Tjörn kommuns logga, till startsidan

Avgifter och regler

Ditt barn får plats i förskola eller på fritidshem, i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation. Kostnaden för ditt barns plats i förskola och fritidshem beräknas utifrån hushållets ekonomi.

Du kan ansöka om plats för ditt barn i förskola tidigast sex månader innan du önskar placering för ditt barn. Vårdnadshavare som har ansökt om plats i förskola ska erbjudas plats i Tjörns kommun inom fyra månader. Vill du anmäla ditt barn till någon av Tjörns kommuns förskolor eller fritidshem gör du det via vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Du använder samma e-tjänst för att säga upp en barnomsorgsplats.

När du gjort din ansökan får du ett erbjudande om en plats. Detta erbjudande måste du besvara innan ditt barn kan börja på förskolan eller fritidshemmet.

E-tjänst: Ansök om plats i förskola eller fritidshem

Om du inte har tillgång till digitala hjälpmedel kan du få hjälp med att skriva in ditt barn i förskolan.

Fristående verksamheter har egen kö. För att söka en plats hos någon av dem kontaktar du respektive verksamhet.

Ansökan om plats får göras tidigast sex månader före det datum man önskar
placering.

Turordning sker enligt följande:

1. Garantidatum, vilket innebär att barnet är garanterat plats inom fyra månader efter att ansökan inkommit.

2. Syskonförtur, vilket innebär att ett syskon till ett redan placerat barn kan få förtur till samma förskola även om det finns barn som stått anmälda längre tid. Villkoret är att barnet med längre anmälningstid ska kunna erbjudas plats på en annan förskola.

3. Geografisk närhet, vilket innebär att hänsyn tas till att i största möjliga mån erbjuda plats med hänsyn till geografisk närhet till hem eller till vårdnadshavares resor till och från arbete.

Om du vill ändra till att ditt barn har en avgiftsfri plats behöver den nuvarande platsen först avslutas. Tänk på att det är två månades uppsägningstid.

För att ändra till avgiftsfri plats kontaktar du handläggare för barnomsorg.

Kontakt

Barnomsorg
Barn- och utbildningsförvaltningen
barnomsorg@tjorn.se

För plats i förskola, allmän förskola och fritidshem är uppsägningstiden två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden och platsen kan användas enligt fastställt schema. Om två vårdnadshavare för ett barn har varsin placering behöver var och en säga upp sin plats. Uppsägningstiden på två månader gäller inte om intyg av arbetslöshet kan uppvisas.

Vid arbetslöshet gäller inte uppsägningstiden om intyg av arbetslöshet kan uppvisas. Vid flytt till annan kommun kan platsen i Tjörns kommun behållas max två månader.

E-tjänst: Säg upp plats i förskola eller fritidshem

Avstängning av plats

Barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut om att stänga av en placering i fritidshem om:

 • Platsen inte tillträds
 • Platsen inte nyttjas
 • Avgift inte betalas
 • Platsen erhållits på felaktiga grunder
 • Rätten till plats upphör

Om vårdnadshavaren inte nyttjar platsen under tre månader avslutas
platsen. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige

Avgifter för förskola 2024

Vid fler än 15 timmar per vecka räknas den avgiftsfria delen (15 timmar per vecka) av från avgiften med 12,5 procent över samtliga månader, även juni och juli.

Om hushållet tillsammans har en inkomst på 56 240 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1 688 kronor.

Från och med 1 januari 2024 till 31 december 2024 gäller avgiftsnivåerna nedan. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen, barn 2 är det närmast äldre barnet och så vidare. Endast de barn i familjen som har barnomsorg räknas.

Barn

Oavsett antal timmar per vecka

Maximalt avgiftstak per månad

Barn 1

3 %

1 688 kronor

Barn 2

2 %

1 125 kronor

Barn 3

1 %

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

 

Avgifter för fritidshem 2024

Från och med 1 augusti det år barnet fyller sex år har barnet rätt till en plats på fritidshem.

Från och med 1 januari 2024 till 31 december 2024 gäller avgiftsnivåerna nedan. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen, barn 2 är det närmast äldre barnet och så vidare. Endast de barn i familjen som har barnomsorg räknas.

Barn

Oavsett antal timmar per vecka

Maximalt avgiftstak per månad

Barn 1

2 %

1 125 kronor

Barn 2

1 %

563 kronor

Barn 3

1 %

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

 

Avgift i allmän förskola

Allmänna förskolan som omfattar 525 timmar per år (15 timmar per vecka under skolans läsårstider) är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. De som har omsorgstid utöver i snitt 15 timmar i veckan debiteras enligt taxan, men med en reducering med 12,5 procent

Avgift för barn i behov av särskilt stöd

För förskolebarn som bedöms behöva särskilt stöd i sin utveckling enligt 8 kap 9 § i skollagen och är inskrivet i förskola tas avgift ut endast till den del omsorgstiden överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. Detta sker genom att avgiften reduceras med 12,5 procent

När du får en ny barnomsorgsplats för ditt barn måste du ange hushållets inkomster så att du blir debiterad rätt avgift. Om du inte anger hushållets inkomst kommer du att bli debiterad den högsta avgiften, vilket är maxtaxan.

Skulle du ange en lägre inkomst än tidigare kommer avgiften att räknas om och du blir debiterad enligt den lägre inkomsten från och med nästkommande månad.

Du registrerar och uppdaterar dina inkomstuppgifter via e-tjänsten "Registera inkomst".

E-tjänst: Registrera inkomst

Om din inkomst förändras är du skyldig att lämna information om ändrade inkomstuppgifter. Lämnade uppgifter kan, vid eventuella oklarheter, kontrolleras med t.ex. arbetsgivare, skattemyndighet och försäkringskassa. Om aktuella inkomstuppgifter inte lämnas debiteras taxans högsta avgift.

Vi gör slumpvisa kontroller på inkomstuppgifter skattemyndigheten och räknar om avgiften vid behov. Kontrollerna sker retroaktivt, i efterhand. Det innebär att om du inte angett rätt inkomst kan du bli debiterad i efterhand.

Allt som är skattepliktigt räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (inte barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (den skattepliktiga delen)
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (den skattepliktiga delen)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Du registrerar ditt barns tider via Edlevo. Det är samma app som du använder vid anmälan om frånvaro. Här kan du även kopiera scheman mellan syskon, registrera vilka personer som får hämta barnen och även göra tillfälliga ändringar.

Ladda ner Edlevo – Google play
Ladda ner Edlevo – App Store

Vid behov av nya tider lämnas nytt schema in senast två veckor innan ändringen ska gälla.

Förskola vid föräldraledighet

För de vårdnadshavare som är föräldralediga med äldre barn i förskolan finns rätten till 15 timmar per vecka för det äldre barnet. Vistelsetiden beslutas av rektor. Under de 14 första kalenderdagarna efter syskons födelse har barn i förskolan rätt till en närvarotid i samma omfattning som innan syskonets födelse.

Från och med höstterminen det år det äldre barnet fyller tre år är den platsen
avgiftsfri. När vårdnadshavare efter föräldraledighet börjar arbeta eller studera måste ny ansökan göras med rätt antal timmar barnet ska vistas i förskolan.

Vårdnadshavare som studerar eller arbetar under föräldraledigheten och som i
samband med det önskar utökad vistelsetid ska lämna intyg för studier eller arbetsgivarintyg för arbete.

Fritidshem vid föräldraledighet

För de vårdnadshavare som är föräldralediga finns inte rätten till fritidshem. Barnet får behålla platsen i två veckor efter nya syskonets födelse, därefter avslutas platsen.

Förskola vid arbetslöshet

De vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor. När förhållanden varaktigt förändras, till exempel genom att arbete eller studier påbörjas, ska vårdnadshavaren omgående göra en schemaändring.

Fritidshem vid arbetslöshet

För de vårdnadshavare som är arbetssökande finns inte rätten till fritidshem.
Vårdnadshavare som blir arbetssökande ska säga upp platsen. Uppsägningstiden på två månader gäller inte om intyg av arbetslöshet kan uppvisas.

Förskola vid graviditetspenning

De vårdnadshavare som enligt Försäkringskassan beviljats graviditetspenning med anledning av fysiskt ansträngande arbete har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor.

Barn i behov av plats med anledning av särskilda skäl

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds plats i förskola, allmän förskola eller fritidshem. Regler för hur sådant stöd ska ges finns i Skollagen 14 kap. 6 §. Rektor beslutar om plats.

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds plats i förskola, allmän förskola eller fritidshem. Regler för hur sådant stöd ska ges finns i Skollagen 14 kap. 6 §. Rektor beslutar om plats.

Både förskola och barnomsorg kan bedrivas som enskilda verksamheter. Det betyder att kommunen inte är huvudman och heller inte juridiskt ansvarig för verksamheten. På Tjörn är det barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om godkännande och även rätt till bidrag.

Riktlinjer för godkännande och rätt till för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Om du som vårdnadshavare har semester eller är ledig på annat sätt ska barnet vara hemma hos dig. Vi erbjuder inte barnomsorg under tiden som du själv är ledig. Du betalar för platsen oavsett om platsen nyttjas eller inte, exempelvis under semester eller annan ledighet. Om platsen inte används inom tre månader sägs den upp automatiskt. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom.

Om ditt barn är sjukt ska hen stanna hemma. Vi kan inte ta emot sjuka barn till våra verksamheter.

Vi följer de råd och rekommendationer kring infektioner i förskolan som är utgiven av barnhälsovården i Västra Götalands län. De finns att hämta på förskolan och på 1177 Vårdguidens webbplats.

Vårdguiden 1177.se

Om det finns behov av barnomsorg utanför förskolans ordinarie öppettider kan omsorg på obekväm tid sökas. Ansökan utreds och bedöms individuellt. Ett beslut om beviljad omsorg på obekväm tid gäller i 6 månader därefter görs en ny ansökan. Barnomsorg på obekväm arbetstid avser följande tider: vardagar klockan 18.30-22.00 och helger klockan 06.00-22.00.

Ansök om barnomsorg på obekväm arbetstid Pdf, 840 kB.

Du har rätt till fritidshem vid enstaka tillfällen för ditt barn utan att ha en barnomsorgsplats. Med enstaka tillfällen menar vi om du till exempel ska på en läkarundersökning där du inte kan ha med dig barnet eller vid en anställningsintervju.

Du har alltså inte rätt att lämna vid enstaka tillfällen för att du ska arbeta.

För att ge vår personal möjlighet till gemensamma kompetensutvecklingsdagar kan verksamhetens olika avdelningar hålla stängt upp till fyra dagar per år.

Du som vårdnadshavare meddelas senast två månader före en sådan stängning. Om du inte kan ordna med omsorgsbehovet på annat sätt kan vi erbjuda omplacering till en annan förskola eller fritidshem, men bara i begränsad omfattning.

Se stängningsdagar för förskolor och fritidshem i kommunen

Tjörns kommun använder använder Edlevo som barn- och elevadministrativt system för förskola och fritidshem.

I Edlevo kan du som är vårdnadshavare ange dina kontaktuppgifter, ditt barns vistelsetider (schema) i förskola och fritidshem och hantera frånvaroanmälan. Du når samma funktioner i app och på dator.

Edlevo finns som e-tjänst och app. Du loggar in med Bank-id eller Freja eID.

Inloggning via dator

Appen Edlevo laddar du ned från App Store och Google Play.

Ladda ner Edlevo – Google play
Ladda ner Edlevo – App Store

Frågor om avgift och fakturabelopp hänvisas till:
barnomsorg@tjorn.se

Frågor om fakturan är betald, om du har tappat bort fakturan eller om du behöver OCR-nummer hänvisas till:
Soltak AB (knappval 3)
010-33 13 000

Vanliga frågor årlig efterkontroll av inkomst

Tjörns kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om er årsinkomst två år tillbaka i tiden. Sedan delar vi din/er årsinkomst med tolv och får fram en beräknad månadsinkomst. Resultatet jämförs med den inkomstuppgift ni lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att din/er avgift varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp ni skulle ha betalat.

Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Avgiften för barnomsorgen grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Det tar tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Avgiften för barnomsorgen grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på, exempelvis:

Om du anser att uppgifterna på fakturan inte stämmer, kan du bestrida fakturan skriftligen via e-post. När vi mottagit ditt mejl så utreds ärendet och ett svar skickas tillbaka till dig.

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift i e-tjänsten. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Ja, det får du. Om du haft högre inkomst registrerad hos kommunen jämfört med vad som finns registrerat hos Skatteverket får du pengar tillbaka.

Kontakt

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet