Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Detaljplaner pågående

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • Tjörnbron Almöstrand, Tjörns entré
  Detaljplanens syfte är att utveckla planområdet till en del av Myggenäs tätort och skapa en modern naturnära skärgårdsmiljö med en blandad bebyggelse. Syftet med detaljpl...
 • Rönnäng 1:65 m.fl., Geteryggen Aröd, Rönnäng 1:65 m.fl.
  Under hösten 2015 startade arbetet med en detaljplan på ömse sidor om väg 169. Detaljplanen rör vattenområdet mellan ishallen och Hjalmar Olssons trä samt bergen längs gå...
 • Dunkavlemyren Dunkavlemyren, del av Nötsäter 1:311
  Planområdet är beläget i centrala Skärhamn, där Skärhamns reningsverk ligger idag.
 • Höviksnäs Fridhem, del av Hövik 5:1 m.fl.
  Detaljplan Fridhem del av fastigheten Hövik 5:1 m.fl. har varit på samråd vår 2018. En samrådsredogörelse sammanställs och utreder fortsatt arbete.
 • Höviksnäs Hövik 3:23 m.fl.
  Syftet med detaljplanen är att markanvändningen längst ut på udden ska omvandlas från industri till bostäder. Planarbetet innebär också att revidera befintlig avstyckning...
 • Förslag färjelägen Infrastruktur i Rönnängsområdet
  Färjelägets placering i eller i närheten av Rönnäng. Färjan trafikerar Rönnäng, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön och är nuvarande linje 361 inom Västtrafiks verksamhet.
 • Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 m fl, etapp 2
  Etapp 2 omfattar norra Koholmen. Syftet med planen är att utreda hur norra hamnens magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna utvecklas.Planförslaget var ute p...
 • Koholmen 1:206
  Planområdet består av en fastigheten Koholmen 1:206 med magasinsbyggnad samt tillhörande kaj och brygga.
  Planen syftar till att ändra användningen för befintlig magasinsby...
 • Koholmen 1:38, 1:52, 1:1 m fl, etapp 3
  Etapp 3 omfattar södra Koholmen. Syftet med den här planen är att att utreda hur magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna användas och utvecklas.Planförslage...
 • Rönnäng 1:27
  Syftet är att jobba utefter de intentioner som finns i Översiktsplan 2013 och ”Tätortsstudie för Rönnäng, Bleket och Klädesholmen”, antagen av KF 2007, och ta fram en ny ...
 • Skärhamn centrum
  Skärhamns centrum är en inaktuella detaljplan som arbetas om.
 • Stockevik Stockevik
  Detaljplanen för Stockevik 1:16 m.fl. är på granskning under perioden 2019-09-04 till 2019-10-08 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn.
 • Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311 m fl
  Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att Södra Hamnen ska bli en tydligare del av Skärhamn med inslag av bostäder och med fler typer av verksamheter.
 • Vy norrut från Fågelvägen Tennistomten, del av Myggenäs 12:139

  Detaljplanläggning av Tennistomten i Myggenäs syftar till att möjliggöra byggande av förskola, äldreboende alternativt bostäder.
 • Tångeröd 2:18 m.fl.
  Planförslaget syftar till att möjliggöra nybygg­nation av bostäder samt äldreboende alternativt en förskola inom tidigare åkermark. Bostäderna avses främst bestå av kedje...
 • Ävja 1:29 m fl 
  Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för utbyggnad av bostadsbebyggelse i anslutning till tätorten Myggenäs i Almösund.
Sidan senast uppdaterad 2019-02-15 10.06

Du hittar kontaktuppgifter under respektive detaljplan.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se