Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunens krisberedskap

Tjörns kommun arbetar aktivt med krisberedskap för att skapa en robust och trygg kommun. Vi jobbar kontinuerligt med att identifiera risker och har tagit fram handlingsplaner för att kunna hantera samhällsstörningar eller oönskade händelser.

Tjörns kommun har en krisledningsorganisation som kan aktiveras och förstärka verksamheter när en kris inträffar. Vid extraordinära händelser finns det en krisledningsnämnd som aktiveras. Krisledningsnämnden består av förtroendevalda.

Samhällsstörningar och extraordinära händelser kan vara

 • störning i försörjning av vatten
 • störning i elförsörjning, IT- och telekommunikationer, radio- och tv-sändningar
 • storm, snöoväder eller annan naturhändelse
 • allvarlig smitta, utsläpp av farliga ämnen
 • stort antal asyl- och hjälpsökande till kommunen
 • hot om våld och terrorism.

Vid en kris kommunicerar vi som vanligt, fast snabbare. Du får snabbt information via nedanstående kanaler:

 • Webbplatsen www.tjorn.se – se särskild krissida
 • Digital anslagstavla vid Myggenäs korsväg
 • Serviceinformation via Radio P4 Göteborg FM 93.8 MHz
 • Informations- och trygghetspunkter på olika platser på Tjörn
 • Ring 113 13 om du har frågor eller vill veta mer

TiB är jourhavande tjänsteperson som går att kontakta dygnet runt angående frågor som utgör fara för allmänheten eller skador på kommunala byggnader och anläggningar. Vi byter telefoni den 29-30 september. Om du inte når TiB på ordinarie telefonnummer ring på 070-441 16 04.

TiB är i tjänst på de tider som du inte kan få hjälp via Tjörns kundcenter.

POSOM är en grupp personer som är särskilt lämpade att ge akut krisstöd för de människor som har berörts av en allvarligare händelse eller samhällsstörning. Gruppen kan hjälpa till med att

 • informera om det som inträffat
 • hjälpa och informera människor att komma vidare till befintliga sjukvårdsresurser i samhället för professionell vård på lång sikt
 • upprätta tillfälliga informations- och krisstödcentraler
 • ge emotionell första hjälp på plats.

Gruppen består av representanter från

 • socialtjänst
 • primärvård
 • räddningstjänst
 • Svenska Kyrkan
 • skolan.

POSOM står för "Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer". Stödet kan aktiveras akut en kortare tid när samhällets resurser inte räcker till.

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid exemplen ovan, eller vid andra behov.

Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt, för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Tjörns kommun har avtal/överenskommelse med FRG, som vid behov även kan användas som en förstärkningsresurs för regionen och centrala myndigheter.

Frivilliga radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för de som är intresserade av radio- och datakommunikation. FRO har mångårig erfarenhet av att förstärka med sambandsresurser vid större olyckor, skogsbränder, eftersök med mera. FRO har egen utrustning och utbildad, samövad personal.

Tjörns kommun har avtal/överenskommelse med FRO för att stärka vår förmåga att hantera vardagsolyckor och samhällsstörningar.

Röda korset är Sveriges största humanitära organisation med närvaro i flertalet kommuner, däribland Tjörn.

Tjörns kommun har avtal/överenskommelse med Röda korset för att stärka vår förmåga att hantera vardagsolyckor och samhällsstörningar.

Det civila försvaret är till för att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. Målet för det civila försvaret är att:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Alla kommuner ska vara förberedda för höjd beredskap i händelse av krigsfara och krig. Prioriterade uppgifter för kommunerna  är

 • kompetenshöjning gällande totalförsvar
 • krigsorganisation och krigsplacering
 • säkerhetsskydd.

Kontakt

Ulf Fredriksson

Beredskapssamordnare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 18 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet