Tjörn kommuns logga, till startsidan

Översiktsplan

Översiktsplanen visar den långsiktiga utveckling för markanvändning och byggande på hela Tjörn. Hur ska kommunen utvecklas? Vilka värden och områden vill vi bevara? Vad behöver förändras i framtiden? Här presenteras den aktuella översiktsplanen och arbetet med en ny översiktsplan.

Översiktsplanen på Tjörn

Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013. Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande. Kommunen har under 2020 startat arbetet med en beslut om ny Översiktsplan.

Översiktsplan 2013

Giltighetstid

2013-

Nuläge:

Auktualiserad 2016-12-15

Planen utgår från fyra strategier:

 • Tjörns roll i regionen
 • Bebyggelsestruktur och utveckling
 • Det goda livet
 • Det robusta samhället

Översiktsplanen ska visa kommunens långsiktiga utveckling främst genom

 • de strategiska frågorna för markanvändning och byggande
 • hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses
 • hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

I praktiken så innebär det att översiktsplanen är ett

 • strategiskt handlingsprogram för politiskt arbete i nämnder och styrelser
 • stöd vid handläggning av bygglov, detaljplaner, miljötillstånd och andra ärenden om fysiska resurser.

Översiktsplanen fungerar alltså som beslutsunderlag för ärendeprövning.

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner

Påbörjad

Nuläge:

Samråd sammanställs

Den fördjupade översiktsplanen beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden med utgångspunkt i de fem ämneskategorierna

 • Natur och kultur
 • Friluftsliv och besöksnäring
 • Maritima näringar
 • Transporter
 • Totalförsvar

Övergripande syfte är att stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet via kommunal samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå.

Ny översiktsplan

Arbete pågår med en ny översiktsplan.

Kontakt

Karin Löfgren

Översiktplanarkitekt


Sidansvarig Nina Bergman/Senast uppdaterad 27 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet