Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind ENE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Revision

Störst text
Stor text
Normalstorlek

För att nämnder och styrelser ska kunna styra och kontrollera verksamheten behövs intern kontroll. En del av denna kontroll kallas revision. Revisionen ser över kommunens och de kommunala bolagens arbete. Revisionen sker varje år.

Tjörns kommun har fem förtroendevalda revisorer. Deras uppgift är att granska kommunstyrelsen och nämnderna. De är även revisorer för kommunens bolag. Det är kommunfullmäktige som väljer revisorer. Revisorerna ska kontrollera att kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt.

Revisorerna rapporterar till kommunfullmäktige. De lämnar också en revisionsberättelse. Detta görs i samband med att årsredovisningen för organisationen presenteras. Revisorernas granskningar och uppföljningar ställs samman i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

De förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun biträds av sakkunnigt revisionsbiträde från Ernst & Young AB.

Revisionens uppdrag är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen. Granskningen sker i enlighet med kommunallagen (kap 9), aktiebolagslagen (kap 11), stiftelselagen, kommunala redovisningslagen och Tjörns kommuns revisionsreglemente med tillhörande God revisionssed i kommunal verksamhet.

De förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna granskar årligen hela den kommunala verksamheten inklusive bolag och stiftelser, i den omfattning som följer av lag och god revisionssed.

Kommunrevisionen granskar och bedömer på kommunfullmäktiges uppdrag hur kommunens styrelse, nämnder och bolag fullgör sina uppgifter. Det innebär att kommunrevisionen prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, om nämndernas räkenskaper är rättvisande och om nämndernas kontroll över den egna verksamheten och ekonomi är god.

Revisorernas ambition är att genom en oberoende revision verka för:

  • att fullmäktiges mål och uppdrag genomförs och följs upp
  • att främja fullmäktiges styrning och beslutsfattande genom att förvissa sig om att styrelsen och nämnderna lämnar en rättvisande redovisning av ekonomi och verksamhet
  • att styrelsen och nämnderna tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och intern kontroll av ekonomi och verksamhet

De granskningar som kommunrevisionen genomför presenteras i särskilda revisionsrapporter.

Kommunens revisorer

Anders Forsman (S), ordförande, tel 076-894 43 86
Dan-Tore Toresson (M), vice ordförande, tel 0304-67 28 69
Staffan Mattsson (L), tel 0705-56 50 77
Henry Hermansson (C), tel 070-635 31 55
Mats Simonsson (S), tel 073-092 93 86

Genomförda granskningar

Sidan senast uppdaterad 2019-03-21 13.56

Kontaktuppgifter

Anders Forsman (S), ordf
anders.forsman@tjorn.se
Tel 076-894 43 86

Dan-Tore Toresson (M), v. ordf.
dan-tore.toresson@tjorn.se
Tel 0304-67 28 69

Staffan Mattsson (L)
staffan.mattsson@tjorn.se
Tel 0705-56 50 77

Henry Hermansson (C)
henry.hermansson@tjorn.se
tel 070-635 31 55

Mats Simonsson (S)
mats.simonsson@tjorn.se
Tel 073-092 93 86

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se