Tjörn kommuns logga, till startsidan

Information om coronaviruset (covid-19)

Publicerad 28 april 2021, kl 07:00

Så påverkas kommunens service till dig.

  • Handla ensam i butik
  • Maxantalet i ett sällskap på restaurang är fyra personer.
  • Fritidsverksamheter för barn och unga födda 2002 eller senare är öppna.
  • Munskydd ska alltid användas i kollektivtrafiken.
  • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma.

Västra Götalandsregionen provtar och analyserar för pågående covid-19-infektion.

Västra Götalandsregionen erbjuder provtagning för att se om man har antikroppar mot covid-19. Det finns även andra privata aktörer på marknaden som erbjuder detta test.

Antikroppstest är blodprov som visar om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Ett positivt svar tyder på genomgången infektion med viss immunitet. Men man vet ännu inte hur god immuniteten är eller hur länge den varar.

Nu kan även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Men för att bryta smittkedjor och hålla smittspridningen nere är det mycket viktigt att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Testet visar pågående infektion och är inte ett antikroppstest. Information kring tider och plats hittar du på respektive vårdcentrals hemsida.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1–9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Antal fall av covid-19 på Tjörn

Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd. Tjörns kommun får ingen information om det från vården. Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer som har covid-19.

Om, när, ifall vi får bekräftade fall på något av kommunens boenden får övriga boende och deras anhöriga information om det. Om det förekommer fall i skolan kommuniceras det ut efter konsultation från Smittskyddet i Västra Götaland.

Vaccinationerna mot covid-19 hos personer inom bland annat äldreomsorg och hemtjänst med kommunal hälso- och sjukvård var klara vecka 10.

Tills vidare sker inga byten av vattenmätare.

Tills vidare ställs planerad miljötillsyn in. Endast de som kan ske på distans eller utomhus äger rum.

Antal besökare till Mötesplats Tjörn begränsas till 5 personer.

Drop-in-besöken på bygg-, miljö- och va-avdelningarna är inställda tills vidare.

Byggavdelningen

Mejla din fråga till byggavdelningen och uppge namn, telefonnummer du vill bli uppringd på, fastighetsbeteckning och en kort beskrivning av vad din fråga avser, så återkommer någon av våra handläggare till dig.

Mejla ditt ärende till miljöavdelningen och uppge namn, telefonnummer du vill bli uppringd på så återkommer våra handläggare till dig.

Tjörns kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fortsatt växelvis distansundervisning för åk 7, 8 och 9 vårterminen ut.

Med anledning av VGR/smittskydds rekommendation om att högstadierna fortsatt ska bedrivas utan trängsel tillsammans med det osäkra smittläget, har beslut om fortsatt distansundervisning på högstadierna tagits.

År 6 på Häggvallsskolan berörs inte då de inte tillhör högstadiet, de undervisas som vanligt i skolan.

Under v 17, 26–30 april

Åk 9 undervisas på plats i skolan och åk 7 och 8 på distans.

Under v 18, 3–7 maj

Åk 8 undervisas på plats i skolan och åk 7 och 9 på distans.

Under v 19, 10 – 12 maj (Kristi Himmelfärdshelg)

Åk 9 undervisas på plats i skolan och åk 7 och 8 på distans.

Under v 20, 17 – 21 maj

Åk 7 undervisas på plats i skolan och åk 8 och 9 på distans.

Under v 21, 24 – 28 maj

Åk 9 undervisas på plats i skolan och åk 7 och 8 på distans.

Under v 22, 31 maj – 4 juni

Åk 8 på plats i skolan och åk 7 och 9 på distans.

Under v 23, 7 – 11 juni (avslutning år 9 fredag 11/6)

Åk 9 undervisas på plats i skolan och åk 7 och 8 på distans.

Under v 24, 14 juni = avslutning för åk 7 och 8

År 6 samt särskild undervisningsgrupp på Häggvallsskolan berörs inte av distansundervisning utan har, som tidigare, all sin undervisning på plats i skolan.

Måltidsbeställningar fortsätter enligt samma rutin som tidigare.

Vi uppmanar också vårdnadshavare att informera rektor på skolan om elev har bekräftad covid-19-smitta. Detta för att vi ska få en så god bild som möjligt av smittoläget och kunna göra korrekta bedömningar av hur undervisningen ska bedrivas för att hålla nere smittan. För allas skull.

Hämtning och lämning förskola och fritids

Grundregeln är att vårdnadshavare hämtar och lämnar barnet utanför förskolan. Om det finns behov av att hämta eller lämna inomhus gör vi så här: Gå inte längre in i förskolan än hallen. Är det trångt i hallen vänta utanför.

Om man har symptom men ändå måste hämta/lämna ring då till avdelningen så plockar de ihop barnets kläder och tillhörigheter.

Så länge stannar förskolebarnen hemma vid sjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19. Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Om rektor och vårdnadshavare inte är överens är det rektor som avgör.

Symptomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har en ny rekommendation (1 december 2020) om att när någon i hushållet har bekräftad covid-19 ska symptomfria barn stanna hemma. Symptomfria barn ska alltså inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet. Detta för att minska smittspridning och skapa arbetsro i skolan.

Om det visar sig helt omöjligt för dig och din familj ber vi dig ta kontakt med berörd rektor för att få instruktioner om särskilda rutiner för hämtning och lämning av förskolebarn.

Så länge stannar elever hemma vid sjukdom

Eleer stannar hemma tills eleven är helt symtomfritt plus 2 extra dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan eleven återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Om ett barn blir sjukt och kan antas ha covid-19 finns mer.

Om en elev bor med någon som har covid-19 kan eleven fortsatt gå till skola och fritidshem, om hen är frisk, men utanför skolan bör barnet undvika att delta i fritidsaktiviteter. Det är i en sådan situation extra viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Folkhälsomyndigheten skriver: "Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symptom av covid-19 och att skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Därför är vår bedömning att grundskolan och övriga obligatoriska skolformer bör vara öppna under pandemin."

Inventering av vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken

Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett ett digitalt formulär vilket vi är beredda att skicka ut via Unikum. Vi väljer att avvakta detta för närvarande eftersom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ännu inte definierat exakt vilka yrken som kommer att omfattas.

Vid en eventuell stängning av skolor blir kommunen skyldig att tillhandahålla barnomsorg och fritids för de vårdnadshavare där båda vårdnadshavarna eller en av två särboende vårdnadshavare har ett sådant yrke som omfattas av bestämmelsen.

Skyddsutrustning kan användas i förskolan och skolan

Från v ecka 3 kan visir användas av medarbetare i skolan.

Handsprit i första hand till vården – tvätt med tvål och vatten

Handsprit är en bristvara och den som kommunen köper, används ska främst användas till kommunal sjukvård och äldreomsorg. Tillgången på handsprit ser olika ut på våra förskolor och skolor. Den som finns är rester från tidigare influensautbrott. Nationella rekommendationer är god handhygien dvs handtvätt med tvål och vatten. Av samma anledning bär heller inte TMABs personal handskar.

Uppdatera vistelsetiden för barn i förskola och fritids

Vi ber vårdnadshavare med barn i förskolan och fritids att uppdatera era barns vistelsetid i appen Tieto Education. Detta är mycket viktigt för att vi på bästa sätt ska kunna planera bemanningen inför eventuellt ökande sjukskrivningar.

Skolplikt

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (till exempel via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en en smittbärare.

Information om sekretess

I de flesta fall kommer varken förskolan eller den som blir sjuk att veta vilken sjukdom det rört sig om. Om förskolan ändå skulle få veta att ett barn eller en medarbetare fått covid-19 får den informationen normalt inte spridas vidare, enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det finns dock undantag mot sekretessbestämmelserna, och varje situation kräver en sammantagen bedömning. En rad faktorer ska då vägas in, däribland skyddet för den enskilde, vilken sjukdom det gäller, verksamhetens utformning och behovet av information.

Tjörn har inga egna gymnasieskolor. Vi har ansvar för ett antal elever som går på skolor och utbildningar i andra kommuner och det är upp till varje enskild utbildningsinstans att besluta hur och vad man kommer göra och informera om det.

Boende och hemtjänst påverkas av coronaviruset genom att det finns särskilda rutiner för att minska smittspridning. Sedan den 6 november uppmanas anhöriga att avstå från besök i våra kommunala boenden för att minska smittspridningen.

Vaccinerade personer kan ta emot besök i den egna lägenheten, eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder. Det är dock fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger skydd mot covid-19. Därför behöver många åtgärder kvarstå, så att ovaccinerade personer fortsätter att skyddas från smitta.

Olika typer av besök och att träffas

Möten genom plexiglas

Kommunen har inrättat så kallade säkra mötesplatser utomhus så att du ska kunna besöka dina närstående. Då sitter ni på varsin sida av ett stort plexiglas dit personalen tar med din anhörige. Kontakta respektive boende för mer information om detta.

Promenad med rullstol och visir

Du kan även få ta med din anhörige på promenad i rullstol en stund. Då förbereder personalen din anhörige och du får ett visir av personalen att använda. Kontakta respektive boende för mer information om detta.

Besök tillåtet på äldreboenden och LSS-boenden

Den 1 oktober 2020 hävs besöksförbudet på alla äldreboenden i Sverige. Sedan den 6 november uppmanas anhöriga att avstå från besök i våra kommunala boenden för att minska smittspridningen. 

Äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättningar tillhör de särskilt utsatta riskgrupperna som löper störst risk att utsättas för allvarliga konsekvenser vid smitta med coronaviruset.

Ta alltid kontakt med det aktuella boendet för att ta reda på vad som gäller för besök där. Generellt gäller att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas som alltid.

Så här kan det gå till:

För dig med hemtjänst

Hemtjänsten arbetar som vanligt med att du ska få dina beviljade insatser. Om det skulle bli ett stort personalbortfall kan vi behöva begränsa vissa insatser under en period. I ett sådant läge prioriterar vi hygien, mat och läkemedel. Tillsynsbesök kan komma att ske via telefonkontakt och besök där du behöver ledsagare (till exempel till vårdcentral) kan behöva att bokas om.

Hemtjänst för fritidsboende

Vi tar emot beställningar på hemtjänst vid så kallad tillfällig vistelse (det vill säga dig som bor i fritidsboende) i kommunen även fortsättningsvis. Det är ett lagkrav. Vi kan dock inte garantera att beställningen kan utföras under den önskade perioden på grund av minskad personalstyrka på grund av sjukdom.

Därför vill vi starkt avråda från att komma till ditt fritidsboende om du är i behov av hemtjänst.

Idrottsanläggningar

Tjörns ishall, Tjörnhallen i Häggvallskolan och övriga idrottssalar i skolor är åter öppna för organiserad föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare, från och med den 25 januari.

Föreningarna uppmanas även att ha något kortare pass så det blir ställtid mellan passen, hålla träningspassen i mindre grupper och att om möjligt förlägga träning utomhus.

Föreningarna ansvarar för att pandemilag, allmänna råd och rekommendationer följs.

Personer födda 2002 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och om möjligt träna utomhus.

Information med maxantal personer som får vistas i respektive lokal kommer att finnas på kommunens hemsida och på anslag i respektive lokal.

Omklädningsrum är fortsatt stängda med undantag av omklädningsrummen i ishallen. Dock gäller maxantalsregeln även i omklädningsrum. Det gör att det kommer att vara väldigt få personer som kommer att kunna nyttja ishallens omklädningsrum samtidigt, då alla besökare ska ha minst 10 kvadratmeter var till sitt förfogande.

Kulturskolan

Kulturskolan är igång. De som önskar kan få digital undervisning istället för att vara på plats. Musiklektioner med de yngre eleverna kommer att genomföras på plats. Undervisning för ungdomar födda 2002 och tidigare erbjuds fortsatt digitala upplägg.

Gruppverksamhet (dans, teater, film, akvarellmålning, orkester) är öppna för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Inga vuxna får vara i kulturskolans lokaler utöver personal.

Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra (öppen ungdomsverksamhet) är öppna för årskurs 6-9. Hänsyn kommer att tas till pandemilagens kvadratmeter-regel. Viss verksamhet arrangeras utomhus.

För äldre ungdomar erbjuds fortsatta digitala forum.

Det är förstås lika angeläget att barn och ungdomar som deltar i olika fritidsverksamheter inte har några sjukdomssymtom. Om barn och personal har symtom som till exempel hosta, snuva eller feber ska de stanna hemma.

Deltas webbplats — se vad som gäller för olika aktiviteter

Idrottsanläggningar

Tjörns ishall, Tjörnhallen i Häggvallskolan och övriga idrottssalar i skolor är åter öppna för organiserad föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare.

Föreningarna uppmanas att ha något kortare pass så det blir ställtid mellan passen, hålla träningspassen i mindre grupper och att om möjligt förlägga träning utomhus.

Föreningarna ansvarar för att pandemilag, allmänna råd och rekommendationer följs.

Personer födda 2002 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och om möjligt träna utomhus.

Information med maxantal personer som får vistas i respektive lokal finns på kommunens hemsida och på anslag i respektive lokal.

Omklädningsrum är fortsatt stängda med undantag av omklädningsrummen i ishallen. Dock gäller maxantalsregeln även i omklädningsrum. Det gör att det kommer att vara väldigt få personer som kommer att kunna nyttja ishallens omklädningsrum samtidigt, då alla besökare ska ha minst 10 kvadratmeter var till sitt förfogande.

Även i natur- och frilufslivet har alla ett ansvar att minska risken för smittspridning av covid-19. Av omsorg om varandra, för allas säkerhet och solidaritet med riskgrupper, tänk på att

Vi behöver alla hjälpas åt att minska trängseln ombord på färjor och bussar för att minska risken för smittspridning. Undvik onödiga resor med kollektivtrafiken och gå eller cykla istället om du har möjlighet. Tänk på att undvika rusningstrafiken och håll avstånd till dina medresenärer.

Restauranger ska kunna säkerställa att det inte blir trängsel. Mat och dryck får endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk. Serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.

Kommunens inspektörer besöker kontinuerligt restauranger och serveringar för att se till att reglerna efterlevs. Kontroller kan också göras i samband med att det kommer in klagomål.

Inomhusarrangemang och evenemang skjuts fram eller ställs in tillsvidare. Rullande verksamhet för barn och unga äger rum i anpassade lokaler (restriktionerna gäller inte födda 2002 eller senare).

Skärhamns bibliotek och Häggvallbiblioteket har öppet som vanligt men under rådande omständigheter är biblioteken på Tjörn inga mötesplatser. Du kan inte slå dig ned, använda publik dator eller göra utskrifter. Lånetiden på media är i regel lite längre och så även online-lånekortens giltighetstid.

Digitala tjänster i biblioteken:

  • Låna två e-böcker eller e-ljudböcker. Tjänsten har utökats från en till två böcker i taget.
  • Läs tidningar från hela världen. Med tjänsten Pressreader kan du välja mellan tusentals dagstidningar och tidskrifter från hela världen.
  • Se på film via cineasterna.se
  • Lär dig ett nytt språk. Du kan ladda ner en språkkurs gratis i mobilen. Välj mellan 150 språk! Tjänsten heter uTalk.

Slopat karensavdrag

Riksdagen har beslutat att tillfälligt slopa karensdagen från och med 11 mars för att sjuka ska stanna hemma och minska risken för smittspridning. Staten kommer att ersätta den enskilde för detta, vilket betyder att du som företagare inte ska drabbas av ökade kostnader. För den senaste informationen, se Försäkringskassans webbplats.

Stöd till företagare

Tillväxtverket har samlat regeringens olika stödåtgärder för företagare på sin webbplats.

Göteborgsregionens kommuner, via Business Region Göteborg, har instiftat funktionen Företagslots Extra som har till uppgift att guida dig som företagare i de tillfälliga lagar och stödpaket som presenteras. Du som företagare med färre än 20 anställda få hjälp av Företagsakuten kostnadsfritt.

Vi följer regeringens rekommendationer där inte nödvändiga kommunala anläggningar även i fortsättningen ska vara stängda. Undantaget är verksamhet för barn födda 2002 eller senare.

Idrottsanläggningar

Tjörns ishall, Tjörnhallen i Häggvallskolan och övriga idrottssalar i skolor är öppna för organiserad föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare.

Information med maxantal personer som får vistas i respektive lokal finns här på webbplatsen och på anslag i respektive lokal.

Hyror och avgifter kommunens lokaler inkl maxantal

Omklädningsrum är fortsatt stängda med undantag av omklädningsrummen i ishallen. Dock gäller maxantalsregeln även i omklädningsrum. Det gör att det kommer att vara väldigt få personer som kommer att kunna nyttja ishallens omklädningsrum samtidigt, då alla besökare ska ha minst 10 kvadratmeter var till sitt förfogande.

Föreningarna uppmanas att ha något kortare pass så det blir ställtid mellan passen, hålla träningspassen i mindre grupper och att om möjligt förlägga träning utomhus.

Föreningarna ansvarar för att covid-19-lagen, allmänna råd och rekommendationer följs.

Personer födda 2002 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och om möjligt träna utomhus.

Kontakt

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet