15 timmar/ vecka) under sin föräldraledighet, måste säga upp sin barnomsorgsplats (2 månaders uppsägning) och göra en ny ansökan om allmän förskola. Önskar ni som har dagbarnvårdare allmän förskola måste en ny ansökan göras till förskola. 

Allmän förskola följer grundskolans läsårstider. Det innebär att barnet inte vistas på förskolan under lov och studiedagar.

Fritidshem:

Vid föräldraledighet har man inte rätt att erbjudas eller behålla fritidshemsplats. Plats för barn i fritidshem ska sägas upp senast två månader innan föräldraledighetens början. Om det inte finns beslut om särskilt stöd upphör platsen i samband med det nya syskonets födelse.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiskta, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling beslutas detta av rektor på förskolan, rektor på skolan tillsammans med specialpedagog.

Vi båda arbetar eller studerar men en av oss vill ta ut föräldraledigt en dag i veckan för ett av barnen. Kan då det andra barnet vara på förskolan?

Nej

Hur gör jag när jag ska återgå i arbete eller studier efter föräldraledighet?

För förskolebarn registrerar du ett nytt schema med önskad omsorgstid via appen.

Är det sommarstängt/studiedagar på förskola, dagbarnvårdare och fritidshem?

Ja, men under veckorna 28-31 har en förskola och ett fritidshem sommaröppet i kommunen. Under dessa veckor kan det alltså innebära att ditt barn får sin omsorg på en annan förskola eller fritidshem än den ordinarie. Samtliga vårdnadshavare som har behov av omsorg under vecka 28-31 lämnar in ett arbetsgivarintyg. Har man semester/ledighet är barnen hemma.

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har tre
studiedagar per år. Två av dessa dagar är gemensamma för all verksamhet.

Om förälder inte kan ordna barnomsorg själv dessa dagar kan
alternativ erbjudas. Tidpunkt meddelas minst två månader i förväg. Ingen
avgiftsreducering ges vid dessa tre dagar.

Mitt barn går på en förskola nu och ska börja i förskoleklass till hösten. Måste jag säga upp förskoleplatsen?

Nej, ni behöver inte säga upp platsen, vi avslutar placeringen den 31 juli och du får betala fram till dess.

Övergång från förskola till fritidshem

Den som redan har en betalplats på förskola eller pedagogisk omsorg flyttas automatiskt upp till fritidshem från och med 1 augusti det år barnet börjar skolan.

Om plats på fritidshem inte önskas måste platsen i
förskolan/pedagogisk omsorg sägas upp två månader innan.

Har barnet en plats på avgiftsfri allmän förskola och önskar
plats på fritidshem, måste barnet sättas upp i kö för att få en plats.

Upp till vilken ålder får mitt barn gå på fritidshem?

Plats på fritidshem erbjuds till och med vårterminens slut det år då barnet fyller 13 år. Om du inte säger upp platsen så avslutar vi platsen sista dagen på vårterminen och du får betala fram till dess.

Reducerad avgift

För de barn, 3-6 år, som är inskrivna i förskolan eller pedagogisk omsorg och den avgiftsfria tiden är en del av vistelsetiden reduceras avgiften med 15% under 10 månader, För månaderna juni och juli sker ingen reducering av avgiften. Avgiften reduceras inte om barnet är frånvarande te x lovdagar, semester eller vid sjukdom koratre tid. Om barnet är sjukt en längre tid kan reducering av avgift beviljas efter särskild prövning.

Kontroll av inlämnade uppgifter.

Lämnas inte inkomstuppgift in debiteras den högsta avgiften. Ändrade inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras.

Avgifter

Det yngsta barnet är alltid barn 1 oberoende av om barnet vistas i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Avgifter förskola pedagogisk omsorg

Barn 1, 3% av inkomsten-dock högst 1478:-/månad

Barn 2, 2% av inkomsten-dock högst 986:-/månad

Barn 3, 1% av inkomsten-dock högst 493;./månad

Barn 4, ingen avgift

Avgift fritidshem

Barn 1, 2% av inkomsten-dock högst 986:-/månad

Barn 2, 1 % av inkomsten-dock högst 493:-/månad

Barn 3, 1 % av inkomsten-dock högst 493:-/månad

Barn 4, ingen avgift

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, du betalar din avgift 12 månader per år. Plats i förskola, dagbarnvårdare och fritishem är ett löpande abonnemang. Uppsägningstid 2 månader och kan inte göras muntligen, detta görs via barnomsorgswebben.

Jag har lämnat in ny inkomstuppgift men fakturan är inte ändrar?

Vi justerar din räkning så snart vi kan. Om fakturan skickats ut ändå görs en justering på din nästa faktura.

Jag har fått en faktura som jag undrar över?

Maila din fråga till barnomsorg@tjorn.se

Har du en fråga om fakturan är betald eller behöver anstånd för en faktura, kontakta Soltak på 0771-180 810, knappval 3.

Vi har separerat och önskar delad faktura

Maila till barnomsorg@tjorn.se

Måste jag betala under inskolningstiden, semester och när mitt barn är sjukt?

Ja, du betalar avgift 12 månader per år.

Mitt barn går bara 15 timmar per vecka men vi får ändå en faktura?

Ja, det är inte avgiftsfritt för barn under 3 år. Det är bara gratis från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år och fram till den 31 juli det året barnet fyller 6 år. Har ni en gratisplats följer man skolans läsår, dvs  Allmän förskola följer grundskolans läsårstider. Det innebär att barnet inte vistas på förskolan under lov och studiedagar.

Jag har fått en faktura för barnomsorgsavgifter 2017, vad är detta?

Vi genomför en avgiftskontroll av de familjer som hade kommunal förskola/dagbarnvårdare eller fritidshem under 2017. De inkomstuppgifter familjerna lämnat till Tjörns kommun jämförs med den taxerade årsinkomsten hos skatteverket. Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift har betalts kommer en justering att göras. Om en familj betalt för lite skickas en retroaktiv faktura ut och om en familj betalt för mycket görs en utbetalning. Kontrollen kommer att genomföras varje år.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

All skattepliktig inkomst är avgiftgrundande. Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens samanlagda bruttoinkomst.

Hittade du inget svar på din fråga?

Maila in din fråga till oss på barnomsorg@tjorn

 
 

 


  


Sidan senast uppdaterad 2020-01-21 15.52
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se