Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,4 °C
Medelvind SSE 0,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vad är en översiktsplan?

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen visar kommunens långsiktiga utveckling främst genom de strategiska frågorna för markanvändning och byggande. Översiktsplanen ska redovisa kommunens syn på hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanens två huvudfunktioner är att vara ett strategiskt handlingsprogram för politiskt arbete i nämnder och styrelser samt att vara beslutsunderlag för ärendeprövning i kommunala och statliga myndigheter. Som beslutsunderlag ska översiktplanen i första hand vara ett stöd vid handläggning av bygglov, detaljplaner, miljötillstånd och andra ärenden om fysiska resurser.

Översiktsplanen ska vara antagen av kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande.

Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 15.39
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se