Tjörn kommuns logga, till startsidan

Riktlinjer för sponsring

Sponsring är en del av Tjörns kommunkoncerns marknadsföringsstrategi. Som all annan marknadsföring och kommunikation hjälper den oss att nå verksamheternas mål.

Sponsorstrategi

Sponsringsaktiviteter i Tjörns kommunkoncern ska vara till ömsesidig
nytta för Tjörns kommunkoncern och sponsortagare/givare och ge ett
mervärde. Sponsringsaktiviteten ska stärka kommunkoncernens vision
och de fyra övergripande strategiska målen samt de värden kommunal
verksamhet står för.

När kommunkoncernen ger sponsring ökar det sponsortagarens
förtroendekapital. Sponsortagaren får vara en del av kommunens
värdegrund.

För att Tjörns kommunkoncern ska få avtalad effekt behövs en samlad
bild av samtliga sponsoraktiviteter i kommunkoncernen. En samlad bild
är också nödvändig för att kommunstyrelsen ska kunna prioritera
sponsoraktiviteter.

Alla sponsringsaktiviteter ska beslutas av kommunstyrelsen.

Vision, strategiska mål och värden

Utifrån visionen Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet har det beslutats om fyra övergripande strategiska mål för Tjörns
kommunkoncern.

 • Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla.
 • Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar
  samhällsutveckling.
 • Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar
  för näringslivsutveckling och egen försörjning.
 • Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart.

Tjörns kommunkoncern står för följande värden:

 • Rättssäkerhet och demokrati
 • Fostran av morgondagens unga
 • Samhällsplanering
 • Likabehandling
 • Omsorg
 • Trygghet och säkerhet
 • Ett avtal ska skrivas mellan parterna

Innan sponsringsavtal ingås säkerställs att mottagaren eller givaren är en
lämplig samarbetspartner. Sponsoravtal ska inte ingås med företag eller
organisationer där samarbetet av etiska eller andra skäl kan ifrågasättas.
Tjörns kommun har rätt att omedelbart avbryta samarbetet om
sponsortagaren/givaren bryter mot kraven.

Följande ska säkerställas:

 • Sökanden/Givaren ska dela kommunens demokratiskagrundprinciper och värdegrund.
 • Sökanden/Givaren ska ha en stabil ekonomisk grund utanskuldsättning, vare sig till det offentliga eller till andra aktörer. Kreditvärdighet kontrolleras.
 • Sökanden/Givaren ska stå för försäkring för aktiviteten.

Kommunen kan överväga att engagera sig i sponsoraktiviteter under
förutsättning att alla eller en övervägande del av följande kriterier är
uppfyllda:

Sponsringen ska avse en aktivitet som

 • har internationell, nationell och/eller regional attraktionskraft
 • stärker kommunens varumärke i önskad riktning och bidrar till att
  utveckla Tjörn som boende, företags- och besöksplats
 • ger Tjörn uppmärksamhet och massmedial bevakning
 • visar nytänkande och tydlig entreprenörsanda och/eller stärker
  traditioner och/eller berättar något om Tjörns historia och
  kulturarv.

Sponsoraktiviteten ska följa kommunkoncernens sponsorstrategi. Se
punkten "Sponsorstrategi" ovan.

Förutsättningar att ta emot sponsring

Sponsring kan vara positiv som resursförstärkning. Sponsringen ska
medföra ett mervärde eller möjliggöra projekt som annars inte kunnat genomföras. Mervärdet ska vara till gagn för kommunens invånare eller besökare.

Sponsring får inte komma att inkräkta på det politiska
handlingsutrymmet eller vara utformat på ett sätt som påverkar
verksamhetens mål. Krav på inflytande eller medbestämmande från
externa intressenter över verksamhetens innehåll eller beslutsprocess får
inte förekomma.

Även när kommunen tar emot sponsring ska det regleras i avtal.
Sponsoraktiviteten ska följa kommunkoncernens sponsorstrategi. Se
punkten "Sponsorstrategi" ovan.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet