Tjörn kommuns logga, till startsidan

Klimat, miljö och hållbarhet

Om vi klarar miljömålen, klarar vi också de miljömässiga hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vårt samhälle kan endast existera inom gränserna som naturens resurser sätter. Därför är miljömålen så viktiga för Tjörn.

Åtta miljömål för Tjörn

Det finns 16 nationella miljömål, beslutade av Sveriges riksdag. Av dessa har Tjörns kommun valt att arbeta särskilt med åtta. Nedan kan du läsa en kort beskrivning av varje mål och hur det ser ut på Tjörn.

1. Begränsad klimatpåverkan

För att klara klimatmålet krävs minskad användning av fossila bränslen (till exempel bensin) och en förändring av dagens energi- och transportsystem, effektivare energianvändning i bostäder, förändrade konsumtionsvanor mot färre och mer hållbara produkter, färre långväga flygresor, ökad vegetarisk kosthållning. Den största klimatboven på Tjörn är fossila bränslen i bilar och båtar.

 • Verkar för minskade utsläpp
 • Minskar matsvinnet i skolorna genom att öka kunskapen om svinnets miljöpåverkan
 • Ökar inköpen av ekologiska livsmedel till skolmaten och äldrematen
 • Serverar svenskt kött och miljömärkt fisk
 • Erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner och företag
 • Bygger fler gång- och cykelvägar
 • Deltar i kampanjer, till exempel Räkna till tio, för att minska konsumtionen.

2. Giftfri miljö

Mängden nya kemikalier ökar snabbt. Farliga ämnen sprids långa sträckor via vatten och luft eller via produkter och varor. Ämnen från gamla utsläpp kommer att finnas kvar i mark, vattendrag och levande organismer under en lång tid framöver.

 • Har byggt ett nytt modernt reningsverk
 • Bygger ut vatten- och avloppssystemet för att fler ska kunna ansluta sig
 • Inventerar enskilda avlopp för att kunna vägleda hushållen till förbättringar
 • Har en kvalitetssäkrad slamtömning
 • Verkar för minskade utsläpp
 • Ökar inköpen av ekologiska livsmedel till skolmaten och äldrematen.

3. Ingen övergödning

Ett ökat flöde av näringsämnen bidrar till övergödning som kan ge flera negativa konsekvenser. Läckage av näringsämnen kommer framför allt från jordbruket och från dåligt fungerande enskilda avloppsanläggningar. Alla kustvatten runt Tjörn är drabbade av övergödning och behöver åtgärder.

 • Har byggt ett nytt, modernt reningsverk
 • Bygger ut vatten- och avloppssystemet för att fler ska kunna ansluta sig
 • Inventerar enskilda avlopp för att kunna vägleda hushållen till förbättringar
 • Kontrollerar lantbruk som hanterar gödsel
 • Har en kvalitetssäkrad slamtömning
 • Ökar inköpen av ekologiska livsmedel till skolmaten och äldrematen.

4. Grundvatten av god kvalitet

Grundvattentillgångarna på Tjörn är begränsade. Ibland är det för mycket bakterier i vattentäkterna, vilket bland annat orsakas av att enskilda avloppsanläggningar inte fungerar som de ska. Detta kan leda till otjänligt vatten. När fler fritidshus blir åretrunthus ökar belastningen på både vattentäkter och avloppsanläggningar. Många brunnar har en förhöjd salthalt. För de centrala delarna av Tjörn finns risk för radon i grundvattnet.

 • Bygger ut vatten- och avloppssystemet för att fler ska kunna ansluta sig
 • Inventerar enskilda avlopp för att kunna vägleda hushållen till förbättringar
 • Har en kvalitetssäkrad slamtömning.

5. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Samtliga kustvatten runt Tjörn uppvisar miljöproblem med övergödning, syrefattiga förhållanden, miljögifter och främmande arter. Mycket skräp från havet flyter i land på Tjörn.

 • Strandstädar
 • Verkar för hållbar utbyggnad och samhällsplanering av kustområdena
 • Har byggt ett nytt modernt reningsverk
 • Bygger ut vatten- och avloppssystemet för att fler ska kunna ansluta sig
 • Inventerar enskilda avlopp för att kunna vägleda hushållen till förbättringar
 • Har en kvalitetssäkrad slamtömning
 • Kontrollerar lantbruk som hanterar gödsel
 • Serverar svenskt kött och miljömärkt fisk på skolor, äldreboenden och i matlådor (Tjörnlådan).

6. Ett rikt odlingslandskap

Lantbruken på Tjörn är ofta lite mindre och har anpassats till naturen. Tyvärr ses en trend mot att den småskaliga djurhållningen minskar vilket leder till att de öppna landskapen hotas av igenväxning, vilket i sin tur kan ge en minskad biologisk mångfald.

 • Har arbetat fram ett kulturmiljöprogram för att värna den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna på Tjörn
 • Medverkar i naturvårdsprojekt för att skydda rödlistade arter, till exempel den mycket ovanliga västkustrosen
 • Ökar inköpen av ekologiska livsmedel till skolmaten och äldrematen
 • Serverar svenskt kött och miljömärkt fisk

7. God bebyggd miljö

Bebyggelsen i tätorterna består mest av villor, men också av flerfamiljshus. I Tjörns inre delar finns det mest gles lantbruksbebyggelse. Med en genomtänkt och varsam samhällsplanering kan äldre bebyggelse samexistera med nyexploateringar. Hänsyn tas till material och byggtekniker för att bidra till ett hållbart samhälle.

 • Verkar för hållbar utbyggnad och samhällsplanering av kustområdena
 • Har arbetat fram ett kulturmiljöprogram för att värna den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna på Tjörn

8. Ett rikt växt- och djurliv

På Tjörn finns ett varierat djur- och växtliv. Ibland annat Stigfjorden finns ålgräsängar som är viktiga för fiskbestånden. Många hotade arter trivs i de kustnära markerna.

 • Medverkar i naturvårdsprojekt för att skydda rödlistade arter, till exempel den mycket ovanliga västkustrosen
 • Serverar svenskt kött och miljömärkt fisk
 • Strandstädar.

Kontakt

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 31 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet