Tjörn kommuns logga, till startsidan

Cisterner

En cistern är en behållare för vätska. Om cisternen innehåller kemikalier, olja eller andra brand-, hälso- eller miljöfarliga ämnen gäller särskilda regler. Den som äger en cistern för olja, diesel eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Bygglov

Det krävs bygglov både inom och utanför detaljplan om cisternen innehåller explosiva ämnen. Ansökan görs genom kontakt med byggavdelningen.

Informera miljöavdelningen

Miljöavdelningen bedriver tillsyn över miljöfarliga verksamheter, både hos privatpersoner och företag. Miljöavdelningen kontrollerar regelbundet cisterner. Har du en cistern är det viktigt att du informerar miljöavdelningen:

Olja är ett fossilt bränsle och medför en hög klimatpåverkan vid förbränning. Förbränning av olja leder även till utsläpp av svavel- och kväveföreningar och partiklar som är skadliga för miljön och människors hälsa.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få tips och råd kring vad du kan välja för uppvärmningssystem.

Cisterner ska förvaras invallade om det finns risk att grund–, yt–, spill– eller dagvatten förorenas. Det gäller speciellt de cisterner som står uppställda i närheten av dagvattenbrunnar, spillvattenbrunnar, vattentäkter, ytvatten som sjöar, åar, diken etc. Det finns speciella regler för vattenskyddsområden.

Det här gäller för invallade cisterner:

  • invallningen ska rymma den största cisternens volym + 10 % av den totala volymen av cisternerna inom invallningen,
  • påfyllningsröret ska vara låst och väderskyddat,
  • cisternen ska stå på ogenomsläpplig mark och invallningen ska vara försedd med tak, eller annan anordning som förhindrar regnvatten att komma in i invallningen,
  • påkörningsskydd ska finnas.

Kontroll av cisterner ska ske vart sjätte eller tolfte år beroende på korrosionsskydd. För mobila cisterner gäller andra kontrollintervall. Företaget som utför kontrollen ska vara ackrediterat av Swedac.

En cistern som inte används ska tömmas och rengöras. Du ska kontrollera att den inte har läckt och förorenat marken. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller plomberas så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Tömning, rengöring och plombering av cistern och rörledningar bör utföras av sakkunnig.

Anmälan om att cistern har tagits ur bruk ska göras till miljöavdelningen. Om det av något skäl är otänkbart att ta bort den (till exempel sättningsrisk för byggnad) kan den sandfyllas efter rengöring.

Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller en återvinningscentral.

Miljösanktionsavgift

Samhällsbyggnadsnämnden är skyldiga att ta ut en miljösanktionsavgift om bestämmelserna inte följs. Avgiften betalas till staten. Avgiftens storlek är lika i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen har begåtts avsiktligt eller av misstag. Exempel på överträdelser som innebär miljösanktionsavgift är:

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

Självservice

Blankett

Anmälan om cistern

Kontakt

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.

Byggavdelningen

Drop-in

måndagar 16.00–18.00, ersätts tillsvidare med telefontid.

Boka din tid genom att mejla byggavdelningen, senast klockan 16 samma dag, så återkommer en handläggare till dig under den aktuella tiden. I mejlet ska du uppge

– namn,
– telefonnummer du vill uppringd på,
– fastighetsbeteckning,
– en kort beskrivning av vad din fråga avser.


Sidansvarig Mia Marie Johansson/Senast uppdaterad 29 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet