Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind WSW 4,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Politisk ordlista

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Att förstå vad politikerna säger och gör är inte alltid det lättaste. Speciella ord och uttryck kan behöva en förklaring. Här finns en ordlista som gör det lättare att följa med i det politiska "språket".

Acklamation
Bifall (samtycke) utan omröstning. 

Ajournera
Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus.  

Allmänna handlingar
Alla handlingar som kommit in till, sparas hos eller upprättas av myndighet, är allmänna och oftast offentliga. Undantag är till exempel handlingar som omfattas av sekretess. Det kan de göra om de innehåller uppgifter om enskildas förhållanden.

Allmänna val
Val som sker i hela landet, som val till kommunfullmäktige, landstings-/regionfullmäktige och riksdag.

Arvode
Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.

Beredning
Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende som det skall beslutas om.

Bordlägga
Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.  

Dagordning
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista.

Delegera
Överlåta arbete och beslut till någon annan.

Enkel fråga
Se begreppet Fråga - "enkel fråga" finns inte längre i kommunallagen.

Ersättare
Ersättare för ordinarie ledamot; suppleant.

Facknämnd
Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.  

Fråga
En fråga som ställs i kommunfullmäktige. Frågan ställs till ordförande i nämnd eller styrelse. Svaret ska ges muntligt eller skriftligt. Endast den som frågar och den tillfrågade får delta. En fråga mynnar aldrig ut i en debatt.

Föredragande
Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.  

Föredragningslista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning.

Förtroendevald
Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning
Finns under varje nämnd. Där arbetar opolitiska tjänstemän.  

Handläggare
Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa
Att formellt begära något.  

Interpellation
Skriftlig fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för skriftligt svar. Dessutom får alla vara med och debattera under ett interpellationssvar, till skillnad mot när det gäller besvarande av fråga.

Justering
Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras.  

Kommun
Sverige är indelat i 290 kommuner.  

Kommunalskatt
Betalas av varje fysisk person i den kommun han/hon är mantalsskriven.

Ledamot
Förtroendevald medlem.  

Mandat
Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.  

Nämnd
Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse.

Presidium
En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning.

Proposition
Ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning

Protokoll
Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde.  

Remiss
Ett ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser skall få lämna sina synpunkter.  

Reservation
Den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Suppleant
Ersättare.

Votering
Omröstning - begärs innan beslut fattats.  

Yrka
Att begära eller föreslå att den politiska nämnden skall besluta på visst sätt.  

Återremiss
Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-29 11.52
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se