Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kvalitetsmål och kvalitetsdeklarationer

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Socialnämnden har beslutat vilka mål som förvaltningen ska nå med det arbete som direkt riktar sig till externa kunder, som till exempel boende, brukare, hemtjänsttagare och klienter.

Kvalitetsmål och kvalitetsdeklarationer för Socialförvaltningen.

Socialförvaltningen ska verka för att på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

 • ekonomiska och sociala trygghet,
 • jämlikhet i levnadsvillkor,
 • Aktivt deltagande i samhällslivet
Socialförvaltningens kvalitetsmål utgår från och baseras på de begrepp som lyfts fram i Socialtjänstlagen (2001:453), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och lag om Hälso- och sjukvård (1982:763)


Trygghet
Alla som söker stöd, vård, behandling och rehabilitering ska känna sig säkra på att insatser ges utifrån individens behov och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Medborgarna ska kunna känna sig trygga med att de får ett professionellt och rättssäkert bemötande av kompetent personal under sekretess.

Detta uppnår vi bland annat genom:

 • Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.
 • Att allt stöd och alla insatser utgår från individens behov och i samråd med denne.
 • Att alla som söker stöd och insatser tilldelas en socialsekreterare, som blir dennes handläggare.
 • Att informera om aktuella lagar och riktlinjer

Kvalitetsdeklaration

 • Att personalen som besöker dig i ditt hem ska visa sin ID bricka när de presenterar sig och att personal inom särskilt boende bär namnbricka

Kvalitetsdeklaration

 • Att utredning ska bedrivas skyndsamt och som längst vara 4 månader för ärenden som rör barn och 3 månader som rör LSS-beslut.

Kontinuitet

Ha en fungerande samverkan, både internt och externt, kring den enskilde och säkerställa att alla får den information som behövs för att rätt insats ska ges till rätt person.

Detta uppnår vi bland annat genom:

 • Att så långt det är möjligt minimera antalet personal som deltar i stödet kring den enskilde och dess närstående
 • Att det finns upprättade rutiner och handlingsplaner för samverkan internt och externt.
 • Att alla skall ha en socialsekreterare/sjuksköterska/kontaktperson som tillsammans med den enskilde planerar för de insatser som behövs.

Kvalitetsdeklaration

 • Att alla ska ha en patientansvarig sjuksköterska

Delaktighet

Den enskilde ska göras delaktig i de beslut som rör de insatser den enskilde får av respektive yrkesgrupp inom socialförvaltningen

Detta uppnår vi bland annat genom:

 • Att insatser och stöd så långt som möjligt skall utformas och genomföras i samråd med den enskilde och att den enskilde skall känna sig lyssnad på och har fått framföra sin åsikt.
 • Att tillhandahålla för den enskilde användarvänlig information.
 • Att kommunicera utredning och ge den enskilde möjlighet att kommentera innehållet.

Kvalitetsdeklaration

 • Att en individuell genomförandeplan påbörjas inom 14 dagar tillsammans med den enskilde och/eller dennes företrädare. Genomförandeplanen följs därefter upp var 6:e månad eller vid behov

Bemötande

I alla kontakter med socialförvaltningen skall den enskilde, anhöriga och andra bemötas på ett värdigt och respektfullt sätt. Den som har kontakt med socialförvaltningen skall känna sig trygg och få ett professionellt och rättssäkert bemötande. Verksamheten ska präglas av god tillgänglighet.

Detta uppnår vi bland annat genom:

 • Att alltid utgå från den enskildes specifika behov när det gäller val av insatser/åtgärder.
 • Att bemötandet alltid skall vara respektfullt och utgå från den enskildes integritet.
 • Att den enskilde skall kunna lämna meddelande på telefonsvarare till sin ansvariga socialsekreterare, dessa meddelanden skall besvaras inom 48 timmar.
 • Att mejl skall besvaras inom 24 timmar må-fre.

Kvalitetsdeklaration

 • Att du ska få återkoppling inom två arbetsdagar från det att din ansökan om hemtjänst nått socialsekreteraren

Kvalitetsdeklaration

 • Att du vid behov ska erbjudas ett personligt möte inom fem arbetsdagar från det att din ansökan nått socialsekreteraren

Barnperspektivet

Alla som söker socialförvaltningen ska känna att när beslut fattas som berör barn skall det särskilt beaktas med hänsyn till vad barns bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.

Detta uppnår vi bland annat genom:

 • Att Barncheck används samt dokumenteras
 • Att Barnperspektivet alltid skall beaktas i samtliga Tjänsteutlåtanden oavsett innehåll


Kvalitetsmålen gäller tills vidare.

De styrs av paragrafer i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidan senast uppdaterad 2018-02-21 09.25

Kontaktuppgifter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn
Tel: 0304-60 10 73
fax: 0304-60 10 79
sociala@tjorn.se

Avdelningschef
0304-60 16 45
ann-charlotte.nyren@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se