Tjörn kommuns logga, till startsidan

Avgifter och regler – förskola och fritidshem

Här får du en samlad bild över avgifterna för förskola och fritidshem och hur de räknas ut.

Så räknar vi ut din avgift

Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med högre inkomst får betala lite mer. Du registrerar inkomsten i vår e-tjänst.

Varje månad, även juli, betalar du en avgift för platsen. Det gör du oavsett om barnet använder platsen eller inte. Du betalar din avgift från och med den första dagen ditt barn har fått en placering.

Frågor om avgifter och betalning

Allt som är skattepliktigt räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (inte barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (den skattepliktiga delen)
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (den skattepliktiga delen)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Avgiften för barnomsorg baseras på hushållets sammanlagda inkomster. Ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Avgiftstaket för maxtaxa beräknas inför varje kalenderår.

 • Avgiftsnivå för 2023: Hushållet har en sammanlagd inkomst på 54 830 kr eller mer i måndaden

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har barnet rätt till det som kallas allmän förskola, det vill säga 15 timmars avgiftsfri förskola per vecka, eller 525 avgiftsfria timmar på ett år. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt. Detsamma gäller om barnet har rätt till förskola men vistas på förskolan mindre än 525 timmar per år.

Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att barnet inte kan vara på förskolan under lov- och studiedagar. Vistelsetiden beslutas av rektor utifrån verksamhetens planering.

Vill du ändra så att ditt barn får en avgiftsfri plats, behöver den nuvarande platsen först avslutas. Tänk på att det är två månades uppsägningstid.

Den befintliga platsen övergår till avgiftsfri förskoleplats efter två månader.Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att barnet inte kan vara på förskolan under lov- och studiedagar. Vistelsetiden beslutas av rektor utifrån verksamhetens planering.

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige

Avgifter i förskola år 2023

Vid fler än 15 timmar per vecka räknas den avgiftsfria delen (15 timmar per vecka) av från avgiften med 12 procent över samtliga månader, även juni och juli.

Om hushållet tillsammans har en inkomst på 54 830 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1 645 kronor för barn under tre år och 1 448 kronor för barn över tre år.

Från och med 1 januari 2023 till 31 december 2023 gäller avgiftsnivåerna nedan. Ditt yngsta barn räknas alltid som barn 1, ditt näst yngsta barn som barn 2 och så vidare.

Barn 1

Avgiftstak: 3 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 1 645 kronor

Barn 2

Avgiftstak: 2 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 1 097 kronor

Barn 3

Avgiftstak: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 584 kronor

Barn 4

Ingen avgift

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige

Avgifter i fritidshem år 2023

Från och med 1 augusti det år barnet fyller sex år har barnet rätt till en plats på fritidshem. Avgiftsnivåer nedan gäller för 2023. Ditt yngsta barn räknas alltid som barn 1 i tabellen, ditt näst yngsta barn som barn 2 och så vidare.

Barn 1

Avgiftstak: 2 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 1 097 kronor

Barn 2

Avgiftstak: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 548 kronor

Barn 3

Avgiftstak: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 548 kronor

Barn 4

Ingen avgift

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

Även om ditt barn vanligtvis inte går på fritidshem, kan det under kortare perioder under året finnas behov av tillfällig omsorg. Tänk på att ansökan är bindande.

Tillfällig omsorg: 100 kronor per dag oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Nej, du betalar alltid din avgift 12 månader per år – även vid inskolning, semester och vid sjukdom.

När du är föräldraledig eller aktivt arbetssökande har du som vårdnadshavare rätt till 15 timmars barnomsorg per vecka. Detta träder i kraft två veckor efter syskons födelse.

 • Från och med ett års ålder fram till höstterminen det år barnet fyller 3 år betalar man full avgift oavsett antal timmar som barnet vistas på förskolan.
 • Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga 15 timmars avgiftsfri förskola per vecka under terminerna. Detta måste du ansöka om vid föräldraledighet eller arbetslöshet för att platsen ska bli avgiftsfri. Rektor bestämmer vistelsetiderna och barnet får inte vistas på förskolan under skolloven.
 • Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska kunna vistas på förskolan även under loven när du är föräldraledig eller arbetssökande, betalar du ordinarie avgift för barnets plats hela året.

Vi justerar din faktura så snart vi kan. Om fakturan hinner skickas ut ändå görs en justering på din nästa faktura.

Frågor om avgift och fakturabelopp hänvisas till:

Frågor om fakturan är betald eller om OCR-nummer hänvisas till:

Nyttjas inte platsen under tre månader avslutas den. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom.

Vid delad faktura beräknas barnomsorgsavgiften utifrån varje hushålls sammanlagda inkomst och ni betalar då 50 procent var av barnomsorgsavgiften. Samtliga vuxnas inkomster, till exempel en ny sambo på samma adress, räknas därmed också in vid beräkning av avgiften.

Frågor om delad faktura hänvisas till:

Om förskoleverksamheten måste stänga på grund av extraordinära
orsaker gäller force majeure. Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser som inte kan hanteras på vanligt vis, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till.

Ingen reducering av avgiften kommer då att göras och de som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av stängningen har inte rätt till skadestånd från kommunen.

För att säkerställa att vi tagit ut rätt avgift gör vi varje år en efterkontroll hos Skatteverket. Då kontrolleras att årsinkomsten hos Skatteverket stämmer överens med de uppgifter som du anmält till Tjörns kommun. Visar det sig att du angett en för hög inkomst, får du pengar tillbaka. Har du däremot anmält en för låg inkomst, behöver du betala mellanskillnaden. Då skickar vi en faktura.

Kontakt

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet