Tjörn kommuns logga, till startsidan

Miljöfarlig verksamhet

De miljöfarliga verksamheterna på Tjörn finns bland annat inom fisk- och båtindustrin men även båthamnar, avloppsanläggningar, upplag av schaktmassor, husbehovstäkter, bilverkstäder, biltvättar, tankstationer, avfallsanläggningar och vindkraftverk räknas som miljöfarliga verksamheter. Du som vill starta en miljöfarlig verksamhet eller göra en sanering kan behöva anmäla verksamheten eller saneringen hos miljöavdelningen.

Driva eller starta miljöfarlig verksamhet

Det krävs en anmälan till miljöavdelningen, senast sex veckor innan verksamhetens start. Din verksamhet kan räknas som miljöfarlig om:

Du kan alltid ha en dialog med miljöavdelningen även om din verksamhet inte är anmälningspliktig. Av dem kan du även få mer råd om hur du ska kontrollera din verksamhet och vilken tillsyn som bedrivs.

Som företagare måste du också göra egenkontroll och se till så att alla regler och lagar följs i din verksamhet.

Miljöfarliga verksamheter kontrolleras regelbundet. Kontrollerna görs för att minska belastningen på omgivningen, både av miljömässiga- och hälsomässiga skäl. Det är tillsynsmyndigheten, som ibland kan vara kommunen, som gör kontrollerna. 

Sanera förorenade områden

Om det finns farliga ämnen i ett område som kan skada människor hälsa och/eller miljön kallas det förorenat område. De farliga ämnena kan finnas i mark, sediment, vatten eller byggnader. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor. Ett förorenat område behöver saneras.

Inför sanering

När ett område som är förorenat ska saneras behöver området undersökas. Utifrån det ska ett förslag tas fram på hur saneringen ska göras, hur det förorenade materialet ska tas om hand och hur det ska transporteras. Du kan alltid ha en dialog med miljöavdelningen för att få mer information om till exempel ansvarsfördelning, sanering och efterarbeten, transportkostnader och vilken tillsyn som bedrivs.

Det är markägarens ansvar att undersöka, förbereda inför sanering och sanera samt att ta kontakt med miljöavdelningen.

Det är den som har förorenat området som ska betala för saneringen. Om den som förorenat inte längre äger eller bedriver verksamhet på platsen kan det behövas en ansvarsutredning.

Ofta är det en fördel om miljöavdelningen är på plats vid saneringen. När du har sanerat området ska du lämna information till miljöavdelningen så snart som möjligt

  • hur marksaneringen utförts,
  • kvittens från transportör och mottagare av de förorenade massorna,
  • bilder på de underliggande lagren samt massorna,
  • i vissa fall ska uppföljande prov tas för att visa att området blivit tillräckligt sanerat.

När de förorenade massorna ska transporteras bort behöver du säkerställa att du eller den du har anlitat för att transportera har rätt tillstånd. Tänk också på att du måste transportera bort de förorenade massorna direkt. Vill du mellanlagra massorna någonstans så måste du ha speciellt tillstånd för detta.

Saneringen av det förorenade området kontrolleras av miljöavdelningen så att det görs på rätt sätt.

Klagomål på miljöfarlig verksamhet eller förorenade områden

Alla kan lämna klagomål till miljöavdelningen på miljöfarlig verksamhet eller förorenade områden. Du som företagare behöver ha en öppen dialog och diskutera med dina grannar för att undvika klagomål.

Handlingar, kostnader och anmälan av miljöfarlig verksamhet

Situationsplan med eventuella recipienter - En överskådlig karta som visar var verksamhet avses bedrivas och de recipienter som eventuellt vatten från verksamheten ska ledas till.

Omgivningsbeskrivning - Beskriv området. Redogör för om det finns känslig natur som kan påverkas, eventuella närbelägna bostadshus eller arbetsplatser som kan påverkas av exempelvis buller, eller om andra omständigheter råder som kan påverkas av verksamheten/anläggningen.

Teknisk beskrivning av anläggningen - Redogör för hur verksamheten ska komma att bedrivas eller hur anläggningen fungerar. Vilka utsläpp kommer ske? Vart leds eventuella utsläpp?

Säkerhetsdatablad för alla kemikalier som ska användas inom verksamheten- Informationsblad om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar.

Kontakt

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet