Tjörn kommuns logga, till startsidan

På väg! Trafikstrategi och program 2035

Kommunfullmäktige på Tjörn har antagit kommunens nya styrdokument för trafik; Trafikstrategi 2035 och Trafikprogram 2035. Dokumenten, som är resultatet av det fleråriga projektet På Väg!, beskriver kommunens inriktning i arbetet med trafikfrågor och anger hur vägar, gång- och cykelvägar, parkeringar, busslinjer, färjor etcetera bör utvecklas och användas. Strategidokumentet beskriver övergripande mål och programmet beskriver konkreta åtgärder och inriktning för fortsatt arbete.

Trafik är ett engagerande ämne, som tydligt påverkar kommunens invånare, näringsidkare och besökare, och som präglar de platser och miljöer vi delar. Trafiken är en förutsättning för att samhället ska hänga samman och erbjuda försörjning, utbildning, sociala kontakter, rekreation, service, handel, produktion med mera.

Vad är en trafikstrategi?

En trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver kommunens inriktning i arbetet med trafikfrågor. Trafikstrategin ger riktlinjer för hur vägar, gång- och cykelvägar, parkeringar, busslinjer, färjor etcetera bör utvecklas och användas.

Hur har förslaget till trafikstrategin tagits fram?

 Alla kommunens förvaltningar, nämnder och bolag har medverkat i projektarbetet kring trafikstrategin. En arbetsgrupp av tjänstepersoner inom samhällsbyggnad har drivit arbetsprocessen och utarbetat handlingarna med hjälp av trafikkonsult. En projektgrupp med tjänstepersoner från övriga kommunala verksamheter har bidragit med kunskap och kvalitetssäkring utifrån olika perspektiv. En styrgrupp av politiker och chefstjänstepersoner har bidragit med styrning och prioritering av dokumentens innehåll. Projektet har även rymt regional samverkan med grannkommuner och berörda trafikaktörer.

Tack för hjälpen

 Trafik är ett engagerande ämne, som tydligt påverkar kommunens invånare, näringsidkare och besökare, och som präglar de platser och miljöer vi delar. Trafiken är en förutsättning för att samhället ska hänga samman och erbjuda försörjning, utbildning, sociala kontakter, rekreation, service, handel, produktion med mera. När Tjörns kommun startade arbetet med trafikstrategin, var det därför självklart att involvera Tjörnborna. Resultatet av invånardialogen blev ett viktigt stöd i kommunens arbete med trafikdokumenten. Nedan ser du rapporter från de fokusgruppsmöten som hölls i arbetet med På Väg! under 2018 och 2019. Stort tack för hjälpen till dig som deltog i dialogen!

Dialograpporter

Invånardialog

 Syftet med invånardialogen kring trafikstrategin var att möjliggöra kunskapsutbyte och medskapande i trafikfrågor, med central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. För att främja bred representativitet i dialoggrupperna rekryterade kommunen deltagare till dialogen genom annonsering på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och politiker.

Kontakt

Karin Löfgren

Översiktsplanarkitekt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 24 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet