Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind S 1,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tumregler för dagvattenhantering

Störst text
Stor text
Normalstorlek


Vid Bygg/Renoveringsarbete

Hantering av dagvatten som bildas under byggnationstiden ska utformas i samråd med miljöförvaltningen samt med Tjörns kommun VA-planerings enhet vid anslutning till det allmänna dagvattennätet. Normalt krävs det sedimentering av partiklar innan utsläpp till det allmänna dagvattennätet.

 

Borrvatten

Det avfall som uppkommer vid borrning i berg kallas för borrkax och är finkornigt bergartsmaterial. Det uppstår stora mängder slam/borrkax och vatten vid borrning som behöver tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Slammet/borrkaxet kan, om det inte hanteras på rätt sätt, sätta igen dagvattenledningar, störa biologiskt liv i känsliga recipienter och sätta igen dräneringsledningar mm. Borrvattnet bör gå till minst en container för avslamning. Därefter kan vattnet i första hand släppas ut på en grönyta eller en grusplan. Vatten som uppkommer vid borrning får ej utan tillstånd från VA-avdelningen ledas till dagvattenledningar. För att få tillstånd att leda ut vattnet till en dagvattenledning krävs det att borrvattnet ska ha passerat minst en container för sedimentering. Det är ej tillåtet att leda vattnet till spill ledningar.

Borrkaxet bör tas om hand på lämpligt sätt, det kan till exempel användas som jordförbättrare i den egna trädgården.

 

Dagvatten från avbanade exploateringsytor

Eftersom marken ligger öppen en längre tid finns det stor risk för att partiklar sveps med av regnvattnet och transporteras ned i dagvattenledningarna och vidare till sjöar och vattendrag. På ytor som ligger öppna mer än ett halvår bör dammar anläggas så att partiklarna kan sedimentera.

 

Fett och fetthaltigt avloppsvatten från tillfälliga/permanenta restauranger, uteserveringar, mobila uteserveringar etc. (t.ex. vagn som säljer tillagad mat)

Avloppsvattnet ska samlas upp och får inte släppas till dagvattennätet.

Sidan senast uppdaterad 2018-01-15 08.08
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se