Tjörn kommuns logga, till startsidan

Eget avlopp

Eget avlopp, även kallat enskilt avlopp, är en avloppsanläggning som sköts av till exempel fastighetsägare eller samfällighet. Här kan du läsa mer om vilka tillstånd och anmälningar som krävs för att anlägga ett nytt eget avlopp eller ändra ett befintligt samt vilken tillsyn som bedrivs av miljöavdelningen.

Är ditt avlopp godkänt?

Även om din avloppsanläggning var godkänd den dagen den grävdes ner, betyder inte det att den är godkänd för all framtid. Grundprincipen är att även befintliga avloppsanläggningar ska klara dagens reningskrav. Om dagvatten och/eller dräneringsvatten är anslutet till avloppsanläggningen ska anslutningen ändras så fort som möjligt.

Tillsyn och klagomål

Eftersom avlopp kan påverka miljön bedriver miljöavdelningen tillsyn över både enskilda och gemensamma avloppsanläggningar. Miljöavdelningen följer även upp klagomål gällande till exempel översvämmade brunnar, dålig lukt eller toalettpapper i ett dike.

Sköt om ditt egna avlopp

Du behöver sköta om din avloppsanläggning för att den ska fungera. Det är du som fastighetsägare som äger och ansvarar för att avloppsanläggningen.

  • Använd fosfatfria tvättmedel, maskindiskmedel och andra rengöringsmedel.
  • Har du ett minireningsverk ska din leverantör ge dig instruktioner om drift och skötsel.
  • Om du har en pool eller badtunna får vattnet inte tömmas i en enskild avloppsanläggning eftersom den inte är dimensionerad för att ta emot så mycket vatten.

Bygga nytt eller ändra befintligt avlopp

  • Ska du gräva ner ett nytt avlopp eller ändra en befintlig avloppsanläggning krävs ett tillstånd, alternativt en anmälan.

Kontakta alltid miljöavdelningen innan du påbörjar anläggandet eller ändringen av din avloppsanläggning eftersom det krävs ett skriftligt tillstånd alternativt en skriftlig anmälan. Att utföra vissa åtgärder utan tillstånd eller anmälan är förenat med en miljösanktionsavgift.

Ansökningsprocessen för tillstånd och anmälan av eget avlopp

På denna sida presenteras processen och vad som gäller i Tjörns kommun. Du kan läsa mer om eget avlopp och fördjupa dig i olika alternativ på Avloppsguidens hemsida. Där får du som är husägare ett bra kunskapsstöd om enskilda avlopp.

Om du ska anlägga ett nytt avlopp bör du börja planera i god tid. Både val av anläggning och anläggningens placering kan ta tid. Miljöavdelningens handläggningstid är upp till fyra veckor från det att du skickat in kompletta handlingar. Efter att du fått ett beslut kan grannar eller berörda överklaga ditt beslut i tre veckor.

För att minska risken med illaluktande avloppsanläggningar och förorenade dricksvattenbrunnar är avloppsanläggningens placering viktig.

Orenat avloppsvatten riskerar övergödning, smittspridning och dålig lukt. De ämnen som en avloppsanläggning ska rena är BOD7, fosfor, kväve och smittämnen. Eftersom havsområdena runt Tjörn är hårt drabbade av övergödning, tillämpas hög skyddsnivå avseende miljöskydd, det vill säga rening av BOD7, fosfor och kväve. I enskilda fall kan ännu högre krav ställas.

Det ställs krav på utsläppspunkten, att den inte är i ett dike utan istället i en markbädd eller stenkista. Det är för att uppnå hälsoskyddet, det vill säga smittrisk och lukt. Där tillämpas hög skyddsnivå.

I anmälan eller ansökan ska du som sökande visa att den tilltänkta avloppsanläggningen uppfyller gällande krav. Se mer om ansökan nedan.

Din ansökan granskas av miljöavdelningen för att se att den är komplett. Efter eventuell komplettering bedöms platsen där avloppet är tänkt att placeras. Miljöavdelningen bedömer om avloppsanläggningen kan komma att utgöra en olägenhet för människors hälsa och/eller miljön.

Grannar och andra som kan påverkas av den tilltänkta avloppsanläggning eller avloppsutsläppet får möjlighet att komma in med synpunkter. De kan ge viktig information om närliggande dricksvatten- och/eller energibrunnar, dräneringar eller liknande.

Ärendet kan även skickas på remiss till avfallsavdelningen för synpunkter kring framtida slamtömning, framkomlighet för slambil eller liknande. Det kan även skickas på remiss till VA-avdelningen om avloppsanläggningen är tänkt att placeras nära befintligt eller planerat kommunalt ledningsnät.

Du får alltid ett skriftligt beslut, tillstånd eller svar på anmälan från miljöavdelningen. Ett e-postmeddelande eller telefonsamtal är alltså inte samma sak som ett beslut. Påbörja aldrig anläggandet eller ändringen av ditt avlopp innan du fått ett beslut.

I beslutet finns ett antal krav du måste följa under anläggandet och under den fortsatta driften av din avloppsanläggning. Avloppet ska anläggas av någon med sakkunskap på det sätt som anges i ditt tillstånd.

Ett avloppstillstånd slutar gälla om arbetet med anläggandet inte påbörjats inom två år och slutförts inom fem år.

Är du missnöjd kan du överklaga ditt beslut. Information om hur du överklagar skickas med ditt beslut.

Beslutet skickas även till de grannar och andra berörda som fått möjlighet att lämna synpunkter på din ansökan.

En eventuell överklagan ska ha kommit in till miljöavdelningen senast tre veckor från den dag beslutet mottogs. Om miljöavdelningens beslut överklagas skickas beslutet tillsammans med överklagan till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. 

Beslutet vinner laga kraft när överklagningstiden har gått ut, det vill säga när beslutet inte längre går att överklaga.

Innan du täcker över avloppsanläggningen ska du skicka en slutkontrollrapport med bilder från anläggandet till miljöavdelningen.

Ansökan och anmälan för eget avlopp

Med en ny digital tjänst kan du ansöka och följa ditt ärende direkt på din dator. Du slipper fylla i blanketter och du får mer information om hur du ska fylla i din ansökan så att det blir rätt.

  • För torrtoalett, latrinkompostering och eget omhändertagande av latrin finns en separat e-tjänst.
  • Använd blanketten Mulltoa och latrinkompostering för eget omhändertagande av slam.
  • Vill du ge er entreprenör fullmakt att sköta ansökningsprocessen behöver du skicka in en signerad fullmakt.

Kontakt

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 12 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet