Tjörn kommuns logga, till startsidan

LSS, stöd och service

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att människor med omfattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv.

För dig som har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd finns olika typer av stödinsatser enligt lagen om stöd och service, LSS. Lagen syftar till du ska kunna vara delaktig i samhällslivet och leva som andra på lika villkor. Stödet ska vara anpassat utifrån dina förmågor och behov och utgå från ditt självbestämmande. Målet är att stärka förmågan att leva ett självständigt liv utifrån dina förutsättningar och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor. Här kan du läsa om vem som omfattas av lagen och vilka insatser som du kan ansöka om samt hur man ansöker.

De personer som omfattas av lagen delas in i tre grupper-personkretsar enligt LSS.

 • Personkrets 1: personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personkrets 3: personer som har andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att man har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på sig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen.

Rådgivning och annat personligt stöd innebär att du och dina anhöriga kan få stöd av till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped eller specialpedagog. För dessa insatser ansvarar habiliteringen i Västra Götalandsregionen.

Personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans innebär ett personligt utformat stöd i den dagliga livsföringen. Förutsättningarna är att den sökande har ett mycket stort och varaktigt funktionshinder, är under 65 år samt behöver mycket hjälp med de grundläggande behoven dagligen. Till de grundläggande behoven räknas hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra, annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade samt hjälp med andning. Om behoven överstiger 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som ska utreda och fatta beslut om assistansersättning.

Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som kan bli följden av en omfattande funktionsnedsättning. Ledsagarservice ska underlätta för dig med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor. Ledsagarservice kan ges för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Ledsagaren följer med dig och anpassas utifrån dina önskemål och intressen så långt det är möjligt utifrån kommunens riktlinjer.

Kontaktperson är ett icke-professionellt stöd som ges av en person med engagemang och intresse för andra människor. Det fungerar som en vän eller medmänniska i vardagen och kan hjälpa till att bryta isolering genom umgänge och komma ut i samhällslivet. Aktiviteter anpassas utifrån önskemål och kan innebära att man tillsammans går på promenad, fikar eller går på bio exempelvis.

Avlösarservice i hemmet kan ansökas av förälder till barn och unga med funktionsnedsättning som behöver stöd för att kunna koppla av eller för att utföra någon aktivitet som barnet inte kan delta i. Föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. De kan då ansöka om avlösarservice. Det kan vara en förutsättning för att som förälder få möjlighet att att ägna sig åt barnets syskon. Det innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden om den enskilde från anhöriga eller andra närstående. Insatsen ska utföras i den enskildes hem och kan inte ges då föräldrar arbetar eller studerar.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet syftar till att ge möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det kan ge avlastning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan ges i olika former, korttidsboende, stödfamilj eller i form av lägerverksamhet.


Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Syftet med insatsen är att ge eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar riktas mot barn och unga med funktionsnedsättning som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Insatsen kan även beviljas som elevhemsboende om ungdomen studerar på annan ort och är i behov av särskilt stöd i sin vardag. Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö.

Bostad med särskild service för vuxna riktar sig mot personer som har omfattande behov av stöd i vardagen och därför inte kan bo i ordinärt boende. Det finns gruppbostäder, servicebostäder och särskilt anpassad bostad. Grupp- och servicebostäder är bemannade utifrån verksamhetens behov. Du får stöttning i vardagen utifrån dina förmågor och behov av stöd. Självbestämmande och delaktighet är utgångspunkten med en strävan om att vara så självständig som möjligt. Verksamheter enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Daglig verksamhet har personer rätt till som tillhör personkrets 1 eller 2 (dvs personer med utvecklingsstörning, autism eller bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada) Rättigheten gäller personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Om du har en funktionsnedsättning och behov av stöd i din vardag och vill ansöka om insats enligt LSS kan du ta kontakt med Biståndsenheten i kommunen. Ansökan kan göras av dig själv, av god man, förmyndare eller vårdnadshavare.

Syftet med lagen och insatserna är att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Rätten gäller om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Stöd och service enligt LSS är kostnadsfritt men du betalar för dina personliga kostnader såsom mat, aktiviteter, resor och hyra, läs mer här

Uppfyller du inte kriterierna för att få rätt till insatser enligt LSS kan insatser sökas enligt socialtjänstlagen (SoL). För att få hjälp enligt socialtjänstlagen krävs att du inte kan tillgodose dina behov själv eller att behoven kan tillgodoses på annat sätt.

Biståndet skall tillförsäkra dig en skälig levnadsnivå. För bistånd enligt socialtjänstlagen kan en avgift tas ut enligt gällande taxa.

Insatser för dig med en psykisk funktionsnedsättning hittar du här.

Du kan också ansöka om hemtjänstinsatser, det läser du om här.

Den dagliga verksamheten anpassas efter den enskildes behov. På Tjörn finns två verksamheter, Hannagården i Krossekärr samt Höjden i Kållekärr.

På Hannagården i Krossekärr finns ett flertal grupper, exempelvis finns utegruppen, ett hunddagis samt ”gula huset”. Hannagården driver också butiken ”Skäret” som ligger vid torget i Skärhamn.

På Höjden i Kållekärr finns mediagruppen och packgruppen.

Exempel på arbetsgrupper:

 • Utegruppen arbetar med till exempel trädfällning, röjning i skog och mark, gräsklippning och vedklyvning.
 • Gula huset har en matlagningsgrupp och en äldregrupp som bakar, spelar bingo, tvättar och pysslar till butiken Skäret.
 • Mediagruppen gör filmer, tidningen ”Ö-bladet”, foldrar, affischer och trycker upp utbildningsmaterial.
 • Packgruppen utför packjobb till företag och tillverkar även braständare som säljs i butiken Skäret.
 • Det finns även möjligheter att arbeta på Kommuncafét i Skärhamn, där serveras lunch varje dag samt fika och kaffe.
 • Utflyttade praktikplatser finns till exempel på Heås, förskolor, Lilldals kök och Kvarnbackens servicehus.
 • Butiken Skäret har försäljning av second hand-kläder och hantverk gjorda på Höjden i Kållekärr, till exempel betong, broderi, väskor, vrakved och braständare.

Korttidsvistelse är en insats som ger möjlighet för anhöriga att få avlösning och för barnet eller ungdomen med funktionsnedsättning rekreation och miljöombyte.

Insatsen kan ges i form av en stödfamilj, lägervistelse eller en plats på ett korttidshem. Vid en ansökan om korttidsvistelse görs bedömning om vilken insats som passar bäst utifrån barnet/ungdomens önskemål och behov samt anhörigas önskemål.

Korttidstillsyn är ett förlängt fritids för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättningar som behöver tillsyn efter skoltid och under skollov. På Tjörn sker korttidstillsynen på Krossekärr.

Krossekärrs korttidsverksamhet

Krossekärrs korttidsverksamhet ligger vackert placerat på landsbygden i Krossekärr strax utanför Skärhamn på västra Tjörn. I verksamheten finns korttidsvistelse samt korttidstillsyn.

Verksamheten har god standard och är anpassat för barn med funktionsnedsättningar. Varje barn har möjlighet till ett eget rum och det finns gemensamma utrymmen. Korttidsverksamheten har även en stor trädgård och närhet till naturen. Under korttidsvistelsen är verksamheten bemannad dygnet runt med sovande jour.
Verksamheten arbetar med ett lågaffektivt bemötande och med tydliggörande pedagogik, det vill säga vi använder oss av alternativ kommunikation med bland annat bildstöd och tecken som stöd. Varje barn och familj erbjuds en omsorgskontakt.

På Tjörn finns sex olika typer av bostäder med särskild service. Gruppboende är till för dig med funktionsnedsättning som har behov av att personalen finns nära och dygnet runt. Serviceboende är för dig med funktionsnedsättning som delvis klarar dig själv men ändå behöver daglig hjälp.

Vid en ansökan om bostad med särskild service bokas ett utredningsmöte in där du eller dina anhöriga eller din gode man får beskriva behovet av hjälp och stöd. Om du blir beviljad bostad med särskild service ställs du i kö för en bostad. Det är inte möjligt att ansöka om insatsen eller ställa sig i kö innan man är redo att flytta. Blir du beviljad bostad med särskild service kommer du sedan att få erbjudanden om en bostad anpassad efter dina behov.

Det är inte möjligt att på förhand besöka boenden, utan blir först aktuellt när du blir erbjuden en lägenhet på ett boende.

Nedan kan du kortfattat se vilka boenden som finns. Vill du läsa mer finns information här.

Boenden på Tjörn

 • Fågelkärrsvägens gruppboende
  Gruppboende på Fågelkärrsvägen i Höviksnäs med 5 lägenheter och en gemensamhetslokal.
 • Höviksnäs gruppboende
  Gruppboende på Fågelkärrsvägen i Höviksnäs med 5 lägenheter och en gemensamhetslokal.
 • Kroksdals gruppboende
  Gruppboende i Kroksdal i Skärhamn med 6 lägenheter och en gemensamhetslokal.
 • Skärhamns serviceboende
  Serviceboende på Rågvigevägen i Toftenäs Skärhamn med 7 lägenheter. Här finns även gemensamhetslokaler och en plats för avlastning.
 • Övergårdsvägens serviceboende
  Serviceboende på Övergårdsvägen i Höviksnäs med 12 lägenheter och en gemensamhetslokal.
 • Kållekärrs serviceboende
  Serviceboende i Kållekärrs centrum med 9 lägenheter och en gemensamhetslokal.

 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt till boende i familjehem eller i en bostad med särskild service. Dessa två former av boende är för de barn och ungdomar som har omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Boendeformerna ska ses som ett komplement till föräldrahemmet. Det kan både vara för en del av tiden eller på heltid för de som inte alls kan bo med den egna familjen på heltid eller deltid.

Familjehem

Familjehem innebär att barnet eller ungdomen bor i en annan familj än föräldrahemmet. Familjehemmet är en vanlig familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att ta emot ett barn eller ungdom som en extra familjemedlem. Alla som blir familjehem är godkända av socialnämnden.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tillgodose barnets eller ungdomens behov utifrån funktionsnedsättningen. Den här formen av boende innebär att flera barn med behov av särskilt stöd bor tillsammans. Boendet är för de med omfattande omvårdnadsbehov. Det kan också vara boende för en tonåring som ska studera på annan ort.

Tandvård för dig med stort omvårdnadsbehov

Mer om tandvård kan du läsa här

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet