Tjörn kommuns logga, till startsidan

Information om coronaviruset (covid-19)

Publicerad 20 januari 2022, kl 14:15

Så påverkas kommunens service till dig.

  • Vaccinera dig.
  • Arbete hemma för den som kan göra det.
  • Håll avstånd.
  • Undvik trängsel.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion.

Från och med den 20 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som inga symptom har behöver inte testa dig. Det är framförallt personer med stora medicinska behov, arbetar inom hälso- och som sjukvård, har ett arbete som kräver fysisk närvaro som ska testas. Det räcker med ett självtest.

Västra Götalandsregionen erbjuder provtagning för att se om man har antikroppar mot covid-19. Det finns även andra privata aktörer på marknaden som erbjuder detta test.

Antikroppstest är blodprov som visar om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Ett positivt svar tyder på genomgången infektion med viss immunitet. Men man vet ännu inte hur god immuniteten är eller hur länge den varar.

Även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Men för att bryta smittkedjor och hålla smittspridningen nere är det mycket viktigt att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Testet visar pågående infektion och är inte ett antikroppstest. Information kring tider och plats hittar du på respektive vårdcentrals hemsida.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1–9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Antal fall av covid-19 på Tjörn

Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd. Tjörns kommun får ingen information om det från vården. Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer som har covid-19.

Om, när, ifall vi får bekräftade fall på något av kommunens boenden får övriga boende och deras anhöriga information om det. Om det förekommer fall i skolan kommuniceras det ut efter konsultation från Smittskyddet i Västra Götaland.

Det finns flera platser och aktörer där du kan boka tid för vaccination.

Sedan pandemin bröt ut har tillsynsinsatserna inom miljöområdet kraftigt minskat till enbart händelsestyrd tillsyn, men nu har vi börjat boka upp ordinarie miljötillsyn igen. Livsmedelstillsynen har fortgått under hela pandemin.

Antal besökare till Mötesplats Tjörn begränsas till 5 personer inomhus.
Utomhus gäller totalt 12 personer, 4 personer per bord med rekommenderat avstånd.

Drop-in-besöken på bygg-, miljö- och va-avdelningarna är inställda tills vidare.

Byggavdelningen

Mejla din fråga till byggavdelningen och uppge namn, telefonnummer du vill bli uppringd på, fastighetsbeteckning och en kort beskrivning av vad din fråga avser, så återkommer någon av våra handläggare till dig.

Mejla ditt ärende till miljöavdelningen och uppge namn, telefonnummer du vill bli uppringd på så återkommer våra handläggare till dig.

Tjörns kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Distansundervisning i Häggvallsskolan 24-25 januari

Häggvallsskolan har distansundervisning den 24 och 25 januari.

Ersättning till vårdnadshavare när förskola och skola stänger

Regeringen har förlängt möjligheten till tillfällig föräldrapenning när förskola och skola stänger på grund av pandemin. Vänd dig till Försäkringskassan med frågor kring ersättning.

Gurgeltester elever i grundskola

För närvarande rekommenderar Västra Götalandsregionen att inte använda gurgeltester.

Hämtning och lämning förskola och fritids

Grundregeln är att vårdnadshavare hämtar och lämnar barnet utanför förskolan. Om det finns behov av att hämta eller lämna inomhus gör vi så här: Gå inte längre in i förskolan än hallen. Är det trångt i hallen vänta utanför.

Om man har symptom men ändå måste hämta/lämna ring då till avdelningen så plockar de ihop barnets kläder och tillhörigheter.

Så länge stannar förskolebarnen hemma vid sjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19. Om fem dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter fem dygn.

Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Om rektor och vårdnadshavare inte är överens är det rektor som avgör.

Symptomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att när någon i hushållet har bekräftad covid-19 ska symptomfria barn stanna hemma. Symptomfria barn ska alltså inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet. Detta för att minska smittspridning och skapa arbetsro i skolan.

Om det visar sig helt omöjligt för dig och din familj ber vi dig ta kontakt med berörd rektor för att få instruktioner om särskilda rutiner för hämtning och lämning av förskolebarn.

Så länge stannar elever hemma vid sjukdom

Elever stannar hemma tills eleven är helt symtomfri plus 2 extra dygn.

Om 5 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan eleven återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Om ett barn blir sjukt och kan antas ha covid-19 finns mer.

Om en elev bor med någon som har covid-19 kan eleven fortsatt gå till skola och fritidshem, om hen är frisk, men utanför skolan bör barnet undvika att delta i fritidsaktiviteter. Det är i en sådan situation extra viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Skyddsutrustning kan användas i förskolan och skolan

Visir kan användas av medarbetare i skolan.

Handsprit i första hand till vården – tvätt med tvål och vatten

Nationella rekommendationer är god handhygien dvs handtvätt med tvål och vatten. Av samma anledning bär heller inte TMABs personal handskar.

Uppdatera vistelsetiden för barn i förskola och fritids

Vi ber vårdnadshavare med barn i förskolan och fritids att uppdatera era barns vistelsetid i appen Tieto Education. Detta är mycket viktigt för att vi på bästa sätt ska kunna planera bemanningen inför eventuellt ökande sjukskrivningar.

Skolplikt

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (till exempel via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en en smittbärare.

Information om sekretess

I de flesta fall kommer varken förskolan eller den som blir sjuk att veta vilken sjukdom det rört sig om. Om förskolan ändå skulle få veta att ett barn eller en medarbetare fått covid-19 får den informationen normalt inte spridas vidare, enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det finns dock undantag mot sekretessbestämmelserna, och varje situation kräver en sammantagen bedömning. En rad faktorer ska då vägas in, däribland skyddet för den enskilde, vilken sjukdom det gäller, verksamhetens utformning och behovet av information.

Boende och hemtjänst påverkas av coronaviruset genom att det finns särskilda rutiner för att minska smittspridning.

Avstå att besöka våra särskilda boenden

Mot bakgrund av den ökade smittspridningen av covid-19 och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Västra Götaland vädjar vi till er närstående att ni i möjligaste mån avstår från att besöka kommunens särskilda boenden. Vår önskan är att så långt det är möjligt skydda de mest sårbara i samhället och minska risken för smittspridning.

För dig med hemtjänst

Hemtjänsten arbetar som vanligt med att du ska få dina beviljade insatser. Om det skulle bli ett stort personalbortfall kan vi behöva begränsa vissa insatser under en period. I ett sådant läge prioriterar vi hygien, mat och läkemedel. Tillsynsbesök kan komma att ske via telefonkontakt och besök där du behöver ledsagare (till exempel till vårdcentral) kan behöva att bokas om.

Idrottsanläggningar

Tjörns idrottshallar och lokaler är öppna för bokningar för aktiviteter för alla åldrar.

Kulturskolan

Kulturskolan är igång. De som önskar kan få digital undervisning istället för att vara på plats. Musiklektioner med de yngre eleverna kommer att genomföras på plats. Undervisning för ungdomar födda 2002 och tidigare erbjuds fortsatt digitala upplägg.

Gruppverksamhet (dans, teater, film, akvarellmålning, orkester) är öppna för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Inga vuxna får vara i kulturskolans lokaler utöver personal.

Kultur- och fritidscentra

Kommunfullmäktige slopar avgift för serveringstillstånd och alkoholservering

I juni 2021 beslutade Tjörns kommunfullmäktige att ta bort avgifterna för företag när det gäller serveringstillstånd och alkoholservering.

Stöd till företagare

Tillväxtverket har samlat regeringens olika stödåtgärder för företagare på sin webbplats.

Göteborgsregionens kommuner, via Business Region Göteborg, har instiftat funktionen Företagslots Extra som har till uppgift att guida dig som företagare i de tillfälliga lagar och stödpaket som presenteras. Du som företagare med färre än 20 anställda få hjälp av Företagsakuten kostnadsfritt.

Kontakt

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet