Tjörn kommuns logga, till startsidan

Information om coronaviruset (covid-19)

Publicerad 21 juli 2021, kl 11:00

Så påverkas kommunens service till dig.

Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.

  • Håll avstånd.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion.
  • Fortsätt arbeta hemifrån.

Västra Götalandsregionen provtar och analyserar för pågående covid-19-infektion.

Västra Götalandsregionen erbjuder provtagning för att se om man har antikroppar mot covid-19. Det finns även andra privata aktörer på marknaden som erbjuder detta test.

Antikroppstest är blodprov som visar om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Ett positivt svar tyder på genomgången infektion med viss immunitet. Men man vet ännu inte hur god immuniteten är eller hur länge den varar.

Nu kan även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Men för att bryta smittkedjor och hålla smittspridningen nere är det mycket viktigt att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Testet visar pågående infektion och är inte ett antikroppstest. Information kring tider och plats hittar du på respektive vårdcentrals hemsida.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1–9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Antal fall av covid-19 på Tjörn

Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd. Tjörns kommun får ingen information om det från vården. Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer som har covid-19.

Om, när, ifall vi får bekräftade fall på något av kommunens boenden får övriga boende och deras anhöriga information om det. Om det förekommer fall i skolan kommuniceras det ut efter konsultation från Smittskyddet i Västra Götaland.

Vaccinationerna mot covid-19 hos personer inom bland annat äldreomsorg och hemtjänst med kommunal hälso- och sjukvård var klara vecka 10.

Tills vidare sker inga byten av vattenmätare.

Sedan pandemin bröt ut har tillsynsinsatserna inom miljöområdet kraftigt minskat till enbart händelsestyrd tillsyn, men nu har vi börjat boka upp ordinarie miljötillsyn igen. Livsmedelstillsynen har fortgått under hela pandemin.

Antal besökare till Mötesplats Tjörn begränsas till 5 personer inomhus.
Utomhus gäller totalt 12 personer, 4 personer per bord med rekommenderat avstånd.

Drop-in-besöken på bygg-, miljö- och va-avdelningarna är inställda tills vidare.

Byggavdelningen

Mejla din fråga till byggavdelningen och uppge namn, telefonnummer du vill bli uppringd på, fastighetsbeteckning och en kort beskrivning av vad din fråga avser, så återkommer någon av våra handläggare till dig.

Mejla ditt ärende till miljöavdelningen och uppge namn, telefonnummer du vill bli uppringd på så återkommer våra handläggare till dig.

Tjörns kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hämtning och lämning förskola och fritids

Grundregeln är att vårdnadshavare hämtar och lämnar barnet utanför förskolan. Om det finns behov av att hämta eller lämna inomhus gör vi så här: Gå inte längre in i förskolan än hallen. Är det trångt i hallen vänta utanför.

Om man har symptom men ändå måste hämta/lämna ring då till avdelningen så plockar de ihop barnets kläder och tillhörigheter.

Så länge stannar förskolebarnen hemma vid sjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19. Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Om rektor och vårdnadshavare inte är överens är det rektor som avgör.

Symptomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har en ny rekommendation (1 december 2020) om att när någon i hushållet har bekräftad covid-19 ska symptomfria barn stanna hemma. Symptomfria barn ska alltså inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet. Detta för att minska smittspridning och skapa arbetsro i skolan.

Om det visar sig helt omöjligt för dig och din familj ber vi dig ta kontakt med berörd rektor för att få instruktioner om särskilda rutiner för hämtning och lämning av förskolebarn.

Så länge stannar elever hemma vid sjukdom

Eleer stannar hemma tills eleven är helt symtomfritt plus 2 extra dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan eleven återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Om ett barn blir sjukt och kan antas ha covid-19 finns mer.

Om en elev bor med någon som har covid-19 kan eleven fortsatt gå till skola och fritidshem, om hen är frisk, men utanför skolan bör barnet undvika att delta i fritidsaktiviteter. Det är i en sådan situation extra viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Folkhälsomyndigheten skriver: "Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symptom av covid-19 och att skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Därför är vår bedömning att grundskolan och övriga obligatoriska skolformer bör vara öppna under pandemin."

Inventering av vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken

Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett ett digitalt formulär vilket vi är beredda att skicka ut via Unikum. Vi väljer att avvakta detta för närvarande eftersom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ännu inte definierat exakt vilka yrken som kommer att omfattas.

Vid en eventuell stängning av skolor blir kommunen skyldig att tillhandahålla barnomsorg och fritids för de vårdnadshavare där båda vårdnadshavarna eller en av två särboende vårdnadshavare har ett sådant yrke som omfattas av bestämmelsen.

Skyddsutrustning kan användas i förskolan och skolan

Från vecka 3 kan visir användas av medarbetare i skolan.

Handsprit i första hand till vården – tvätt med tvål och vatten

Handsprit är en bristvara och den som kommunen köper, används ska främst användas till kommunal sjukvård och äldreomsorg. Tillgången på handsprit ser olika ut på våra förskolor och skolor. Den som finns är rester från tidigare influensautbrott. Nationella rekommendationer är god handhygien dvs handtvätt med tvål och vatten. Av samma anledning bär heller inte TMABs personal handskar.

Uppdatera vistelsetiden för barn i förskola och fritids

Vi ber vårdnadshavare med barn i förskolan och fritids att uppdatera era barns vistelsetid i appen Tieto Education. Detta är mycket viktigt för att vi på bästa sätt ska kunna planera bemanningen inför eventuellt ökande sjukskrivningar.

Skolplikt

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (till exempel via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en en smittbärare.

Information om sekretess

I de flesta fall kommer varken förskolan eller den som blir sjuk att veta vilken sjukdom det rört sig om. Om förskolan ändå skulle få veta att ett barn eller en medarbetare fått covid-19 får den informationen normalt inte spridas vidare, enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det finns dock undantag mot sekretessbestämmelserna, och varje situation kräver en sammantagen bedömning. En rad faktorer ska då vägas in, däribland skyddet för den enskilde, vilken sjukdom det gäller, verksamhetens utformning och behovet av information.

Tjörn har inga egna gymnasieskolor. Vi har ansvar för ett antal elever som går på skolor och utbildningar i andra kommuner och det är upp till varje enskild utbildningsinstans att besluta hur och vad man kommer göra och informera om det.

Boende och hemtjänst påverkas av coronaviruset genom att det finns särskilda rutiner för att minska smittspridning. Sedan den 6 november uppmanas anhöriga att avstå från besök i våra kommunala boenden för att minska smittspridningen.

Vaccinerade personer kan ta emot besök i den egna lägenheten, eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder. Det är dock fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger skydd mot covid-19. Därför behöver många åtgärder kvarstå, så att ovaccinerade personer fortsätter att skyddas från smitta.

Olika typer av besök och att träffas

Möten genom plexiglas

Kommunen har inrättat så kallade säkra mötesplatser utomhus så att du ska kunna besöka dina närstående. Då sitter ni på varsin sida av ett stort plexiglas dit personalen tar med din anhörige. Kontakta respektive boende för mer information om detta.

Promenad med rullstol och visir

Du kan även få ta med din anhörige på promenad i rullstol en stund. Då förbereder personalen din anhörige och du får ett visir av personalen att använda. Kontakta respektive boende för mer information om detta.

Besök tillåtet på äldreboenden och LSS-boenden

Den 1 oktober 2020 hävs besöksförbudet på alla äldreboenden i Sverige. Sedan den 6 november uppmanas anhöriga att avstå från besök i våra kommunala boenden för att minska smittspridningen. 

Äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättningar tillhör de särskilt utsatta riskgrupperna som löper störst risk att utsättas för allvarliga konsekvenser vid smitta med coronaviruset.

Ta alltid kontakt med det aktuella boendet för att ta reda på vad som gäller för besök där. Generellt gäller att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas som alltid.

Så här kan det gå till:

För dig med hemtjänst

Hemtjänsten arbetar som vanligt med att du ska få dina beviljade insatser. Om det skulle bli ett stort personalbortfall kan vi behöva begränsa vissa insatser under en period. I ett sådant läge prioriterar vi hygien, mat och läkemedel. Tillsynsbesök kan komma att ske via telefonkontakt och besök där du behöver ledsagare (till exempel till vårdcentral) kan behöva att bokas om.

Hemtjänst för fritidsboende

Vi tar emot beställningar på hemtjänst vid så kallad tillfällig vistelse (det vill säga dig som bor i fritidsboende) i kommunen även fortsättningsvis. Det är ett lagkrav. Vi kan dock inte garantera att beställningen kan utföras under den önskade perioden på grund av minskad personalstyrka på grund av sjukdom.

Därför vill vi starkt avråda från att komma till ditt fritidsboende om du är i behov av hemtjänst.

Idrottsanläggningar

Tjörns idrottshallar och lokaler är öppna för bokningar för aktiviteter för alla åldrar. 1 juli tas kravet om maxantal och 10 kvadratmeter per person enligt begränsningsförordningen bort.

Omklädningsrummen är stängda till 15 juli.

Det är viktigt att alla föreningar även fortsatt genomför sina aktiviteter, träningar och matcher utifrån Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters författningar, föreskrifter och allmänna råd.

Tjörns ishall är stängd under sommaren till och med 31 augusti med anledning av renovering, förutom under vecka 32 då det är lägerverksamhet i ishallen.

Kulturskolan

Kulturskolan är igång. De som önskar kan få digital undervisning istället för att vara på plats. Musiklektioner med de yngre eleverna kommer att genomföras på plats. Undervisning för ungdomar födda 2002 och tidigare erbjuds fortsatt digitala upplägg.

Gruppverksamhet (dans, teater, film, akvarellmålning, orkester) är öppna för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Inga vuxna får vara i kulturskolans lokaler utöver personal.

Kultur- och fritidscentra

Delta öppnar upp sin ordinarie verksamhet och avser att genomföra planerade aktiviteter.

Idrottsanläggningar

Tjörns idrottshallar och lokaler är öppna för bokningar för aktiviteter för alla åldrar. 1 juli tas kravet om maxantal och 10 kvadratmeter per person enligt begränsningsförordningen bort.

Omklädningsrummen är stängda till 15 juli.

Det är viktigt att alla föreningar även fortsatt genomför sina aktiviteter, träningar och matcher utifrån Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters författningar, föreskrifter och allmänna råd.

Tjörns ishall är stängd under sommaren till och med 31 augusti med anledning av renovering, förutom under vecka 32 då det är lägerverksamhet i ishallen.

Även i natur- och frilufslivet har alla ett ansvar att minska risken för smittspridning av covid-19. Av omsorg om varandra, för allas säkerhet och solidaritet med riskgrupper, tänk på att

Vi behöver alla hjälpas åt att minska trängseln ombord på färjor och bussar för att minska risken för smittspridning. Undvik onödiga resor med kollektivtrafiken och gå eller cykla istället om du har möjlighet. Tänk på att undvika rusningstrafiken och håll avstånd till dina medresenärer.

Färjan Hakefjord till Åstol, Dyrön och Tjörnekalv kör med minskat antal passagerare. Hakejord tar i vanliga fall 120 passagerare men tar nu ombord 60 passagerare. Vid behov sätts extrafärja in under sommaren.

Sommartidtabellen börjar gälla 14 juni och finns på Västtrafiks hemsida.

Restauranger ska kunna säkerställa att det inte blir trängsel. Mat och dryck får endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk. Serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.

Kommunens inspektörer besöker kontinuerligt restauranger och serveringar för att se till att reglerna efterlevs. Kontroller kan också göras i samband med att det kommer in klagomål.

Sommarens större evenemang skjuts fram eller ställs in. Tillsvidare erbjuds mindre arrangemang och aktiviteter med begränsat antal medverkande eller publik enligt gällande riktlinjer. Mycket arrangeras utomhus och är riktat till barn och unga.

Tjörns bibliotek öppnar fler tjänster från och med den 7 juni och från den 15 juli är biblioteken öppna som vanligt.
Utöver den ordinarie utlåningenkan du:

Digitala tjänster i biblioteken:

Kommunfullmäktige slopar avgift för serveringstillstånd och alkoholservering

I juni 2021 beslutade Tjörns kommunfullmäktige att ta bort avgifterna för företag när det gäller serveringstillstånd och alkoholservering.

Slopat karensavdrag

Riksdagen har beslutat att tillfälligt slopa karensdagen från och med 11 mars för att sjuka ska stanna hemma och minska risken för smittspridning. Staten kommer att ersätta den enskilde för detta, vilket betyder att du som företagare inte ska drabbas av ökade kostnader. För den senaste informationen, se Försäkringskassans webbplats.

Stöd till företagare

Tillväxtverket har samlat regeringens olika stödåtgärder för företagare på sin webbplats.

Göteborgsregionens kommuner, via Business Region Göteborg, har instiftat funktionen Företagslots Extra som har till uppgift att guida dig som företagare i de tillfälliga lagar och stödpaket som presenteras. Du som företagare med färre än 20 anställda få hjälp av Företagsakuten kostnadsfritt.

Idrottsanläggningar

Tjörns idrottshallar och lokaler är öppna för bokningar för aktiviteter för alla åldrar. 1 juli tas kravet om maxantal och 10 kvadratmeter per person enligt begränsningsförordningen bort.

Omklädningsrummen är stängda till 15 juli.

Det är viktigt att alla föreningar även fortsatt genomför sina aktiviteter, träningar och matcher utifrån Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters författningar, föreskrifter och allmänna råd.

Tjörns ishall är stängd under sommaren till och med 31 augusti med anledning av renovering, förutom under vecka 32 då det är lägerverksamhet i ishallen.

Kontakt

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet