Tjörn kommuns logga, till startsidan

Brottsförebyggande arbete

Att hindra att brott begås är en viktig ingrediens i ett tryggt och robust samhälle. Där arbetar vi tillsammans med många andra.

Samverkansavtal med polisen

För att öka tryggheten och minska brottsligheten inom Tjörns kommun har vi tecknat samverkansavtal med polisen. Det gör vi genom ett djupare samarbete.

Medborgarlöfte

Tillsammans med polisen och medborgarna tar vi fram medborgarlöften varje år. Prioriterade områden är

Medborgarlöften för 2020 är att genomföra minst sex särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon. Vi lovar också att synas mer i områden där ungdomar vistas.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö för barn och unga genom att stärka det förebyggande arbetet, arbeta för tidig upptäckt och med snabba insatser.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Vid en trygghetsvandring deltar vanligen boende i området, men också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. Trygghetsvandringar är också en möjlighet till samtal med andra Tjörnbor och med tjänstepersoner inom kommun och polis som arbetar med trygghetsfrågor.

Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I arbetet ingår att ta fram förslag på lösningar och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

Grannsamverkan

Vilka rör sig i ditt bostadsområde? Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet. Grannsamverkan är ett sätt att bryta igenom den.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Nyfikenhet, engagemang och vaksamhet från många grannar blir ett effektivt skydd och larmsystem som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Vill du starta grannsamverkan eller vill ha mer information? Kontakta kommunpolisen.

Båtsamverkan

Båtsamverkan är uppbyggd enligt samma koncept som grannsamverkan. Här är det båtägare som samarbetar för att skydda sin egendom och förebygga brott. Kontakta kommunpolisen för mer information.

Våldsbejakande extremism

Vi arbetar för att extremism och förtryck inte ska få en grogrund i samhället. Vi arbetar för en kommun fri från våld där alla på Tjörn kan känna sig trygga.

Våldsbejakande extremism kallas rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Sådana rörelser kan använda våld och extrema missnöjesyttringar i syfte att försvaga samhällssystemet och för att uppnå sina ideologiska mål.

Tjörns kommun har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för att utveckla det förebyggande arbetet inom området.

I akut läge

Vid pågående brottslighet, ring SOS 112, begär polis. Var beredd på att svara på frågor om vad som inträffat.

Är det frågan om att anmäla ett begånget brott, ring 114 14 och följ instruktionerna på telefonsvararen (röststyrt).

Om du vill lämna information av underrättelsekaraktär ring 114 14. Säkerhetspolisen har också en webbtjänst där man anonymt kan lämna tips.

Kontakt

Thorbjörn Berndtsson

Säkerhetssamordnare

Carl Besslinger

 

Kommunpolis


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet