Reglemente för pensionärsrådet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Dnr. 2007/268-003 Reviderat KF § 95,
2019-03-21

Reglemente för pensionärsrådet i Tjörns
kommun

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information
mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och nämnder samt Tjörns Bostads AB.


Syfte

Syftet med pensionärsrådet är att:


- Rådet ska förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre.
- Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
- Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas
  verksamhetsplaner.
- Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
- Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
- Rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.


Pensionärsrådet ska vara en mötesplats för samråd före beslut, i välfärdsfrågor
och i synnerhet i frågor som berör äldre (socialnämndens beslutsområde) och
inför strategisk plan, verksamhetsplan med budget samt i större
samhällsplaneringsfrågor (samhällsbyggnadsnämndens beslutsområde).
Pensionärsrådet är remiss- och referensgrupp i frågor som berör äldres
situation i kommunen, men har inte ställning som kommunal nämnd.

 

Uppgifter/verksamhetsområde

Pensionärsrådet ska aktivt följa utvecklingen inom det välfärdspolitiska
området och i synnerhet inom äldreområdet och samhällsutvecklingen i stort.
Kommunen skall i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell
nämnd/styrelse före beslut. Kommunen ska informera om sin verksamhet,
planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få
aktualitet för kommunens pensionärer.


Kommunen ges, genom rådet, möjlighet att få pensionärsorganisationernas
synpunkter samt att samråda med det i ett tidigt skede av olika
beredningsprocesser enligt socialtjänstlagen.


Pensionärerna har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga
anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjlighet till en god
livskvalitet. Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden göra sig väl
förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i
uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta
område.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen
samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Rådets sammansättning

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutit till socialnämnden och
administreras av socialnämnden.


Rådet ska bestå av sju ledamöter, fyra ledamöter samt fyra personliga
ersättare, utsedda av pensionärsorganisationerna. Tre ledamöter med
personliga ersättare utses av kommunen.


Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB utser en
ledamot och en ersättare ur respektive nämnd/styrelse. Socialnämndens
ledamot föreslås till ordförande. Ledamöter och ersättare utses för den tid som
överensstämmer med den politiska mandatperioden.
Pensionärsföreningar, öppna för alla och anslutna till riksorganisationen, skall
utse två ledamöter och två ersättare vardera.


Rådet utser ordförande på förslag av socialnämnden och vice ordförande utses
av pensionärsorganisationerna.


Ersättare för pensionärsföreningarna får närvara vid pensionärsrådets
sammanträden. Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår dock
endast om ersättare tjänstgör.

Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, erbjuds att medverka med två
representanter (adjungeras).

Arbetsformer

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Två sammanträden skall behandla
kommunens respektive socialnämndens budget. Extra sammanträde skall
hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
Datum för sammanträdesdagar fastställs vid årets första sammanträde.


Sammanträdena planeras så att de genomförs i god tid före socialnämndens
sammanträde, då nämndens dagordning utgör en punkt på rådets dagordning.
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall tillställas rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar
före sammanträdet och på sådant sätt att vidare information och beredning
underlättas. Med tillställas avses expedieras.


Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett presidium/beredningsgrupp.
Rådets ställningstaganden skall, efter varje sammanträde, redovisas genom
beslutsprotokoll, som delges rådets ledamöter och ersättare samt kommunala
nämnder och kommunstyrelsen. Protokollet bör justeras inom 14 dagar.

Reglemente

Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunfullmäktige.
Ändring av reglemente kan initieras av kommunala pensionärsrådet eller
kommunstyrelsen.

Arvode

Sammanträdesarvode till pensionärsorganisationernas representanter enligt
kommunens arvodesbestämmelser. För förtroendevald i Tjörns kommun ingår
uppdraget i det fasta arvodet om sådant föreligger, annars gäller kommunens
arvodesbestämmelser.

Sidan senast uppdaterad 2019-09-17 13.38
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se