Tjörn kommuns logga, till startsidan
Slambil, illustration av Eva Mellergårdh Wernersson

Slam

Alla som har en egen avloppsanläggning ska ta hand om den på ett bra sätt. En del i denna skötsel är att regelbundet tömma den på slam. På Tjörn sköter Renova Miljö AB tömningen på uppdrag av kommunen.

Slammet ska fångas upp i slamavskiljare/brunnen och ska inte ta sig vidare och täppa till nästa steg av reningen. Som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsvattnet från din anläggning inte förorenar dricksvatten eller övergöder vattenområden.

Slam är det fasta avfallet i ditt avloppsvatten. Slammet hamnar i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank. Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt.

Slamtömning

Slamtömning behöver ske regelbundet om man har eget avlopp, även kallat enskilt avlopp. Eget avloppet är en avloppsanläggning som sköts av till exempel fastighetsägare eller samfällighet. Här kan du läsa mer om slamtömningen och vad du ska tänka på för att tömningen ska fungera. Vill du läsa mer om hur du ansöker om eget avlopp så hittar du den informationen under eget avlopp.

Tider för slamtömning

Information om hur ofta ditt slam hämtas och hur du beställer extra slamtömning finns under hämtningstider.

Röda dagar påverkar slamtömningen

Under maj och början på juni inträffar flera röda dagar som ger en dags förskjutning när du beställer tömning inom 10 eller 5 arbetsdagar. Kontakta Renovas kundtjänst på telefonnummer: 0304-671 725 för att lägga din beställning.

Du vet väl även om att du kan få digitala aviseringar?
Anmäl dig för att få kvittens och digital avisering via mejl och/eller SMS när det gäller kommunens renhållningstjänster.

Anmälan om avisering för renhållningstjänster

Inför din slamtömning

Slamtömning är ett arbete som innebär tunga lyft och långa slangdragningar samt anläggningar som är svåra att nå. Därför behöver vissa regler följas för att minimera risken att de som arbetar med slamtömning ska drabbas av arbetsskador.

Inför din slamtömning finns det ett par saker som du som fastighetsägare bör tänka på. Här kan du se vad som behövs för att kunna tömma ett avlopp.

 • Vägen och vändplanen ska klara av en stor och tung slambil året runt.
 • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd om 4 meter.
 • Vägrenar ska vara röjda från grenar, buskar och andra hinder 0,5 meter på respektive sida om vägen.
 • Vintertid ska vägen vara snöröjd och hållas halkfri vid behov. Tänk på att det är en stor slambil.
 • Eventuell vägbom är upplåsta alternativt försedd med kodlås. Koden har lämnats till kundtjänst så att denna information meddelas chauffören som ska tömma.
 • Det är chauffören som avgör om vägen är farbar vid framkörning till anläggningen.

 • Brunnen ska vara bra placerad och lätt att hitta och hantera.
 • Slambilen bör inte backa för att komma åt brunnen. Finns risk för skador på personer eller egendom blir du kontaktad av Renova Miljö AB.
 • Brunnen ska vara tydligt uppmärkt med till exempel reflex eller vimpel.
 • Runt brunnen ska det finnas utrymme att arbeta i full ståhöjd. Överbyggda brunnar eller buskar och plantering runt brunnen försvårar tömningen. Växlighet blir lätt nedtrampade och förstörda, och brännässlor och taggiga buskar blir ett förargligt arbetsmiljöproblem.

 • Brunnslock i betong är ofta tyngre än de ser ut och vikter över 80 kilo är inte ovanligt. Lock som ska lyftas ska max väga 15 kilo, alternativ max 35 kilo om det kan skjutas av åt sidan. Om locket väger mer än 25 kilo kostar det extra enligt slamtaxan.
 • Utöver vikten så är det viktigt att locket är helt, att eventuella låsanordningar är i gott skick.
 • Krukor eller dylikt är borttagna från locket. Buskar och högt gräs är bortröjt runt locket. Vintertid snöröjt runt locket. Locket är inte övertäckt.

 • Slangdragning vid slamtömning är ett tungt arbetsmoment, särskilt vid långa sträckor och i snårig eller lutande terräng. Om avståndet är mer än 10 meter mellan bilen och brunnen så bör avståndet minskas. Om längre slang än 20 meter behövs kostar det extra.
 • Ytan där slangen dras mellan slambilen och anläggningen är fri från hinder som exempelvis buskar, högt gräs, staket, planteringar och fordon.

 • Det finns en plats där slambilen kan stanna på ett säkert sätt och där avståndet till anläggningen är så kort som möjligt. Slambilen får inte skapa fara i trafiken när den står uppställd för slamsugning och chauffören ska inte riskera att bli påkörd. Bilens uppställningsplats får heller inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva.

Fler regler i kommunens föreskrifter om avfallshantering
Tjörns kommuns föreskrifter om avfallshantering

Ansök om slamtömning med förlängt tömningsintervall

Du kan ansöka om förlängt tömningsintervall. Slamavskiljaren med tillhörande reningsanordning, efterföljande rening, ska fungera bra och vara godkänd av Tjörns kommun. Om ansökan kan beviljas beror bland annat på anläggningen belastning och utförande.

Beslutet gäller i högst fem år. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Ansökan lämnas in till miljöavdelningen på Tjörns kommun. Vid ansökan tas en avgift ut för prövning av dispens från slamhämtning

Slamtaxa Pdf, 279 kB.

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

Svar på vanliga frågor

Det är många brunnar som ska tömmas under ett år. Därför är tömningen planerad områdesvis. Enda undantaget är tankar som inte har något krav på årlig tömning, dessa budas av fastighetsägaren. Du får alltid en avisering innan tömning. Kontakta kundservice slam för att få reda på när din nästa tömning är planerad.

Ett betonglock som är 50 centimeter i diameter och har en tjocklek på 7 centimeter väger runt 35 kilo. Är ditt lock större så väger det sannolikt över 35 kg och kan behöva bytas ut till ett lättare lock. Locket köps via dina lokala byggvaruhus, VVS-firmor eller via diplomerad avloppsentreprenör.

Locken får väga max 35 kilo om det kan dras av från brunnen/tanken. Det ska ha ett handtag. Om det ska lyftas av från brunnen/tanken ska det väga max 15 kilo. Detta enligt kommunens avfallsföreskrifter.

Det finns flera typer av lock på marknaden i olika material. Locket du köper ska ha någon form av säkerhetsanordning eller låsfunktion. Kom ihåg att underhålla låsfunktionen, framför allt innan tömning, då den annars lätt rostar fast vilket medför att tömningen inte kan utföras.

Se över om vägen kan dras närmare brunnen/tanken. Du kan även köpa egen slang (så kallad sugslang) som chauffören kopplar på bilen vid tömning. Sugledningen fungerar som en skarvslang till slambilens sugslang, genom vilken bilen kan suga slam/ spillvatten.

En permanent sugledning kan grävas ner eller ligga ovan mark. Är du osäker var sugledningen skall installeras, kontakta kundservice slam för hjälp.

Det går också att köpa en lös sugslang som rullas ut inför slamtömning.

Illustration av slamtömning

På avloppsguiden kan du hitta mer information.
Avloppsguiden

Kontakt

Kundtjänst avfall

Måndag–torsdag 8–15 och 16–17
Fredag 8–17
Dag före helgdag 8–15

Kundservice slam

Jour för slamsugning
Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30 vardagar, samt lör-, sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75


Sidansvarig/Senast uppdaterad 18 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet