Tjörn kommuns logga, till startsidan

Äldre, biståndsenheten

Din ansökan om äldreomsorg kan göras både muntligt och skriftligt. Du kan ansöka om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med. Vilket stöd du får beror på vilket behov våra socialsekreterare bedömer att du har rätt till enligt socialtjänstlagen.

Bra att veta – vi har tystnadsplikt

Våra socialsekreterare har tystnadsplikt. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar dina uppgifter om personliga förhållanden som du lämnar till biståndshandläggaren.

Utredning

När din ansökan kommit in kontaktar en socialsekreterare dig eller din företrädare inom två arbetsdagar för att boka in ett personligt möte. Mötet sker i din bostad, om ni inte kommer överens om något annat. Om du vill ha med exempelvis en anhörig eller vän på mötet går det bra. Syftet med mötet är att socialsekreteraren ska få en bild av ditt behov och din situation, hur du upplever din vardag nu och hur du skulle vilja ha det framöver. Exempel på sådant ni pratar om under mötet:

 • hur din vardag ser ut
 • din fysiska och psykiska hälsa
 • ditt boende och ditt sociala nätverk.

Vad ni kommer fram till under mötet är en del av underlaget till beslut om vilket stöd du har rätt till.

Beslut

Normalt sett är en utredning klar inom några veckor, med undantag för utredning om särskilt boende som kan ta längre tid. När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning av ditt behov av stöd och hjälp. Din ansökan prövas mot socialtjänstlagen för att bedöma om du har rätt till det stöd du ansökt om, utifrån de behov som framkommit i utredningen.

När beslutet fattats får du antingen ett muntligt eller skriftligt meddelande. Vi frågar alltid om du vill att vi ska skicka det skriftligt. Din ansökan kan antingen beviljas, delvis beviljas eller avslås. Om din ansökan beviljas, påbörjas de hjälp- och stödinsatser du har rätt till.

Du har alltid rätt att överklaga ett biståndsbeslut. Det ska göras inom tre veckor efter att du fått beslutet. Socialsekreteraren ska informera dig om hur du kan överklaga till domstol. Du kan överklaga om

 • du inte får något bistånd alls
 • du får mindre bistånd än du ansökt om
 • du får annat bistånd än du ansökt om (till exempel hemtjänst istället för boende i vård- och omsorgsboende), kommunen minskar eller drar in tidigare beviljat bistånd eller om du är missnöjd med ett avgiftsbeslut.

Till dig som tillfälligt ska vistas i vår kommun

Om du har beslut om till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller hemsjukvård i din hemkommun och behöver stöd när du tillfälligt befinner dig i Tjörns kommun, ska du ta kontakt med din biståndshandläggare eller sjuksköterska i din hemkommun.

Har du hjälpmedel, tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Har du frågor kring hjälpmedel, tar du i första hand kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun. Samma sak gäller om du behöver hjälp av hemsjukvård – då tar du kontakt med hemsjukvården i din hemkommun som förmedlar beställningen till Tjörns kommun.

Till dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

För att vi ska kunna ge era kommuninvånare bästa möjliga insats under sin tillfälliga vistelse i vår kommun behöver vi få in era beställningar i tid för att kunna planera vår verksamhet.

Vi behöver få din ansökan till oss minst fyra veckor innan ankomstdatum, dock senast 15 april om det gäller sommarvistelse. Om beställning kommer in senare kan inte önskad vistelsetid garanteras.

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten, framför allt under sommarmånaderna, och det är av viktigt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställningar vi får.

Det är även mycket viktigt att försäkra sig om att sommarbostaden är av sådan beskaffenhet att personalen kan hjälpa den enskilde på ett tryggt och säkert sätt med de hjälpmedel som behövs. Vänligen informera vårdtagarna om att hjälpmedel ska tas med. Finns det frågetecken kring till exempel förflyttningar eller utrymme och plats för hjälpmedel kan hemkommunens arbetsterapeut/sjukgymnast ge Tjörns kommunrehab ett uppdrag att undersöka detta.

Om inte nödvändiga hjälpmedel finns på plats är risken att beställningen inte kan verkställas.

I beställningen vill vi att följande information framgår:

 • Namn och personnummer
 • Adress och telefonnummer
 • Uppgift om närstående
 • Bostadens beskaffenhet
 • Social situation
 • Funktionsnedsättning
 • Resurser och förmågor
 • Individuella beslut och dess omfattning
 • Målsättningen med biståndsbeslutet
 • Fakturaadress

Underlaget skickas med posten alternativt avpersonifieras och faxas eller mejlas till biståndsenheten.

Tjörns kommun tillämpar den överenskommelse som ”VästKom” träffar för kommunerna i Västra Götaland. Installation av trygghetslarm debiteras med 2 000 kronor.

Observera att tillsyn nattetid kan komma att verkställas genom trygghetskamera vid längre vistelser.

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare

0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 8-9.30 samt 13.00-15.00.

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet