Tjörn kommuns logga, till startsidan

Avgifter och regler – förskola och fritidshem

Här får du en samlad bild över avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem och hur de räknas ut.

Så räknar vi ut din avgift

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med högre inkomst får betala lite mer. Du registrerar inkomsten i vår e-tjänst.

Varje månad, även juli, betalar du en avgift för platsen i förskolan. Det gör du oavsett om barnet använder förskoleplatsen eller inte. Du betalar din avgift från och med den första dagen ditt barn har fått en placering.

Frågor om avgifter och betalning

Allt som är skattepliktigt räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (inte barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (den skattepliktiga delen)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (den skattepliktiga delen)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Avgiften för barnomsorg baseras på hushållets sammanlagda inkomster. Ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Tjänar ni 50 340 kronor eller mer i månaden före skatt har ni nått inkomsttaket för år 2021 och då betalar ni maxtaxa.

Frågor av avgift och faktura hänvisas till vår mejl

Frågor om fakturan är betald eller om OCR-nummer kontakta SOLTAK: 0771-180 810 - knappval 3

Vi justerar din faktura så snart vi kan. Om fakturan hinner skickas ut ändå görs en justering på din nästa faktura.

Nej, du betalar alltid din avgift 12 månader per år – även vid inskolning, semester och vid sjukdom.

Nyttjas inte platsen under tre månader avslutas den. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom.

Om ni önskar varsin faktura behöver ni mejla in till
barnomsorg@tjorn.se och meddela detta.

Vid delad faktura beräknas barnomsorgsavgiften utifrån varje hushålls inkomst och ni betalar då 50 procent av barnomsorgsavgiften.

Exempel:

Hushåll 1: Inkomst 27.000 – 50 procent 27.000 x 0.03 = 810 / 2 = 405 kronor

Hushåll 2: Inkomst 55.000 – 50 procent av maxtaxa 1510 kronor = 755 kronor

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets inkomst. Samtliga vuxna, till exempel en ny sambo, på samma adress räknas in i beräkning av barnomsorgsavgiften.

Från och med ett års ålder fram till höstterminen det år barnet fyller 3 år betalar man full avgift oavsett antal timmar som barnet vistas på förskolan.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga 15 timmars avgiftsfri förskola per vecka och 525 avgiftsfria timmar per år. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

Om förskoleverksamheten måste stänga på grund av extraordinära
orsaker gäller force majeure. Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser som inte kan hanteras på vanligt vis, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till.

Ingen reducering av avgiften kommer då att göras och de som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av stängningen har inte rätt till skadestånd från kommunen.

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har barnet rätt till det som kallas allmän förskola, det vill säga 15 timmars avgiftsfri förskola per vecka, eller 525 avgiftsfria timmar på ett år. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt. Detsamma gäller om barnet har rätt till förskola men vistas på förskolan mindre än 525 timmar per år.

Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att barnet inte kan vara på förskolan under lov- och studiedagar. Vistelsetiden beslutas av rektor utifrån verksamhetens planering.

Årlig efterkontroll av inkomst

För att säkerställa att vi tagit ut rätt avgift gör vi varje år en efterkontroll hos Skatteverket. Då kontrolleras att årsinkomsten hos Skatteverket stämmer överens med de uppgifter som du anmält till Tjörns kommun. Visar det sig att du angett en för hög inkomst, får du pengar tillbaka. Har du däremot anmält en för låg inkomst, behöver du betala mellanskillnaden. Då skickar vi en faktura.

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige

Avgifter i förskola år 2021

Vid fler än 15 timmar per vecka räknas den avgiftsfria delen (15 timmar per vecka) av från avgiften med 15 procent under tio månader. Under juni och juli sker ingen reducering av avgiften.

Från och med 1 augusti 2021 gäller reducering av avgift med 12 procent över samtliga månader, även juni och juli.

Om hushållet tillsammans har en inkomst på 50 340 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1 510 kronor för barn under tre år och 1 284 kronor för barn över tre år.

Från och med 1 januari 2021 gäller avgiftsnivåerna nedan. Ditt yngsta barn räknas alltid som barn 1, ditt näst yngsta barn som barn 2 och så vidare.

Barn 1

Avgiftstak: 3 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 1 510 kronor

Barn 2

Avgiftstak: 2 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 1 007 kronor

Barn 3

Avgiftstak: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 503 kronor

Barn 4

Ingen avgift

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige

Avgifter i fritidshem år 2021

Från och med 1 augusti det år barnet fyller sex år har barnet rätt till en plats på fritidshem. Avgiftsnivåer nedan gäller för 2021. Ditt yngsta barn räknas alltid som barn 1 i tabellen, ditt näst yngsta barn som barn 2 och så vidare.

Barn 1

Avgiftstak: 2 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 1 007 kronor

Barn 2

Avgiftstak: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 503 kronor

Barn 3

Avgiftstak: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Dock högst 503 kronor

Barn 4

Ingen avgift

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

Även om ditt barn vanligtvis inte går på fritidshem, kan det under kortare perioder under året finnas behov av tillfällig omsorg. Tänk på att ansökan är bindande.

Tillfällig omsorg: 100 kronor per dag oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 12 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet