Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:
Miljömål

 

Prioriterade miljömål på Tjörn

1. Begränsad klimatpåverkan
För att klara klimatmålet krävs minskad användning av fossila bränslen (till exempel bensin) och en förändring av dagens energi- och transportsystem, effektivare energianvändning i äldre bostäder, förändrade konsumtionsvanor mot färre och mer hållbara produkter, färre långväga flygresor, ökat vegetariskt kosthåll. Den största klimatboven på Tjörn är fossila bränslen i bilar och båtar.

2. Giftfri miljö
Mängden nya kemikalier ökar snabbt. Farliga ämnen sprids långa sträckor via vatten och luft eller via produkter och varor. Ämnen från gamla utsläpp kommer att finnas kvar i mark, vattendrag och levande organismer under en lång tid framöver.

3. Ingen övergödning
Ett ökat flöde av näringsämnen bidrar till övergödning som kan ge flera negativa konsekvenser. Läckage av näringsämnen kommer framför allt från jordbruket och från dåligt fungerande enskilda avloppsanläggningar. Alla kustvatten runt Tjörn är drabbade av övergödning och behöver åtgärder.

4. Grundvatten av god kvalitet
Grundvattentillgångarna på Tjörn är begränsade. Ibland är det för mycket bakterier i vattentäkterna, vilket bland annat orsakas av att enskilda avloppsanläggningar inte fungerar som de ska. Detta kan leda till otjänligt vatten. När fler fritidshus blir åretrunthus ökar belastningen på både vattentäkter och avloppsanläggningar. Många brunnar har en förhöjd salthalt. För de centrala delarna av Tjörn finns risk för radon i grundvattnet.

5. Hav i balans samt levande kust och skärgård
Samtliga kustvatten runt Tjörn uppvisar miljöproblem med övergödning, syrefattiga förhållanden, miljögifter och främmande arter. Mycket skräp från havet flyter i land på Tjörn.

6. Ett rikt odlingslandskap
Lantbruken på Tjörn är ofta lite mindre och har anpassats till naturen. Tyvärr ses en trend mot att den småskaliga djurhållningen minskar vilket leder till att de öppna landskapen hotas av igenväxning, vilket i sin tur kan ge en minskad biologisk mångfald.

7. God bebyggd miljö
Bebyggelsen i tätorterna består mest av villor, men också av flerfamiljshus. I Tjörns inre delar finns det mest gles lantbruksbebyggelse. Med en genomtänkt och varsam samhällsplanering kan äldre bebyggelse samexistera med nyexploateringar. Hänsyn tas till material och byggtekniker för att bidra till ett hållbart samhälle.

8. Ett rikt växt- och djurliv
På Tjörn finns ett varierat djur- och växtliv. I bland annat Stigfjorden finns ålgräsängar som är viktiga för fiskbestånden. Många hotade arter trivs i de kustnära markerna.

Sidan senast uppdaterad 2019-11-12 13.30
Mer information
Här kan det stå lite text som är relaterad till den text som finns i mittspalten. Denna yta kan också bestå av länkar.
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se