Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 8,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Resultat från enkät 2012 om Tjörns framtid

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Enkätsammanställningen

Vad är det vi som boende och besökare är stolta över på Tjörn? Vilka värden är det vi måste värna i översiktsplaneringen? Och vill våra medborgare att vi ska bli f er invånare i kommunen? Hur vill vi att Tjörns ska se ut år 2025?

I samband med samrådet av "Översiktsplan 2012" genomfördes en webbaserad enkät, i enlighet med Cultural planning-metoden. Enkäten fanns tillgänglig här på hemsidan samt på biblioteket i Skärhamn under samrådstiden. Här har vi lagt ut en sammanställning av svaren.

Tjörns själPDF

Enkäten utgjordes av följande frågor:

Vill du att ni skall bli fler på din ort?
Vill du att vi skall bli fler på Tjörn?
När du får besök, vad på Tjörn brukar du visa då?
Är du särskilt stolt över något på Tjörn? Vad?
Vad anser du vara det som kännetecknar Tjörn, öns identitet?
Vilken typ av verksamhet vill du ska etablera sig på Tjörn?
Vad saknar du på Tjörn idag?
Beskriv med några rader hur du tror/vill att Tjörn ser ut år 2025?

Här följer ett kort utdrag ur sammanställningen.

Sammanfattning

De allra flesta Tjörnbor är postitiva till att bli fler i kommunen (61,5% är positiva, medan endast 24,9% är negativa till att bli fler i kommunen). Skälen till detta är att man önskar bli fler åretruntboende för att få en bättre service och ett levande samhälle året om. Man är generellt något mindre positiv till att bli fler på sin ort, vilket beror på att man på landsbygden är mindre positiv att bli fler på orten än vad man är om man bor i en tätort.Totalt svarar 51,3% att man vill bli fler på sin ort.

På frågorna vad man är stolt över och vad man tycker kännetecknar Tjörns identitet är svaren i princip samma. Dessa saker är framförallt havet, skärgården, fiske, naturen, miljön och djurlivet. Man visar även sina besökare samma saker som man är stolt över och som man tycker symboliserar Tjörn, men skriver även i större utsträckning att man visar upp till exempel Sundsby och Nordiska Akvarellmuseet. Man kan sammanfatta det som att man är allra mest stolt över hav och natur och visar sina besökare kultur.

På frågan vad man tycker symboliserar Tjörns identitet kommer även Tjörnbron ofta upp, men inte på frågan om vad man är stolt över. Däremot är man stolt över blandningen av natur och bebyggelse och de små samhällena. Den sak flest nämner som det man är mest stolt över är de goda möjligheterna att komma ned till havet nästan överallt.

Frågan kring vad man saknar på Tjörn idag tar även upp två andra stora frågor: avsaknaden av kollektivtrafik kvällstid och de ensidiga upplåtelseformerna på ön, där man vill se fler olika typer av bostäder, i synnerhet fler lägenheter. Många nämner även att man gärna ser fler bostäder, men vill att exploateringen ska ske varsamt och utan sprängning. Att kommunen aktivt jobbar med detaljplaner som reglerar dessa delar är alltså viktigt för Tjörns medborgare.

Tjörnborna tar även upp kvalificerade arbetstillfällen som något man saknar och denna fråga är extra viktig för de medborgare som bor på västra sidan av Tjörn, där ett större antal redan idag jobbar på orten eller inom kommunen och där pendlingen till Stenungsund eller Göteborg är längre. Mötesplatser är också en sak som tydligt framträder som något man saknar på Tjörn.

Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 14.47

Kontaktuppgifter

Christina Harling
0304-60 11 57

Processledare
0304-60 11 57
christina.harling@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se