Tjörn kommuns logga, till startsidan

På väg! En ny trafikstrategi

När Tjörns kommun startade arbetet med en ny trafikstrategi, som fått namnet På väg, var det självklart att involvera Tjörnborna. Resultatet av invånardialogen blev ett viktigt stöd i kommunens arbete med trafikstrategin. 

Trafik är ett engagerande ämne, som tydligt påverkar kommunens invånare, näringsidkare och besökare, och som präglar de platser och miljöer vi delar. Trafiken är en förutsättning för att samhället ska hänga samman och erbjuda försörjning, utbildning, sociala kontakter, rekreation, service, handel, produktion med mera.

Vad är en trafikstrategi?

En trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver kommunens inriktning i arbetet med trafikfrågor. Trafikstrategin ger riktlinjer för hur vägar, gång- och cykelvägar, parkeringar, busslinjer, färjor etcetera bör utvecklas och användas.

Hur har förslaget till trafikstrategin tagits fram?

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade 2018-02-14 (§2018/26-KMSU) att uppdra åt dåvarande sektor samhällsbyggnad att starta arbete med trafikstrategi för kommunen.

Trafikstrategiarbetet har genomförts med hjälp av trafikkonsult i samverkan med kommunala tjänstepersoner och politiker. Kommunens projektorganisation har utgjorts av en mindre arbetsgrupp och en större projektgrupp av tjänstepersoner, samt en styrgrupp av politiker och chefstjänstepersoner. Arbetsgruppen, bestående av översiktsplanerare (projektledare), trafikplanerare (biträdande projektledare), trafikingenjör, kollektivtrafiksamordnare samt kommunikatör, har tillsammans med trafikkonsulten drivit arbetsprocessen och utarbetat handlingarna. Projektgruppen, bestående av representanter för kommunens förvaltningar och bolag, har bidragit med kunskap och kvalitetssäkring utifrån olika kommunala perspektiv. Styrgruppen, bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium samt kommunchef och samhällsbyggnadschef, har som beställare av strategin bidragit med styrning och prioritering av strategidokumentets innehåll.

Invånardialog

En viktig del av arbetet med kommunal trafikstrategi har varit att involvera invånare och verksamma i en dialogprocess. Syftet med dialogen har varit att möjliggöra kunskapsutbyte och medskapande i trafikfrågor, vilka har central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. För att främja bred representativitet i dialoggrupperna har kommunen rekryterat deltagare till dialogen genom annonsering på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och politiker.

Fokusgrupper

Under 2018–2019 har sex dialogmöten genomförts. Antalet deltagare vid respektive möte har varierat från 51 personer vid första mötet till 13 personer vid de sista mötena. Totalt har cirka 70 privatpersoner, företagare, föreningsrepresentanter och politiker, samt cirka 20 tjänstepersoner från olika sakområden i kommunen, deltagit vid mötena. Åldersspannet har legat mellan 25 och 75 år, med tydlig tyngdpunkt över 50 år. Genusfördelningen har genomgående varit cirka 25 procent kvinnor och 75 procent män.

Vad är en fokusgrupp?

En fokusgrupp är en grupp människor som samlas för att i ett gruppsamtal gemensamt fokusera på en fråga eller ett tema. Samtalet syftar till att belysa och vikta frågan ur olika synvinklar, för att klara ut dess betydelse och uppnå djupare förståelse. En moderator och en sekreterare medverkar i mötet för att främja gruppsamtalet och dokumentera resultatet

Vad händer nu?

Under våren 2021 behandlas materialet politiskt för antagande av en trafikstrategi och ett trafikprogram. Trafikstrategin innehåller övergripande mål och strategier för trafiksystemets utveckling, och trafikprogrammet innehåller aktiviteter för fortsatt arbete och genomförande av strategin.

Handlingar för antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fokusgruppsmöte 1.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-03-11 15.58
Fokusgruppsmöte 2.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-03-11 15.58
Fokusgruppsmöte 3.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-03-11 15.58
Fokusgruppsmöte 4.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-03-11 15.58
Fokusgruppsmöte 5.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-03-11 15.58
Fokusgruppsmöte 6.pdf Pdf, 391 kB. 391 kB 2021-03-11 15.58

Kontakt

Karin Löfgren

Översiktsplanarkitekt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet