Tjörn kommuns logga, till startsidan

Pågående detaljplaner och områdesbestämmelser

Här hittar du pågående detaljplaner i bokstavsordning. Här beskrivs syfte med detaljplanerna och i vissa fall finns handlingar för nedladdning. Detaljplaner över området du bor kan hämtas hos lantmäteriet. Detaljplaner kan också begäras ut ur kommunens diarium.

Detaljplan

Almöstrand, Tjörns entré

Påbörjad:

2011-04-27

Nuläge:

Pausad

Arbetet med detaljplanen har stannat av efter samrådsskedet. Detta beror på utbyggnadsbehov av Myggenäs korsväg och påverkan på strandskyddet.

Detaljplanens syfte är att utveckla planområdet till en del av Myggenäs tätort och skapa en modern naturnära skärgårdsmiljö med en blandad bebyggelse. Allmänhetens tillgång till natur- och rekreationsområden ska säkerställas för att öka attraktionskraften för både boende och besöksnäringen.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Detaljplan

Aröd, Rönnäng 1:65 med flera

Påbörjad:

2012-08-17

Nuläge:

Inför samråd

Syftet med detaljplanen är att pröva utbyggnad av bostäder och att utveckla en småbåtshamn i anslutning till den nuvarande hamn- och industriverksamheten. Totalt föreslås utbyggnad av cirka 24 villor och ett mindre antal par­hus. Småbåtshamnen ger utrymme för cirka 350 båtplatser med tillhörande utbyggnadsmöjlig­heter för förråd, lager samt handel och service. Planförslaget möjliggör även utbyggnadsmöjligheter för befintlig industriverksamhet.

Inga handlingar finns ännu klara för samråd.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Detaljplan

Dunkavlemyren, del av Nötsäter 1:311

Påbörjad:

2008-08-16

Nuläge:

Inför utställning 2

Detaljplanen föreslår bostäder, verksamheter och parkering samt vård i form av ett äldreboende. En framtida utbyggnad av kommunhuset medges också. Två friliggande enfamiljshus föreslås vid Nötsätervägen. Planen ska också säkerställa allmän platsmark och föreslår ett rekreationsområde med plats för lek och sport. Detaljplanen innehåller också cykelvägar och gångstigar.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Ändring av detaljplan

Gamla Salteriet, Rönnäng 1:139, 1:153 m.fl.

Påbörjad:

2021-05-19

Nuläge:

Samråd t o m 2021-06-09

Ändring av detaljplan enligt begränsat standardförfarande enligt reglerna 5 kap Plan- och bygglagen 2010:900. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2021-04-28,§ 118, beslutat att godkänna samrådshandlingar för detaljplan Gamla Salteriet, Rönnäng 1:139, 1:153 m.fl.

Planändringen syftar till att förändra plankartans utformning gällande placering av en del av planområdet som planlagts för allmänna underjordiska ledningar. Denna del har planlagts med bestämmelse ”u” och ligger inom kvartersmark med markan-vändning bostäder. I dagsläget finns avloppsledningar inom planområdet, dock några meter bort från gällande u-området. Ändringen innebär att justera placering av u-området på plankartan så att det stämmer med verkliga placering av avlopps-ledningarna. U-område ligger inom fastigheterna Rönnäng 1:707 och 1:708.

En behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § har gjorts och planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planhandlingar

Detaljplan

Koholmen 1:38, 1:52, 1:1 m fl, etapp 3

Påbörjad:

2013-01-27

Nuläge:

inför antagande

Detaljplan

Hövik 3:33

Tid:

2021-05-05 – 2021-06-02

Nuläge:

Samråd

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att bygga totalt 9 bostäder, i form av enfamiljshus i 1–1,5 plan som suterräng eller enplanshus. I området tillskapas en ny gata. Nya bostäder skapar förutsättningar för fler boende och nyttjande av befintlig infrastruktur, underlag för kollektivtrafik och viss service.

Planförslaget är ute på samråd under tiden 2021-05-05 till och med 2021-06-02 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn.

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn, eller via mail till samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 2 juni 2021.

Efter avslutat samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter bearbetning av planförslaget kommer att göras. Därefter kommer detaljplanen att skickas ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Upplysningar lämnas av handläggare:

Planhandlingar

Övriga handlingar

Detaljplan

Hövik 3:23 med flera

Påbörjad:

2015-03-24

Nuläge:

inför granskning

Detaljplan

Koholmen 1:206

Påbörjad:

2011-08-31

Nuläge:

Inför antagande

Planen syftar till att ändra användningen för befintlig magasinsbyggnad för industriellt ändamål till bostad på ovanvåning och verksamhet (centrumverksamhet) på bottenvåning. Den nya detaljplanen reglerar byggrätten och säkerställer tillfart för fastigheten. Förslaget möjliggör förbättrade allmänna vistelsemiljöer vid vattnet och att naturmarken inom planområdet får ett större skydd då strandskyddet inträder på de delar av fastigheten där marken inte är bebyggd.

Planhandlingar

Detaljplan

Rönnäng 1:27

Påbörjad:

2015-01-14

Nuläge:

planstart

Planen ska möjliggöra en utveckling med nya bostäder i området och ta hänsyn till den värdefulla natur- och kulturmiljö som finns i Rönnäng. Det innebär att planen skall utformas på ett sätt som tar hänsyn till strandskydd för ett befintligt vattendrag som rinner i öst-västlig riktning inom området, landskapsbilden och riksintresset för friluftsliv.

Detaljplan

Rönnäng, del av Rönnäng 1:539 (Ishallen)

Påbörjad:

Nuläge:

Granskning 9 september 2020 till 23 september 2020

Planändringens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av en ny entré till Tjörns ishall. Detta omfattar en ändring av befintlig detaljplan där 25 kvadratmeter allmänplatsmark ändras till kvartersmark. På marken finns prickad mark som innebär att marken inte får förses med byggnad. Den delen av kvartersmarken som är prickmark tas enligt förslaget bort.

Detaljplan

Skärhamns centrum

Påbörjad:

2015-12-09

Nuläge:

planstart

Syftet med en ny detaljplan i Skärhamns centrum är att utreda hur magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna användas och utvecklas. Bebyggelseutvecklingen ska ske utifrån befintliga kulturmiljövärden.

Detaljplan

Stockevik

Påbörjad:

2011-05-27

Nuläge:

inför ny granskning

Planförslagets syfte är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse och tillfartsväg i Stockevik. Planen ska också bekräfta befintlig bebyggelse. Planen möjliggör cirka 44 nya bostäder i form av villor samt cirka 45 nya lägenheter i flerbostadshus. Det finns även möjlighet att uppföra förskola. Planen innefattar en stor del kommunal mark och en målsättning är att skapa kommunala tomter.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Detaljplan

Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311 m fl

Påbörjad:

2010-08-17

Nuläge:

inför granskning

Efter samråd finns ett krav på en alternativutredning som ska utreda alternativa förslag till lokalisering av verksamheter och bostäder.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att Södra hamnen ska bli en tydligare del av Skärhamn med inslag av bostäder och med fler typer av verksamheter. Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse i Södra hamnen i huvudsak finns kvar och kompletteras med ny bebyggelse för bostäder och verksamheter, som kontor och handel. I planområdets västra delar föreslås nyetablering av besöksverksamhet (hotell med mera). Detaljplanen föreslår också nya parkeringsmöjligheter, en drivmedelstation för fritidsbåtar och en utbyggnad av Nordiska Akvarellmuseet. Plankartan redovisar olika användningar och generellt är fler än en användning tillåten inom varje fastighet. Planförslaget föreslår också ändrad användning från tidigare småindustri till handel/kontor och centrumverksamhet. En ny trafiklösning i korsningen av Södra Hamnen – Hamngatan ingår också samt en ny vägsträckning nordväst i planområdet.

Planhandlingar

Övriga handlingar


Detaljplan

Tennistomten, del av Myggenäs 12:139

Påbörjad:

2016-06-07

Nuläge:

Inför granskning.


Detaljplan

Tångeröd 2:18 m.fl.

Påbörjad:

2016-11-16

Nuläge:

Antagen

Planförslagets syfte är att möjliggöra nybygg­nation av bostäder samt äldreboende alternativt en förskola inom tidigare åkermark. Bostäderna avses främst bestå av kedjehus och flerbostadshus. Planen ger också möjlighet till avstyckning av ett antal nya villatomter.

Kontakt

Åsa Jönsson

Avdelningschef


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet