Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind SSW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Cultural planning på Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Cultural planning

Tjörns kommunfullmäktige har beslutat att Tjörns kommun "ska starta ett kommunövergripande arbete kring hur kulturen kan bli en ännu starkare utvecklingsfaktor för Tjörns kommun - så kallad Cultural planning". Hur har detta påverkat arbetet med framtagandet av Tjörns översiktsplan 2012?

Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Att använda sig av cultural planning i kommunens arbete är ett led i införandet av en demokratisk, lyssnande metod som inkluderar medborgarna i planeringen. Det ger också en helhetsbild av samhället med livskvalitet och kulturella resurser som betydelsefulla värden att behålla och utveckla. Cultural planning kommer att ge möjlighet till delaktighet och utveckling då Tjörn på grund av en relativt liten kommunstorlek har bra förutsättningar att lyckas i arbetet.

Cultural planning håller på att implementeras i kommunens alla verksamhetsområden och är applicerbar inte minst i arbetet med översiktsplanearbetet. Genom att ta till vara på och använda de resurser Tjörn har i form av ett stort föreningsliv, många företagare, kulturarbetare/kulturresurser och övriga kompetenser kan Tjörn utvecklas till att bli en plats där många vill leva, bo och verka på.

Denna metod har alltså legat till grund för arbetet med framtagandet av Tjörns nya översiktsplan. Inför framtagande av samrådshandlingar har ett antal workshops med politiker och tjänstemän genomförts. I december 2010 genomfördes även en workshop med politiker, näringsliv, föreningsliv och tjänstemän, med fokus på hur näringslivet kan utvecklas utifrån befintliga förutsättningar. Detta gjordes i samarbete med HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk).

Under samrådet har dialogarbetet varit en viktig del av processen och resultatet av den enkät som besvarades av drygt 600 personer har sammanfattats och analyserats i rapporten "Tjörns själ". De tankar som framkommit om saker som fattas i kommunen och viktiga värden att värna har sedan sammanfattats i form av så kallade medborgarnas strategier i Del 1 av Översiktsplan 2012. För att skapa en uppföljning av det som framkommit har även Del 1 av Översiktsplan 2012 kompletterats med ett genomförandeschema med tydlig ansvarsfördelning för de viktigaste frågorna som Tjörnborna lyft upp.

Under hösten 2012 och våren 2013 fortsatte en arbetsgrupp med chefer från alla förvaltningar och kommunala bolag gemensamt med det konkreta utvecklingsarbetet.

I samband med laga kraft vinnandet av Översikstplan 2013 har även en handlingsplan tagits fram, där de olika saker som framkommit som viktiga frågor för Tjörns utveckling är med.

Längst bak i del 1 av översiktsplan 2013 finns ett genomförandeschema som klargör vilka följduppdrag och verksamhetsfrågor som behöver göras för att möte de behov som klarlagts under planprocessen- både i dialogarbetet med medborgare och i yttrande från berörda myndigheter. Dessa följduppdrag och verksamhetsfrågor har samlats i en handlingsplan, för att tydliggöra ansvar för genomförande samt budget. Handlingsplanen för Översiktsplan 2013 visar vilka följduppdrag och verksamhetsfrågor som bör prioriteras och budgeteras under perioden 2014-2018.

Sidan senast uppdaterad 2016-05-26 14.13

Länkar

Cultural Planning Laboratorylänk till annan webbplats har mer information om metoden (på svenska)

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se