Förhandsbesked

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Gård intill Nordviksgärde

När ansöker man om förhandsbesked?

Det är vanligast att man använder ansökan om förhandsbesked när man vill pröva möjligheten till ny bebyggelse utanför detaljplan. Prövningen gäller oftast möjlighet att få bygga ett nytt bostadshus på landsbygden. Att ansöka om förhandsbesked är enklare och billigare än att ansöka om bygglov. Det krävs inte lika omfattande handlingar och man behöver inte redovisa hur byggnaden ska se ut.

Förhandsbesked eller bygglov?

Det är du själv som avgör om du ska lämna in en ansökan om förhandsbesked eller ansökan om bygglov. Ett förhandsbesked kräver dock inga detaljerade husritningar vilket kan vara bekvämt. När du fått ett positivt förhandsbesked gäller det i två år från det att beslutet vunnit laga kraft. Inom denna tid ska du ha lämnat in en ansökan om bygglov för att kunna vara säker på att få bygga.

Vad ska ansökan innehålla?

Det är kommunens översiktsplan som anger på vilka grunder ett positivt förhandsbesked kan lämnas. Allmänt gäller att nya bostadshus på landsbygden ska anpassas till landskapet och bebyggelsen runt omkring. Nya bostadshus bör vara ett naturligt komplement till den bebyggelse som redan finns på platsen.

Följande handlingar krävs vid ansökan om förhandsbesked:

  • Ansökan om förhandsbesked på blankett (1 exemplar).
  • Enkel beskrivning av varför aktuell plats valts (1 exemplar).
  • Karta i skala 1:5000 (1 exemplar). Huset markeras med X.
  • Karta i skala 1:500 (1 exemplar). Huset och tillfarten markeras.
  • Intyg från brunnsborrare om att det finns tillgång på vatten. Intyget ska också klargöra eventuella risker för kringliggande vattentäkter. 
  • En redovisning som tydligt visar att avloppsfrågan kan lösas. 

Kartmaterialet beställer du hos kundcenter eller byggavdelningen.

Eventuellt kan handläggaren komma att begära in ytterligare kompletterande handlingar i det enskilda ärendet.

Du avgör själv om du vill lämna in alla handlingar direkt eller avvakta med de handlingar som är förenade med kostnader till ett senare skede, efter dialog med handläggare.

Först bedöms om det går att bygga på den plats du önskar och om skälen du har angett för att få bygga på platsen är godtagbara.

Prövningen omfattar bland annat följande moment:

  • Remiss till berörda myndigheter.
  • Hörande av berörda sakägare, det vill säga att bland annat berörda grannar får möjlighet att yttra sig i ärendet.
  • Prövning av möjligheterna att anordna vatten- och avloppsförsörjning. 

En korrekt ansökan går snabbare

Om ansökan är korrekt och komplett går handläggningen snabbare. Det är också viktigt att den plats du föreslår är anpassad till landskapsbild och omgivande bebyggelse.

Ta gärna kontakt med byggavdelningen

Byggavdelningen lämnar information om vilka handlingar som kan behövas för just ditt projekt. Det är viktigt att ansökan är komplett. Du ska dock inte heller lämna in mer och dyrare handlingar än vad som behövs. Exempelvis kan man avvakta med intyg från brunnsborrare och en mer detaljerad redovisning av avloppslösning tills det att handläggaren bedömer att ärendet börjar bli komplett och att ärendet kan prövas positivt.

Övrigt

I beslut om förhandsbesked ges nödvändiga upplysningar om förhandsbeskedet och om när bygglovsansökan ska inlämnas. 


 

Sidan senast uppdaterad 2018-12-21 10.19
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se