Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind ENE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:


Rullstol

Om du har en funktionsnedsättning och svårigheter att klara ditt dagliga liv och har behov av hjälp så kan kommunen erbjuda olika former av stöd och service.

Stödet som kommunen ger ska stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv. Stöd finns även för dig som har en tillfällig funktionsnedsättning och för dig som är anhörig.

Stöd till personer med funktionsnedsättning finns i form av  hemtjänst, boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice.

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Tidigare användes benämningen handikapp, idag är det ersatt med begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Där definitionen för begreppet funktionsnedsättning är nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och för begreppet funktionshinder en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Lagar som styr

Utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL, har den enskilde rätt att ansöka om insatser och efter individuell behovsbedömning få ett beslut

Enligt SoL skall dina behov tillgodoses så att du uppnår en skälig levnadsnivå medan LSS ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor.

Vem får ansöka om insatser och stöd?

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL. Mer information finns under Stöd enligt socialtjänstlagen.

För att få stöd enligt LSS ska du tillhöra de personkretsar som lagen avser. Mer information finns under Stöd och service enligt LSS.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan läsa mer under Psykisk ohälsa.

Överklagan

Om du får du avslag på din ansökan om insats kan du eller din företrädare överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar avslaget får du med beslutet. Handläggaren som fattat beslutet kan hjälpa dig att överklaga. 

Sidan senast uppdaterad 2019-04-09 14.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se